Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

 
English | Nederlands

Afkortingen in het genealogisch blok:

 • geb. - geboren
 • gest. - gestorven
 • ged. - gedoopt (deze datum wordt gegeven indien de geboortedatum niet bekend is)
 • begr. - begraven (deze datum wordt gegeven indien de sterfdatum niet bekend is)
 • otr. - ondertrouw
 • reg. - regeerperiode

Afkortingen in het NAPLI-gedeelte:

 • Van der Aa - A.J. van der Aa, K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel red., Biographisch woordenboek der Nederlanden, 21 delen (1852-1878).
 • Atria – Atria. Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis [v/h IIAV, Aletta].
 • BBLN - Wim van Anrooij e.a. red., Bio- en Bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek, digitale publicatie (2004-...).
 • Basse - Maurits Basse, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde, 2 delen (Gent 1920-1921).
 • Beeld en Geluid - Personen in Beeld en Geluid Wiki, website.
 • De Bie en Loosjes - J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch woordenboek van protestantse godgeleerden, 6 delen ('s-Gravenhage 1919-1949).
 • Biographie nationale - Biographie nationale, 28 delen (Brussel 1866-1944).
 • Biographisches Lexikon Ostfriesland - M. Tielke, ed., Biographisches Lexikon für Ostfriesland (Aurich 1993-2001).
 • BLGNP - Biografisch lexicon van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (1978-...).
 • BMGN - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (1969-...).
 • BMHG - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap (1877-1949 en 1962-1968).
 • Bork - G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (2003 - ...) [DBNL biografieënproject].
 • Van Bork/Verkruijsse - G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse red., De Nederlandse en Vlaamse auteurs: van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs (Weesp 1985).
 • Brabantse biografieën - Th. Cuijpers en J. van Oudheusden red., Brabantse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders ('s-Hertogenbosch 1992-...).
 • Brink - Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw in biographieën en bibliographieën, 1830-1900, 3 delen (Rotterdam 1904).
 • BS – Burgerlijke Stand.
 • Buijnsters - P.J. Buijnsters, en Buijnsters-Smets, L., Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (Zwolle 1996).
 • BVGO - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1837-1944).
 • BWG - Biografisch woordenboek Gelderland: bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis (Hilversum 1998-...).
 • BWN - Biografisch Woordenboek van Nederland (1880-2000).
 • BWSA - Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging, ... (1986-2000).
 • Carasso-Kok - M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981).
 • CBG - CBG. Centrum voor familiegeschiedenis [v/h Centraal Bureau voor Genealogie]
 • Chalmot - Jacques A. de Chalmot, Biographisch woordenboek der Nederlanden van de oudste tijden af tot heden toe, 8 delen (A-Drebbel) (Amsterdam 1789-1800).
 • Coffeng - J.M. Coffeng, Lexicon van Nederlandse tonelisten (Amsterdam 1965).
 • Cordfunke - E.H.P. Cordfunke, Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis (Zutphen 1987).
 • Damescompartiment - V. van de Loo, Damescompartiment Online, website.
 • DDPhil - Wiep van Bunge e.a. red., Dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers (Bristol 2003).
 • Dek Holl. - A.W.E. Dek, Genealogie der graven van Holland (Den Haag 1954).
 • Dek Nass. - A.W.E. Dek, Genealogie van het Vorstenhuis Nassau (Zaltbommel 1970).
 • Delvenne - Mathieu G. Delvenne, Biographie du Royaume des Pays-Bas..., 2 delen (Brussel 1829).
 • Dictionary of American Biography - A. Johnson, Dictionary of American Biography, 12 delen (New York 1937-1964).
 • Van Ditzhuyzen - R.E. van Ditzhuyzen, Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek (Haarlem 1992).
 • Doornick - J.I. Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, 2 dln. (Leiden 1883).
 • Drentse biografieën - Drentse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten, 5 delen (Meppel 1989-...).
 • DTB - Doop- Trouw- en Begraafboeken.
 • Dutch Diva's - Joop Lindeijer e.a., 401 Dutch Diva's, website.
 • DWA - Delia Gaze, red., Dictionary of Women Artists, 2 volumes (Londen/Chicago 1997).
 • Egodocumenten - Ruud Lindeman e.a. red., Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw (1993).
 • Van Eijnden en Van der Willigen - Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw, 4 delen (Haarlem 1816-1840).
 • Elck zijn waerom - Katlijne van der Stighelen e.a. red., Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, (Gent/Amsterdam 1999).
 • Encyclopedie van Friesland - J.H. Brouwer, Encyclopedie van Friesland (Amsterdam-Brussel 1958).
 • Encyclopaedie Nederlandsch West-Indië - H.D. Benjamins en J.F. Snellman red., Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië ('s Gravenhage/Leiden 1914-1917, heruitgave Amsterdam 1981).
 • Foppens - Jean François Foppens, Bibliotheca Belgica..., 2 delen (Brussel 1739).
 • Frederiks/Van den Branden - Johannes G. Frederiks en F.J. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Amsterdam 1888).
 • Gaillard - Victor Gaillard, Epitaphes des néerlandais (belges et hollandois) enterrés á Rome (Gent 1853).
 • Glasius - B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden, 3 delen (Den Bosch 1851-1856).
 • Van Gool - Johan van Gool, De nieuwe schouburg der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen ('s-Gravenhage 1750-1751).
 • Gregoir - Edouard G.J. Gregoir, Biographie des artistes-musiciens néerlandais des XVIIIe et XIXe siècles... (Antwerpen 1864).
 • Groot - M. Groot, Vrouwen in toegepaste kunst en industriële vormgeving in Nederland 1880-1940 (Rotterdam 2007).
 • Heije - J.P. Heije, 'Proeve eener naamlijst van toonkunstenaars, kunstvrienden en schrijvers (...) tot het jaar 1800 in Noord-Nederland (...)', Bouwsteenen II (1872-1874).
 • Honig - Piet Hein Honig, Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon: 3200 namen uit 100 jaar Nederlands toneel (Diepenveen 1984).
 • Hostyn/Rappard - N. Hostyn en W. Rappard, Dictionaire van Belgische en Hollandse bloemschilders geboren tussen 1750 en 1880 (z.p. [Knokke-Zoute] 1995).
 • Houbraken - Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen…, 3 delen (Amsterdam 1718-1721).
 • IIAV - zie Atria.
 • Immerzeel - Johannes, Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, 3 delen (Amsterdam 1842-1843).
 • Jacobs - P.M.J. Jacobs, Beeldend Nederland. Biografisch handboek (Tilburg 1993).
 • Jacobs (2000) - P.M.J.E. Jacobs, Beeldend Benelux. Biografisch handboek (Tilburg 2000).
 • Jewish Encyclopedia - I. Singer, The Jewish encyclopedia; a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day (New York/Londen 1901-1906, herdruk 1964).
 • JMNL - Jacques Dohmen, Jaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2008-2009).
 • Joden in Nederland - Rena Fuks-Mansfeld e.a. red., Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek (Amsterdam 2007).
 • Jöcher - C.G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 4 delen (Leipzig 1750-1751).
 • Knuttel Pflt. - W.P.C. Knuttel, Catalogus van de Pamfletten-Verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1486-1853 (Den Haag 1889-1920).
 • Kobus/De Rivecourt - Jan Christiaan Kobus en W. de Rivecourt, Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland, 3 delen (Zutphen 1854-1861).
 • Kok - Jacobus Kok, Vaderlandsch woordenboek, 35 delen (Amsterdam 1785-1799).
 • Kramm - Christiaan Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders…, 4 delen (Amsterdam 1857-1864).
 • Kritisch Lexicon - Ad Zuiderent, Hugo Brems en Ton van Deel red., Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur na 1945 (Alphen aan de Rijn 1980).
 • Ter Laan - K. ter. Laan, Letterkundig woordenboek ('s-Gravenhage 1941).
 • Lauwerkrans - Riet Schenkeveld-Van der Dussen e.a. red., Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, (Amsterdam 1997).
 • Leopold - Lubbertus Leopold, Nederlandsche schrijvers en schrijfsters... (Groningen/Den Haag 1918).
 • Letzer - J.H. Letzer, Muzikaal Nederland, 1850-1910: bio-bibliographisch woordenboek... (Utrecht 1913).
 • Letterkundig Museum - zie Literatuurmuseum
 • Levensberichten - De Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 • Levensberichten - Levensberichten in de Jaarboeken Nederlandse Maatschappij der Letterkunde, website
 • Levensbeschryving - Levensbeschyving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 10 delen (Amsterdam 1774-1783).
 • Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen - Els Kloek e.a. red., 'Lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, circa 1500-1800', in: Vrouwen en kunst in de Republiek (Hilversum 1998).
 • Lexikon der Tonkünstler - E.L. Gerber, Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (Leipzig 1790-1792, herdr. Graz 1977).
 • Lexikon des Mittelalters - Lexikon des Mittelalters, 12 delen (München 1977-1999).
 • Lexikon für Theologie und Kirche - Michael Buchberger e.a. red., Lexikon für Theologie und Kirche, 11 delen (Freiburg 1993-2001).
 • Lexicon jeugdliteratuur - Herman Verschuren e.a. red., Lexicon van de jeugdliteratuur (Alphen a/d Rijn 1972-...)
 • Lindeboom - G.A. Lindeboom, Dutch medical biography; a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975 (Amsterdam 1984).
 • Literatuurmuseum - Literatuurmuseum, Den Haag [v/h Letterkundig Museum]
 • Linders - Joke Linders e.a. red., Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abkoude naar Zonderland (Groningen 1995).
 • Melchior - Eduard A. Melchior, Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst (Schiedam 1890).
 • Mennonite Encyclopedia - C.J. Dyck en D.D. Martin red., The Mennonite Encyclopedia, 5 delen (Waterloo 1955-1990).
 • Michaud - L.G. Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne, 45 delen (Parijs 1842-1865).
 • Muziekencyclopedie - Muziekencylopedie Beeld en Geluid, website
 • Nagtglas - Frederik Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen,..., 2 delen (Middelburg 1890-1893).
 • NBAC - A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters, 3 delen (Amsterdam 1844-1846).
 • NBW - J. Maton red., Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel 1964-...).
 • Nederland's adelsboek - Nederland's adelsboek (1903-...).
 • Nederland's Patriciaat - Nederland's Patriciaat (1910-...).
 • Neue deutsche Biographie - Neue deutsche Biographie (Berlijn 1953-...).
 • New Jewish Encyclopedia - D. Bridger, S. Wolk en H. Hayes red., The new Jewish encyclopedia (New York 1962).
 • NNBW - P.C. Molhuysen en P.J. Blok red., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 10 delen (Leiden 1911-1937).
 • Nouvelle biographie nationale - Nouvelle biographie nationale (1988-...).
 • Nijmeegse biografieën - P.J. Begheyn red., Nijmeegse biografieën (Nijmegen 2004).
 • Onze musici - Onze musici: portretten en biografieën (Rotterdam 1911).
 • Onze toneelspelers - Onze toneelspelers: portretten en biografieën (Rotterdam 1912).
 • Oranje van A tot Z - Marieke E. Spliethoff, Oranje-Nassau van A tot Z (Utrecht 2002).
 • Overijsselse biografieën - Overijsselse biografieën: levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, 3 delen (Meppel 1990-...). Zie ook: Wie Is Wie In Overijssel, website.
 • Oxford DNB - Oxford Dictionary of National Biography (Oxford 2004).
 • Oxford Encyclopedia of the Reformation - H.J. ed. Hillerbrand, The Oxford Encyclopedia of the Reformation, 4 delen (Oxford 1996).
 • Paquot - Jean Noël Paquot, Mémoires pour servir á l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas... (Leuven 1763-1770).
 • Pauwels de Vis - J. Pauwels de Vis, Dictionnaire biographique des belges: hommes et femmes, morts et vivants... (Brussel 1843).
 • PDC - Biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum (Universiteit Leiden), Parlement & Politiek, website 2014.
 • Persoonlijkheden - H.P. van de Aardweg red., Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (Amsterdam 1938).
 • Petteys - Chris Petteys, Dictionary of women artists born before 1900 (Boston 1985).
 • Pioneer Mothers - H.C. Green en M. Walcott Green ed., The pioneer mothers of America; a record of the more notable women of the early days of the country, and particularly of the colonial and revolutionary periods (New York 1912)
 • PSHAL - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg
 • Regt - J.W. Regt, Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt... (Schoonhoven 1869).
 • Repertoire international des sources musicales - Repertoire international des sources musicales, Einzeldrucke vor 1800 (Kassel enz. 1971- ...).
 • RKD - RKD Artists, http://website.rkd.nl/Databases/RKDartists.
 • Rue I - Pieter de la Rue, Geletterd Zeeland... (Middelburg 1734.
 • Rue II - Pieter de la Rue, Staatkundig en heldhaftig Zeeland... (Middelburg 1736).
 • Saur - G. Meissner, Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (München enz. 1992-...).
 • Scheltema - Jacobus Scheltema, Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographischen kaart van dien naam, 2 delen (Amsterdam 1805-1806).
 • Scheen - P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 ('s-Gravenhage 1981).
 • Schrijvende vrouwen - Jacqueline Bel en Thomas Vaessens red., Schrijvende vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen, 1880-2010 (Amsterdam 2010).
 • Stamboek Frieschen adel - M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel met oude en echte bescheiden en aanteekeningen en met bijvoeging van de Wapens der onderscheidene geslachten opgemaakt, 2 delen (Leeuwarden 1846).
 • Taylor - Jean Gelman Taylor, Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië (Groningen 1988).
 • Thieme - U. Thieme, F. Becker, H. Vollmer ed., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (Leipzig 1907-1950).
 • Troostenburg de Bruijn - Caspar A.L. Troostenburg de Bruijn, Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten (Nijmegen 1893).
 • Utrechtse biografieën - Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters (Amsterdam/Utrecht 1994-...).
 • Verschuren - Herman Verschuren e.a. red., Lexicon van de jeugdliteratuur (Groningen 1982-...).
 • Verwoert - H. Verwoert, Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis, 2 delen (Nijmegen 1851).
 • Viotta - Henri A. Viotta, Lexicon der toonkunst, 3 delen (Amsterdam 1881-1885).
 • Waller - F.G. Waller, Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs ('s Gravenhage 1938).
 • Wendelen - M. Wendelen, Les femmes remarquables de la Belgique (Brussel 1892).
 • Weyerman - Jacob Campo Weyerman, De levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen ('s-Gravenhage 1729-1769).
 • Willigen/Meijer - Adriaan van der Willigen en Fred G. Meijer, A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters in oils, 1525-1725 (Leiden 2003).
 • Winkel - J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 7 delen (2de dr.: Haarlem 1922-1927; ongewijzigde herdr.: Utrecht/Leeuwarden 1973).
 • Witsen Geysbeek - Pieter G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, 6 delen (Amsterdam 1821-1827).
 • Worp - J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, 2 delen (Groningen 1904, 1908). Fotomechanische herdruk Rotterdam [1970].
 • Wurzbach - Alfred von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, 3 delen (Wenen 1906-1911).
 • Zwols biografisch woordenboek J.C. Streng, Zwols biografisch woordenboek: een draagbaar mausoleum (Hilversum 2004).