Boltjes, Tjomme Ynte (1899-1971)

 
English | Nederlands

BOLTJES, Tjomme Ynte (1899-1971)

Boltjes, Tjomme Ynte, jurist (Appingedam 16-1-1899 - 's-Gravenhage 9-1-1971). Zoon van Sieberen Boltjes, notaris en advocaat, en Trijntje Jelles. Gehuwd op 7-6-1924 met Trientje Lijkles en na haar dood (22-6-1939) hertrouwd op 9-9-1940 met Margaretha Johanna Lijkles. Uit dit laatste huwelijk werd 1 dochter geboren.

Boltjes studeerde sinds 1919 rechten in Amsterdam waar hij kandidaats rechtswetenschap deed. Ondertussen bekwaamde hij zich ook voor het notariaat; hij werd in 1923 kandidaat-notaris en werkte als zodanig te Baarn en Bussum. In 1929 deed hij doctoraal rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds dat jaar vervulde hij daar tevens de functie van secretaris van de toenmalige Raad van Beroep voor de directe belastingen, een ambt dat de functionaris een belangrijk ruimer en zwaarder taak geeft dan gewoonlijk op de secretaris of griffier van een rechtsprekend college rust. Zijn reputatie was zodanig dat hij reeds in 1941 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam werd en terstond na de bevrijding raadsheer in dat college. In 1947 werd hij benoemd tot lid van de Hoge Raad. In deze periode was hij tevens publicistisch en bestuurlijk als voorzitter van de Commissie van Advies inzake de wettelijke regeling voor adviseurs in belastingzaken werkzaam. Op 9 februari 1961 werd hij vice-president van de Hoge Raad. Sedert presideerde hij de Derde Kamer van de Raad, die belast is met belasting- en onteigeningszaken. Hoewel het aandeel van de vijf leden van een kamer van de Hoge Raad ten gevolge van het geheim van de raadkamer omsluierd blijft, vertoont toch de rechtspraak van de kamer waarin Boltjes eerst lange tijd zitting had en die hij ten slotte presideerde een zo duidelijke ontwikkeling dat men die wel overwegend aan zijn invloed moet toeschrijven. Het duidelijkst komt die ontwikkeling uit in een sterk verfijnde uitbouw van de rechtspraak inzake de schadevergoeding bij onteigening. In 1969 werd hem in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag verleend.

Boltjes was een man van wie een natuurlijk overwicht op zijn omgeving uitging: men zou bijna zeggen juist door zijn eenvoud die uit een grote zedelijke ernst voortvloeide. Met het land van herkomst van zijn familie, Friesland, bleef hij zich steeds nauw verbonden voelen wat samenging met zijn geliefkoosde vrijetijdsbesteding, het zeilen.

P: Preadvies voor de Vereniging voor Belastingwetenschap over De rechtspraak in successie-, registratie- en zegelgeschillen (Alphen a/d Rijn, 1947).

L: G.E. Langemeijer, in Nederlands Juristenblad 46(1971)92.

G.E. Langemeijer


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013