Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2738

Nummer 2738
Datum 15-1-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 328
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1952
Dossiernummer 5
Trefwoorden Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Den Haag; zie ook diplomatieke en consulaire betrekkingen Ned.-Ind. vanaf februari '56
pers/publieke opinie, Indonesische
pers/publieke opinie, Nederlandse
Rasjid, (wnd.) secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ; ambassadeur te Rome en te Bern
Susanto Tirtoprodjo (PNI), minister van Justitie van de Republiek IndonesiŽ '49; zaakgelastigde te Den Haag '52-'56; ambassadeur te Parijs
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '51-'52 ter herziening/beŽindiging van de -
Annotatie slotnoot:
Op 16 jan. seinde Lamping voorts onder no 329 aan Stikker, mede bestemd voor Minuor: 'Hedenochtend publiceert Aneta een bericht uit Den Haag dat "Den Haag" de Indonesische regering heeft "doen weten" geen bezwaar te hebben tegen de vervanging van Djumhana door Susanto. In het verdere verloop van het bericht worden allerlei aspecten gegeven, die betrekking hebben op het vertrouwelijk diplomatiek overleg tussen de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken en mij, zodat de Indonesische lezer, maar ook de Indonesische regering, wel de indruk moet krijgen ůf van een officieel geÔnspireerde publicatie ůf van een lek aan Nederlandse zijde. Beide zijn even erg, met name wanneer het delicate materie betreft die in diplomatiek verkeer zorgvuldig aan publiciteit pleegt te worden onthouden. Ik ga in dit verband niet in op details van het bericht, die mij persoonlijk minder gelukkig voorkomen: bij voorbeeld op de niet meer juiste mededeling, dat Susanto de volgende week in Nederland verwacht kan worden, evenmin op de ietwat bruuske en didactische reactie op Subardjo's hoffelijk initiatief om uit speciale deferentie voor Nederland in dit bijzondere geval onverplicht eerst toestemming van de Nederlandse regering te vragen en ook niet op het hooghartige en ietwat koloniaal aandoende "wenkbrauwengefrons" over het mijns inziens bovendien kwestieuze punt of een zaakgelastigde al dan niet op een HC thuishoort. Pijnlijk is, dat ik tot op dit ogenblik - woensdag 11 uur - nog van niets weet, laat staan dat ik aan Subardjo zou hebben "doen weten" het antwoord van de Nederlandse regering waarom hij mij heeft gevraagd. Ik kan niet anders doen dan bij navraag deze mijn onwetendheid bekennen. Dezelfde houding - erkenning niet meer te weten dan Aneta en de onmogelijkheid van bevestiging - moet ik tegenover de Indonesische autoriteiten en tegenover de pers ook innemen ten aanzien van de besprekingen waarvan ik officieel alleen weet - - -, dat deze Vrijdag jl. zouden beginnen. - - - U zal willen beoordelen in hoeverre het nodig is mij over de besprekingen blijvend en terstond in te lichten. Mocht u hiervoor termen aanwezig achten, dan zou die berichtgeving zich kunnen beperken tot "inside information" mits daarbij telkens eventueel juistheid wordt bevestigd van wat Aneta naar hier uitseint. Reeds nu al heb ik ontwaard, dat Subardjo meer weet dan ik: hij gaf mij bijvoorbeeld inlichtingen over de besprekingen van zondagavond jl.' - - -  T.a.p.
Zie ook 2830: Stikker 247
PDF afbeelding (225 KB)