Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1517

Nummer 1517
Datum 8-11-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping SP 89
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 16
Trefwoorden Alons, P.*
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Koninklijke Landmacht (KL), afvoer van de -
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Molukkers, KL (ex-)KNIL-militairen in rayons/doorgangskampen in IndonesiŽ
Natsir, M., minister-president van IndonesiŽ 9/'50-4/'51
parlement, Indonesische -
pers/publieke opinie, Nederlandse
Simatupang, T.B., kolonel/gen.-majoor, chef generale staf TNI
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Nederlandse
Annotatie slotnoot:
Op 9 nov. antwoordde Van Maarseveen onder no 379, mede namens s'Jacob: 'Van Uw SP 89 mede gelet op mijn 377 [in annotatie van recordnummer 1159] met grote belangstelling kennis genomen. Resultaat bespreking op 9 dezer van Alons met Simatupang, Indonesische legerautoriteiten en Ned. rayoncommandanten zien wij met spanning tegemoet. Ter voorkoming eventueel misverstand benadrukt, dat in mijn 377 terugkeer detachement Scheffelaar ad 5000 man uitdrukkelijk gekoppeld aan verwachting, dat in gang zijnde onderhandelingen tot spoedige oplossing zullen leiden. Bovendien opwijs, dat ultimo dit jaar wettelijke goedkeuring gedwongen verblijf KL-dienstplichtigen overzee afloopt. Indiening ontwerp wet tot verlenging termijn ontmoette in Ministerraad overwegende bezwaren zowel met het oog op binnenlandse spanningen htl als te vrezen repercussies in IndonesiŽ. Dit uiteraard te Uwer strikt persoonlijke informatie. Vandaar dat Ned. Regering er alles aangelegen inzake Ambonprobleem spoedigste oplossing waardoor langer aanhouden KL in IndonesiŽ onnodig. Aanziens Uw opmerking inzake van Indonesische zijde geopperde bezwaren tegen Ned. publicaties omtrent langer aanblijven van H-brigade aangetekend, dat eerste publicatie 22 October in dagblad Telegraaf htl van correspondent Djakarta waarin aanhouden H-brigade met vermelding U bekende redenen in zeer positieve termen gesteld terwijl voorts in dagblad De Waarheid van 20 October brieven van KL-soldaten gepubliceerd waarin eveneens aanblijven positief vermeld. Deze uit Djakarta emanerende publicaties dezerzijds in ANP-bericht 24 October noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk afgezwakt zodat bron van ontijdige en onoordeelkundige publicatie mijns inziens in IndonesiŽ te zoeken.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 15.

Eveneens op 9 nov. seinde Lamping hierop onder no SP 91: 'Hedenochtend vond de in mijn SP 89 aangekondigde vergadering van generaals met Indonesische legerautoriteiten en Nederlandse rayoncommandanten plaats. Na uitvoerige discussies wisten de Nederlanders te bereiken dat IndonesiŽrs, voor wie Tahya het woord voerde tenslotte toch nog accoord gingen met oorspronkelijk tussen Alons en Simatupang besproken regeling dat vertrek van KL zou gecoŲrdineerd worden met terugkeer van de Ambonezen naar Ambon mits aan dit langer aanblijven van KL generlei ruchtbaarheid zou gegeven.
In eveneens hedenochtend gehouden vergadering van de subcommissie werd rapport aan de Contactcommissie ontworpen waarin technische punten waaromtrent overeenstemming is bereikt worden vermeld en ten aanzien van eventueel aanblijven van de KL gezegd wordt dat subcommissie dit punt nu op het hoger niveau behandeld wordt buiten beschouwing heeft gelaten.
Sedertdien ontving ik Uw 377 waarin geheel nieuwe visie op het KL-probleem werd gegeven. Moge mij voorbehouden daarover binnenkort nader seinen.' NA, archief Minkol., codetel. 1950 16. Zie ook recordnummer 246.
Zie ook 1159: Lamping 606
1329: Van Maarseveen 351
1426: Lamping SP 66
1469: Lamping SP 81
1478: Lamping SP 82
1546: Lamping SP 90
1556: Lamping SP 92
1563: Lamping SP 93
PDF transcriptie (14 KB)