Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2243

Nummer 2243
Datum 10-5-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Blom 55
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Blom, N.S. (info)
Ontvanger(s) Lamping, A.Th. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 9
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Chinezen in IndonesiŽ, houding/positie van -
Darmasetiawan Notohatmodjo, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ
handels(politieke) betrekkingen Nederland-IndonesiŽ
Nederlandse commissariaten/consulaten in IndonesiŽ
scheepvaartaangelegenheden
Subardjo, Achmad, minister van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ 4/'51- 4/'52
Annotatie slotnoot:
Onder verwijzing naar dit telegram seinde Lamping op 31 mei onder no 88, dat 'SchŁrmann aan Darmesetiawan een nota overhandigde waarin de RI verzocht werd in te stemmen met de vestiging van honoraire commissariaten te Menado, Balikpapan, Tandjong Pandang, Padang en Djember. Darmasetiawan gaf als zijn persoonlijke mening te kennen, dat deze aanvrage de RI-Regering niet zeer welgevallig zou zijn, aangezien op verlening van de toestemming tot vestiging van honoraire commissariaten aan Nederland een beroep zou kunnen worden gedaan door China om ook vergunning te krijgen voor vestiging van honoraire consulaten. Hij zou de zaak echter inbespreking brengen en nader berichten. In verband met de reactie van Darmasetiawan bracht ik gisteren deze kwestie ter sprake bij Subardjo - - -. Ik verklaarde de Indonesische bezwaren wel te kennen, maar wees erop, dat het hier een uitgesproken wens van mijn regering betrof en drong  bij hem persoonlijk aan op een gunstige beslissing. Subardjo beloofde de zaak - - - te zullen onderzoeken.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 7.
       In reactie hierop seinde Stikker op 6 juni onder no 89: 'Ter motivering van toelating Nederlandse honoraire consulaten zou door de RI in geval van analoog Chinees verzoek gewezen kunnen worden op veel grotere omvang van Nederlandse scheepvaart, onze buitenlandse handel met IndonesiŽ en investeringen, welke uitbreiding van Nederlands consulair apparaat alleszins rechtvaardigen. Te uwer informatie zij vermeld dat 30% van Nederlandse koopvaardijvloot, ofwel 925.000 ton, regelmatig op of in IndonesiŽ vaart. Indien zulks nog niet geschied is, zou de RI op het bovenstaande gewezen kunnen worden.'  Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1951.
     Op 7 juni seinde Lamping daarop onder no 103 dat hij van Darmesetiawan vernomen had, 'dat Luar Negeri aan de ministerraad geadviseerd had in de dezerzijds verzochte vestiging van honoraire commissariaten toe te stemmen.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 7.
   Op 11 juli liet Lamping hier op volgen dat Subardjo hem medegedeeld had, dat de Indonesische regering weliswaar 'in beginsel geen bezwaar had tegen de vestiging van commissariaten in de door ons genoemde plaatsen', maar dat 'zij had zich  verplicht [had] gezien het verzoek op dit moment af te wijzen omdat tezelfdertijd een verzoek der Chinese Regering aanhangig was van gelijke strekking en de Indonesische Regering de Chinezen in geen geval wilde toestaan tot vestiging van honoraire consulaten over te gaan. Ons verzoek, zo zeide Subardjo, zou later kunnen worden ingewilligd.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 8.
Zie ook 2189: Lamping 53
PDF afbeelding (274 KB)