Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 3712

Nummer 3712
Datum 10-8-1954
Soort codetelegram(men)
Kenmerk De Beus 198
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Beus, J.G. de (info)
Ontvanger(s) Beyen, J.W. (info)
Luns, J.M.A.H. (info)
Plaats van opmaak Washington
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1954
Dossiernummer 7
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
ANZUS-/Pacific Pact
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
pers/publieke opinie, Amerikaanse
pers/publieke opinie, Australische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Indonesische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie slotnoot:
Onder verwijzing naar dit telegram seinde Van Bylandt op 13 aug. onder no 309: 'Een uiteenzetting inzake de Nederlandse politiek ten aanzien van Nieuw-Guinea waarom De Beus heeft gevraagd in zijn 198, zou ik ook gaarne ontvangen. Hij zou mij namelijk van dienst kunnen zijn wanneer mij, bijvoorbeeld door nieuwe hoofden van missie, om voorlichting over Nieuw-Guinea en het Nederlands beleid ten opzichte van dit gebied wordt gevraagd.' Archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1954.
     Ook de tijdelijk zaakgelastigde te Colombo drong er bij tel. no 12 van 21 aug. op aan hem spoedig de antwoorden op in de Beus 198 gestelde vragen te verschaffen, 'opdat deze zonodig in mijn contact met External Affairs kunnen worden gebruikt. Houding van Premier aanziens deze kwestie, dewelke tot dusverre gunstig voor Nederland, zag ik gaarne tegen Indonesische campagne gehandhaafd. Ceylon weliswaar geen lid der VN, echter Premier speelt belangrijke rol in regionaal Zuidoost-Aziatisch verband.' NA, archief Minkol., codetel. 1954, 4.

Op 14 aug. seinden Beyen /Luns in reactie op tel. no De Beus 198 aan Washington: 'Ook wij hebben aanwijzingen, dat Indonesië haar diplomatieke vertegenwoordigers instrueerde tot tentatieve gesprekken inzake het onderwerp Nieuw-Guinea. Het is thans zeer waarschijnlijk, dat aanhangigmaking voor 21 Augustus zal geschieden. De wijze waarop en de argumentatie moeten worden afgewacht. In verband hiermede is het ook nog te vroeg om onzerzijds een doelbewuste perscampagne te gaan voeren. Er dienen dan ook vooralsnog Uwerzijds geen initiatieven in deze richting te worden ontwikkeld. Wel komt het ook ons nuttig voor te beschikken over enig basismateriaal inzake de politieke kant van de zaak, de Nederlandse plannen inzake de ontwikkeling van het land en Nederlands uiteindelijke doelstellingen. Een en ander zal nader worden besproken met Minvor, waarna de essentiële punten zullen worden samengevat in een of meer korte memoranda. Zo spoedig mogelijk wordt hierop dus dezerzijds teruggekomen. Wat de toezending van Australische persknipsels betreft, zij nog opgemerkt, dat een rechtstreekse expeditie van Sydney ons overbodig voorkomt. De gepubliceerde artikelen snijden weinig hout, althans geen hout waarmede Nederland in Amerika zou kunnen timmeren.'  Archief BZ, uitgaande codetel. Washington 1954.
Zie ook 3711: De Beus 187
PDF afbeelding (161 KB)