Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3209

Nummer 3209
Datum 2-11-1952
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 272
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1952
Dossiernummer
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
dienstplicht(igen)
Nederlanders in IndonesiŽ, houding/(veiligheids)positie van -
pers/publieke opinie, Indonesische
pers/publieke opinie, Nederlandse
subversie/spionnage/sabotage/corruptie
toelatings-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, IndonesiŽ
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, algemeen
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie slotnoot:
Op 7 nov. vroeg Lamping onder no 285 de bijzondere aandacht van de ministers van Buitenlandse Zaken 'voor de in de heden per telex doorgegeven verklaring van het hoofd van de Immigratiedienst voorkomende passage over hier te lande gedemobiliseerde ex-KNIL-ers. Mijns inziens kan hierin niet anders worden gezien dan een poging om de werkelijke situatie te verbloemen, immers is in de laatste tijd in een met de dag stijgend aantal gevallen aan hier te lande gedemobiliseerde militairen verlenging van de hun verleende verblijfsvergunning geweigerd, hetgeen nog heel wat verder gaat dan het niet-verlenen van een re-entry permit om van buitenlands verlof terug te keren, terwijl voorts eerstbedoelde maatregel zich niet alleen tot ex-KNIL-ers beperkt, maar ook reeds op hier te lande gedemobiliseerd KNIL-personeel is toegepast. Overigens krijg ik dagelijks uit het toenemende aantal mij voorgelegde gevallen meer aanwijzingen dat de gesignaleerde weigering tot verlenging van verblijfsvergunningen wel degelijk als een algemene maatregel moet worden gezien en dus niet overeenkomstig de mening van de BPM-vertegenwoordiger als een incidentele beslissing voor een aantal gevallen, waarin het hier blijven van betrokkenen om bepaalde redenen door de Indonesische instanties niet langer gewenst wordt.
Voor het geval de in mijn 272 voorgestelde nota Uw goedkeuring kan wegdragen moge ik mij voorbehouden om - indien ik inmiddels terzake redelijke zekerheid zou hebben verkregen - alvorens tot indiening over te gaan aan de passage over het verscherpte optreden van het militaire screeningsapparaat een positiever vorm te geven'. T.a.p.
Zie ook 3205: Lamping 268
3280: Beyen 174
PDF transcriptie (12 KB)