Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2264

Nummer 2264
Datum 5-9-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Blom 153
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Blom, N.S. (info)
Ontvanger(s) Lamping, A.Th. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 9
Trefwoorden Asmaun, R.
EBU/EPU, Europese betalingsunie
financiŽle/economische betrekkingen Nederland-IndonesiŽ; zie ook Financieel-Economische Overeenkomst(en); geldwezen; handels(politieke ) betrekkingen; schuldenkwesties
handels(politieke) betrekkingen Nederland-IndonesiŽ
Oostbloklanden; zie ook Sovjetunie; Hongarije; JoegoslaviŽ; Polen en Tsjechoslowakije
Polen, houding/positie van -
Tsjechoslowakije
Annotatie inleidende noot:
Op 31 aug. 1951 had Speekenbrink onder no SchŁrmann 197 aan de Directeur-Generaal BEB Spierenburg geseind, dat hij uit informele bron vertrouwelijk had vernomen 'dat de Indonesisch-Tsjechische handelsbesprekingen vermoedelijk begin September te Djakarta zullen aanvangen - - -. Vooroverleg met Nederland wordt door de Indonesische Regering blijkbaar niet overwogen, zulks vooral op grond van het nagestreefd evenwicht in de Indonesisch-Tsjechoslowaakse handel. Wel schijnt een brief in  bewerking te zijn, waarin het HC wordt uitgenodigd tot aanwijzing van een waarnemer bij de onderhandelingen. - - -
Ten einde op alle mogelijkheden tijdens de besprekingen voorbereid te zijn, verzoek ik U mij Uw commentaar op het bovenstaande telegrafisch te doen toekomen.' NA, archief Minkol., codetel. 1951, 8.
      Bij tel. no SchŁrmann 199 van 5 sept. berichtte Speekenbrink vervolgens, dat Asmaun hem de dag tevoren had bezocht in verband met de onderhandelingen met Tsjechoslowakije. 'IndonesiŽ', aldus Speekenbrink, 'geeft sterk de voorkeur  aan het sluiten van een afzonderlijk monetair akkoord met de Tsjechische delegatie, waarmede de besprekingen vermoedelijk begin volgende week zullen aanvangen. Asmaun beklaagde zich, dat vele Indonesische exportvergunningen naar Tsjechosowakije door Nederland worden geweigerd. Hij overhandigde mij een opgave van deze weigeringen betreffende rubber, koffie, huiden, peper, gommen, rottan, specerijen en schelpen over de afgelopen vijf maanden tot een totaalbedrag van 4 miljoen gulden. Zijns inziens werkt de Nederlandse houding sterk restrictief op de Indonesische handel, terwijl IndonesiŽ juist belangrijke uitbreiding van het goederenverkeer moet nastreven, waar Tsjechoslowakije een belangrijke leverancier is van industrieproducten. Aangezien na het gebeurde met Polen de sluiting van een afzonderlijk Indonesisch-Tsjechisch betalingsakkoord feitelijk een definitieve breuk op de bestaande afspraken betekent (waarop ik Asmaun uitdrukkelijk heb gewezen), zou ik gaarne volledig worden ingelicht alvorens volgende week een Nederlandse waarnemer de Indonesisch-Tsjechische besprekingen te doen bijwonen. - - - Aangezien het geval Tsjechoslowakije vermoedelijk beslissend zal zijn voor de toekomstige samenwerking in zake non-EPU-landen, zal ik avant het begin van de besprekingen geheel op de hoogte moeten zijn over het Nederlandse standpunt en met name moeten weten hoever wij kunnen gaan.' - - - T.a.p
     . De volgende dag seinde Speekenbrink onder no SchŁrmann 200 o.m.: 'In de nieuwe besprekingen van gisteren  bleek Asmaun onder de indruk te zijn van de door mij geschetste consequenties van een eigen monetair akkoord met Tsjechoslowakije en verklaarde hij aan financieel-economische raad machtiging te zullen vragen met de Tsjechische delegatie te onderhandelen op basis van voorlopig voortbestaan van het huidig systeem van een gemeenschappelijke Nederlands-Indonesische monetaire rekening, totdat de te voeren Indonesisch-Nederlandse besprekingen in dit systeem wijziging zullen hebben gebracht.' T.a.p.

slotnoot:
Onder verwijzing naar het hierboven opgenomen tel. no SchŁrmann 200 seinde Spierenburg op 8 sept. mede namens Blom onder no BEB 154 o.m: 'Noodzakelijk wordt geacht de Nederlands-Indonesische samenwerking ten aanzien van niet-EPU-landen principieel op korte termijn te regelen als bedoeld door prof. Supomo. Wat Tsjecho-Slowakije betreft is Nederland voornemens met dit land monetaire regeling te treffen welke voorziet in lagere swing dan thans en afdekking in acceptabele valuta. Indien deze regeling in samenwerking met IndonesiŽ tot stand komt, zullen de moeilijkheden voor de Indonesische export verdwijnen en zal ecart zodanig kunnen zijn dat aan alle Indonesische desiderata voldaan kan worden. De voorwaarde om hiertoe te komen is voortzetting van de Nederlands-Indonesische samenwerking ten aanzien van Tsjecho-Slowakije op monetair gebied en derhalve het voorshands continueren der bestaande regeling. IndonesiŽ kan derhalve een handelsakkoord afsluiten alleen met voorbehoud dat uitvoering daarvan kan worden opgeschort als Tsjecho-Slowakije niet aan zijn afdekkingsverplichting voldoet.' - - -  Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1951.
Zie ook 2528: SchŁrmann 205
PDF afbeelding (320 KB)