Broncommentaren

 
English | Nederlands

Inhoudsopgave van alle delen

Broncommentaren I-IV (1987, herziene versie)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

I. P.M.M. Klep, A. Lansink en W. van Mulken, De kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag, 1851-1922

II. P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, De registers van patentplichtigen, 1805-1893

III. J.L. van Zanden, De Volkstelling van 1807/08

IV. J.L. van Zanden, De Registres Civiques 1811 (1812, 1813)

 

Broncommentaren V (1986, uitverkocht)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

V. B. Koerhuis en W. van Mulken, De militieregisters 1815-1922

 

Broncommentaren VI-IX (1988)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

VI. B.M.A. de Vries, De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886

VII. M. Duijghuisen en P.M.M. Klep, De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 aug. 1816

VIII. M. Duijghuisen, De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 dec. 1819

IX. F.F.J.M. Geraedts, De Hinderwetbescheiden, 1811-1952

 

Broncommentaren X-XII (1990)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

X. H.W. Lintsen, De registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1924

XI. P.J. Margry Registrum, Memorialis Parochiae, het parochiememoriaal

XII. P.W. van Wissing, De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795

 

Broncommentaren 1 (1994)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

W. Fritschy en R.H. van der Voort, De Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914

J.K.S. Moes, De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1848-1917

L.M. Koenraad, Bescheiden met betrekking tot beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten op grond van publiekrechtelijke wetten 1815-1850: Militie en schutterij

 

Broncommentaren 2 (1995)

Redactiesecretaris: M. Duijghuisen

A. Knotter (red.), De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920

Th. Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen

 

Broncommentaren 3 (1997, uitverkocht)

Onder eindredactie van G. Van Synghel

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw

P. Kruizinga, De kadastrale legger en aanverwante bronnen 1812-heden

P. Kruizinga en S. van Doornmalen, Het kadastraal kaartmateriaal

F.J.M. Otten, Hypotheekregister nr. 4

F.J.M. Otten, De registers van uitkomsten van de herziening van de grondbelasting 1873-1904

P. Kooij, De woningregisters

B. van Duinkerken, De notariƫle akten na 1811

 

Broncommentaren 4 (2001)

Onder eindredactie van G. Van Synghel

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien Regime

C.L. Verkerk, De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem

R.F.J. Paping en P. Brood, De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke archieven

E.T. van de Vlist, De bonboeken te Leiden

R.F.J. Paping, De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige kloosterlanderijen

J.C. Kort, De leenregisters

A. de Kraker, De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw

M.H.V. van Amstel-Horák, De morgenboeken van Rijnland

R.F.J. Paping, De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen tot circa 1800

R.F.J. Paping, De Groningse verpondingsregisters

J.A.M.Y. Bos-Rops, De kohieren van de tiende penning in Holland

J.A.Mol en P.N. Noomen, De floreenkohieren

 

Broncommentaren 5 (2002)

Onder eindredactie van M. Schrover

Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw

C. van Eijl en M. Schrover, Inleiding

L. Pöckling en M. Schrover, Registers van verstrekte en geweigerde reis- en verblijfpassen (1849-1923)

C. van Eijl, Registratie van vreemdelingen in het Algemeen Politieblad (1852-1947)

M. Schrover, Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920)

L. Lucassen, Lokale vreemdelingenregisters en vreemdelingendossiers (1918-1940)

C. Berghuis en M. Schrover, Persoonsdossiers in het archief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en haar rechtsvoorgangers (1906-) 1945-1985 (-1999)

 

Broncommentaren 6 (2005)

Onder eindredactie van G. Van Synghel

Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw

A.C.M. Kappelhof, Inleiding

J. Luijten, De registers van bedeelden en bedeling van het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht, vanaf de Franse tijd tot 1920

A. Knotter en P.Th. Kok, De persoonsdossiers van de gemeentelijke armenzorg tot aan de invoering van de Algemene Bijstandswet (1965)

A.L. Kort, De tabellen van onderstand: een statistiek van bedeelden en bedeling, 1854-1964

V. Kingma en M.H.D. van Leeuwen, Verslagen omtrent het Armwezen en Statistiek van de sociale zorg in Nederland, 1814-1964

A.L. Kort, De jaarrekeningen en begrotingen van de armbesturen in de negentiende en twintigste eeuw

J.G.S.J. van Maarseveen en P. Rodenburg, Statistieken van de werkloosheid in Nederland, 1902-1943

 

Broncommentaren 7 (2009)

Onder eindredactie van G.A.M. van Synghel

Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtpleging vanaf 1811 tot heden

L. Oldersma, De parket- of weeklijstregisters vanaf 1811

H. van Felius, De vonnissen en processen-verbaal van terechtzittingen van 1811 tot heden

W. Lindemann, De inschrijvingsregisters van gedetineerden/gevangenen van 1811 tot 1940

P. Brood, Bronnen voor gratieverlening tot 1987

R.J. van der Bie, De gerechtelijke statistieken van het CBS tot 1940

Broncommentaren 8 (2010)

Onder eindredactie van G.A.M. van Synghel

Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005
Kees Camfferman en Bob R.C.J. van den Brand

1. Historische situering

2. Administratieve onstaansgeschiedenis

3. Visuele kennismaking

4. bronkritisch commentaar

Bijlagen