Kluijver, Clasina Albertina (1884-1974)

 
English | Nederlands

KLUIJVER, Clasina Albertina (1884-1974)

KLUIJVER, Clasina Albertina (bekend onder de naam Kluyver) administrateur en raadadviseur honorair aan het departement van Buitenlandse Zaken (Breda 23-9-1884 - 's-Gravenhage 7-10-1974). Dochter van Jan Cornelis Kluijver (bekend onder de naam Kluyver), hoogleraar in de wiskunde, en Marie Honigh. Gehuwd op 17-10-1907 met jhr. Benjamin de Jong van Beek en Donk. Dit huwelijk, op 2-2-1920 door echtscheiding ontbonden, was kinderloos.

afbeelding van KLUIJVER, Clasina Albertina

Clasina Kluyver bezocht de HBS voor meisjes te Leiden, behaalde in 1901 het diploma B, kreeg thuis bijles o.a. van haar vader, was 'toehoorderes' aan het gymnasium voor Latijn en Grieks en behaalde in 1902 het eindexamen B. Zij studeerde aan de Universiteit te Leiden waar zij in 1904 het kandidaatsexamen in de plant- en dierkunde en in 1906 het kandidaatsexamen in de medicijnen behaalde.

Haar belangstelling voor vredesvraagstukken deelde zij met haar echtgenoot die referendaris bij het departement van Justitie en later dagbladcorrespondent te Bern en Genève was. In 1914 nam hij het initiatief tot oprichting van de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad waarvan hij secretaris werd. Zijn vrouw was hoofd van het Bureau en plaatsvervangend secretaris. In 1917 hield zij een voordracht 'De vrouw en de vredesbeweging in verband met de internationale verhoudingen' voor het Nationaal congres van het Nederlands Comité van vrouwen voor duurzame vrede en publiceerde twee jaar later Het ontwerp-Volkerenbond van de Vredesconferentie te Parijs ('s-Gravenhage 1919) waarin zij de voorgeschiedenis van dit onderwerp beschreef en een toelichting gaf op de bepalingen.

In 1920 werd zij in tijdelijke dienst aangesteld bij de afdeling van het departement van Buitenlandse Zaken belast met de Volkenbondszaken. In hetzelfde jaar verscheen, onder auspiciën van het International Intermediary Institute te Den Haag, het door haar samengestelde werk Documents on the League of Nations (Leiden, 1920) met een voorwoord van C. van Vollenhoven. Een jaar later werd zij tot commies in vaste dienst benoemd.

De jaren tussen de beide wereldoorlogen, het tijdvak van vredesidealisme en van intensieve internationale rechtsvorming, waarin Nederland een naar verhouding aanzienlijke bijdrage leverde, vormden de periode waarin mevrouw Kluyver belangrijk werk verrichte. Zij maakte van 1921 tot 1938 deel uit van de Nederlandse delegatie in de Volkenbondsvergadering te Genève. Na in deze afvaardiging eerst als secretaris gefungeerd te hebben, werd zij in 1930 tevens tot technisch deskundige benoemd, en trad sinds 1932 op als plaatsvervangend vertegenwoordiger. De laatste Volkenbondsvergadering koos haar in april 1946 tot rapporteur van de commissie belast met de financieel-administratieve afwikkeling. In diezelfde tijd werd zij hoofd van de afdeling 'Verenigde Naties' ten departemente. Met prof. J.P.A. François werkte zij sinds 1920 nauw samen. In de totstandkoming van de tweede druk van diens Handboek van hel Volkenrecht (Zwolle, 1949-1950. 2 dln.) had zij een belangrijk aandeel.

Verder bekleedde zij verschillende functies binnen de in 1927 opgerichte Nederlandsche Soroptimis-tenclub, laatstelijk als presidente. In 1935 schreef zij voor het tijdschrift De Nederlandsche Soroptimist een artikel 'An equal rights treaty'.

Ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag beschreef de Leidse hoogleraar jhr. Van Panhuys haar in de NRC van 19-9-1964 als 'juriste par droit de naissance'. Aan deze kwalificatie is slechts toe te voegen dat zij als een duidelijk representante van de werkende en op haar werk geheel aangewezen vrouw naar voren trad.

P: Behalve de in de tekst genoemde werken: kronieken in Grotius. Annuaire international; Locarno. Tekst van de oorkonden van Locarno in het Fransch en in Nederlandsche vertaling ... ('s-Gravenhage, 1926); Arbitrage- en conciliatie-verdragen ('s-Gravenhage, 1928); 'Amerika en de Volkenbond', in Internationale Vraagstukken van dezen tijd, door H.A. van Karnebeek e.a. ('s-Gravenhage, [1934]) 75-80; Biographie de Jean Pierre Adrien François', in Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht 6 (1959) 5 (juli) 11-20.

L: P.N.J. Kluyver, Familieboek Kluyver (S.l., 1946) 43; A.F.W. Lunsingh Meyer, 'Vredesbeweging en internationaal leven', in M.G. Schenk, Vrouwen van Nederland 1898-1948 (Amsterdam, 1948) 300; H.F. van Panhuys, 'Mevrouw C.A. Kluyver tachtig jaar', in NRC 19-9-1964, 7; Gesina H.J. van der Molen, 'C.A. Kluyver, Den Haag', in Mededelingen van de Vereniging van Vrouwen met Academische opleiding 41 (1975) 16.

I: Haagse Debatingclub voor Vrouwen honderd jaar, 1898-1998. Onder red. van F. Dufour [e.a.] (Den Haag 1998) 21.

L.E. van Holk


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013