Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 2902

Nummer 2902
Datum 21-12-1951
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 291
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1951
Dossiernummer 8
Trefwoorden Blitar/Talisse-affaire
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
pers/publieke opinie, Indonesische
volkenrecht
wapen(s)/oorlogsmateriaal, -transacties/embargo op -/vergunningen voor - voor IndonesiŽ
Annotatie slotnoot:
Diezelfde dag antwoordde Blom bij tel. no 227: 'De toevallig morgen plaats hebbende Ministerraad biedt gelegenheid tot discussie over de inhoud van Uw 291, hetwelk heden te 18 uur te mijner kennis kwam. Aangezien ook het Indonesische Kabinet eerst morgen de door U gevorderde sanctie zal bespreken en tussen het tijdstip van overbrengen van een eventueel Indonesisch voorstel en het door U over te brengen Nederlandse Regeringsantwoord in ieder geval een periode van minstens 12 uur behoort te liggen, kan er mijns inziens geen bezwaar tegen zijn, de instructie tot morgen uit te stellen.' Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1951.
      De volgende dag seinde Stikker in aansluiting hierop onder no 229: 'De Ministerraad gaat niet accoord met aanvaarding van de verplichting tot terugzending der wapenen naar Nederland. Dit zou geen compromis zijn, doch een volledig toegeven onzerzijds.
Er kan niet verder worden gegaan dan het laden van beide zendingen in een thuisvarend schip met waarborg, dat lossing uit dat schip niet zal plaats hebben in IndonesiŽ, noch in Nieuw-Guinea.
Indien de R.I. hiermede instemt, zullen wij afzien van het eisen van nadere toelichting van de reden van de inbeslagneming. Deze bereidverklaring schijnt al een verdere tegemoetkoming dan eigenlijk van ons kan worden verwacht. Gaat de R.I. niet accoord, dan moeten wij blijven staan op een gemotiveerd antwoord van de nota bedoeld in Uw 277.' - - - NA, archief Minkol., codetel. 1951, 9.
     Hierop seinde Lamping op 24 dec. onder no 296, dat hij  op 23 dec. Luar Negeri van dit standpunt van de Nederlandse regering op de hoogte had gesteld, 'teneinde te voorkomen dat de Indonesische Regering zich zou beraden over een oplossing, die voor Nederland niet aanvaardbaar zou zijn.' - - - Archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1951.
Zie ook 543: Ministerraad
3003: Lamping 292
3007: Lamping 298
PDF transcriptie (14 KB)