Opzet

 
English | Nederlands

Opzet van de Broncommentaren

Elk commentaar bestaat steeds uit dezelfde onderdelen, namelijk:

Inleiding
Definiëring van de bron

1 Historische situering

2 Administratieve ontstaansgeschiedenis
Formele grondslag
Uitvoeringsbesluiten en -procedures

3 Visuele kennismaking

4 Bronkritisch commentaar
Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron
Gerelateerde en toetsingsbronnen
Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Noten

Bijlagen
Vindplaatsen
Gedrukte bronnen en literatuur
Begrippenlijst (facultatief)

Laatst gewijzigd op 13-04-2015