Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Afkortingen

De lijst van afkortingen is ontstaan tijdens het selecteren van de documenten. Genoteerd werden afkortingen, waarvan men bij het doorlezen van de documenten vermoedde dat ze ‘nuttig’ waren om bij de hand te hebben. Er is niet naar volledigheid gestreefd. Besloten is de lijst ondanks de fragmentarische en toevallige samenstelling ervan ook aan de gebruikers ter beschikking te stellen. Minder toevallig is het onderdeel ’afkortingen in bronvermeldingen’. Deze is geheel naar het voorbeeld van de NIB 45-50 samengesteld.

A. Afkortingen (algemeen)

AA Afro-Aziatisch; Anak Agung ; Auswartiges Ambt
ACJ Allied Council for Japan
ADRI(S) Angkatan Darat Republik Indonesia (Serikat), de landmacht van de Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië
AFP Agence France Press
ALRI(S) Angkatan Laut Republik Indonesia (Serikat), de zeemacht van de Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië
ALS Algemeen Landbouw Syndicaat
Aneta Algemeen Nieuws- en Telegraafagentschap
Anzus (pact) Australia New Zealand United States (pact)
AOD/BA Bureau Bijzondere aangelegenheden van de Afdeling Onderzoek en Documentatie
AOOR Algemene Oorlogsongevallen Regeling
APRA Angkatan Perang Ratu Adil
APRI(S) Angkatan Perang Republik Indonesia (Serikat), de strijdkrachten van de Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië
ASSI Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Indonesië
AURI Angkatan Udara Republik Indonesia, de luchtmacht van de Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië
AVROS Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra
BANAS Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Instelling tot nationalisatie van Nederlandse bedrijven
BAPPIT Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang Belanda, Centraal Beheersinstituut van Nederlandse industriële en mijnbouwondernemingen
BEB Buitenlandse Economische Betrekkingen
BFO Bijeenkomst voor Federaal Overleg
BKS/PM Badan Kerdja Sama Pemuda/Penguasa Militer, Orgaan van samenwerkende jeugdgroeperingen/militairen)
BPPP Badan Penguasahan Perusahaan Perdanganan, Centraal Beheersorgaan voor Handelshuizen
BUD niet gevonden; bedoeld is waarschijnlijk een ‘beheersorgaan voor (Nederlandse) bedrijven’
CAVI Commissie voor Aangelegenheden van Indonesië (op ambtelijk niveau)
CAZ Commissariaat Ambonezen Zorg
CCKPI Centrale Commissie Kerk en Particulier Initiatief
CCNG legercommandant NG
CIM Centraal Indonesisch Missiebureau
CICR Comité International de la Croix-Rouge
CINC(Pac) Chief in Command (Pacific)
CLG Legercommandant
CMRNG Commandant Nederlandse Marine Nieuw-Guinea
CNRI Commandant Nederlandse Rayons in Indonesië
Costring Commandant van de strijdkrachten in Nieuw-Guinea
COT Commanding Officer Troops
CPM Commandan Polisi Militer
CRAMS Comité Rechtspositie Ambonese Militairen en Schepelingen
CVD Centrale Veiligheidsdienst (op Nieuw-Guinea)
CVIN Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
DBBJ Directeur Binnenlands Bestuur en Justitie
DBI Buza: Directie Beleidszaken Indonesië
DBI/AZ Buza: (Hoofd) Bureau Algemene Zaken van de Directie Beleidszaken Indonesië
DBI/PL Buza: (Hoofd) Bureau Politieke Zaken van de Directie Beleidszaken Indonesië
DETA Dienst Economische en Technische aangelegenheden
DG Directeur/Directoraat -Generaal
DIO Directie Internationale Organisaties
DIVI Deviezeninstituut voor Indonesië
DNW Buza: Directie NAVO- en WEU-zaken
DOA Buza: Directie Azië en Oceanië
DOA/OP Buza: Bureau Oost-Azië en Pacific van de Directie Oosten
DOA/ZA Buza: Bureau Zuid-Azië
DVB Buza: Directie Voorlichting Buitenland
ECA Economic Cooperation Administration
EMHP Economisch Militair Hulpprogramma
FUNDWI Fund United Nations Development of West Irian
GAZ Gemachtigde Algemene Zaken op NNG
Gerpi Gerakan Pembebasan Irian, Beweging voor de bevrijding van Nieuw-Guinea
GIA Garuda Indonesia Airways
GNV/GPV Gecombineerde Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging
GRIB Gerakan Revolusioner/Rakjat Irian Barat, Revolutionaire of Volksbeweging van West Nieuw-Guinea
HIR Herzien Indonesisch Reglement
IARA International Allied Reparation Agency
ICEM Intergouvernementele Commissie voor de Europese Migratie
IDA International Development Authority (plan Bot)
ILC International Law Commission
IOA International Organizational Affairs (State Department)
IPKI Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Bond van Ondersteuners van de Indonesische Vrijheid
IRCC ` International Red Cross Committee
IS Indisch Staatsblad
KBKI Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, Concentratie van de werkende bevolking van Indonesië
KLN Kementerian Luar Negeri, ministerie van Buitenlandse Zaken
KMG Kwartiermeester-Generaal
KRL Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
LAAPLN Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri, Instituut voor Buitenlandse Deviezen
LN Luar Negeri
LST Landing Ship Tank
M code voor ‘de minister’
MAAG Military Assistance Advisory Group
MAP Military Assistance Plan
Marid Marine-inlichtingendienst
Mawe Ministerie van Maatschappelijk Werk
MDAP Mutual Defense Aid Program
Minvo Minister(ie) van Oorlog
MP Militaire Politie/minister-president
MPK Molukse Protestantse Kerk
MSA Mutual Security Act/Mutual Security Assistance
Mtb's Moter torpedoboten
NAA North American Aviation
NAC North Atlantic Council
NAR Navoraad
NIB Nederlands-Indonesische Betrekkingen
NAVO Noord-Atlantische Verdrags Organisatie
Nigimij Nieuw-Guinea Import Maatschappij
NIT Negara Indonesia Timur, (deel)staat Oost-Indonesië
NIGO Nederlands-Indische Guerilla Organisatie
Niwin Nationale inspanning welzijnsverzorging Indonesië
NNGPM Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij
NROI Nederlandse Rayonscommand(o)ant Oost-Indonesië
NST Negara Sumatera Timur
NTOI Nederlandse troepencommandant Oost-Indonesië
OBI Ondernemersbond van Indonesië
OVJ Oficier van Justitie
Permesta Piagam Perjuangan Semesta Alam, Universeel strijdprogram
PM Polisi Militer
Polad(s) Politieke Adviseur(s) (in de Navoraad)
PPMMS Pimpinan Penjelengaraan Militair Maluku Selatan, Verzorgingscommando an de Strijdkrachten van de Zuid-Molukken
PPN (Baru) Perusuhaan Perkebunan Negara Baru
PRRI Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PV Permanent Vertegenwoordiger
PVK Papoea Vrijwilligers Korps
RAVI Raad voor Aangelegenheden van Indonesië (ministers)
RI Republik Indonesia /Republiek Indonesië
RBMU Regions Beyond Missionary Union
rmc referte mijn codetelegram
RMS Republik Maluku Selatan
RONG Radio Omproep Nieuw-Guinea
ruc referte uw codetelegram
(R)USI (Republic of the) United States of indonesia
RVJ Raad voor Justitie
(R)VSI (Republiek van de) Verenigde Staten van Indonesië
RVV Raad voor de Volksopvoeding
S code voor ‘de secretaris-generaal’( in casu Tuyll)
SOB staat van Oorlog en Beleg
SNO Stichting Nederlands Onderwijs in Indonesië
STASMAR Staatssecretaris van Marine
STASVO Staatssecretaris van Oorlog
SUAD Staf Umum Angkatan Darat
T code, tot ’55: voor ‘de minister zonder portefeuille’ (i.c. Luns), na '55: voor ‘de staatssecretaris’ (i.c. Van der Beugel en Van Houten)
TNI Tentara Nasional Indonesia
TPNG Trustgebied (voormalig Duits - ) NG
TRIS Tentara Republik Indonesia Serikat
tt territorium
UAM Union Africaine et Malgache
UFM Unevangelized Field Mission
UNCI United Nations Commission for Indonesia
VAR Verenigde Arabische Republieken
VIGI Vereniging Internationale(?) Groothandelaren Indonesie(?)
VKMI Vlagofficier Kon. Marine in Indonesie
VNZ Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
VSI Verenigde Staten van Indonesië
Z code voor ‘de regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden’ (i.c. Blom)

B. Afkortingen in bronvermeldingen

A/ document van de Algemene Vergadering van de VN
A/C.1/ Document van de Eerste of Politieke Commissie van de Algemene Vergadering van de VN
AOK/ AZ/KMP Ministerie van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk/Algemene Zaken/Kabinet van de Minister-President
AZ (ministerie van) Algemene Zaken
BZ/Buza/Buiza (ministerie van) Buitenlanse Zaken
Biza (ministerie van) Binnenlandse Zaken
FRUS Foreign Relations of the Unites States, Documentary Papers
Mawe (ministerie van) Maatschappelijk Werk
NIB Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen
PV Proces Verbeaux (verslagen van vergaderingen VN-raden)
UMBZ no Uitgave van het ministerie van Buitenlanse Zaken no …