Literatuur

 
English | Nederlands

Biografische en bibliografische naslagwerken

In de titels voorafgegaan door een asterisk (*) zijn systematisch alle biografieën doorgenomen van personen overleden na 1814 en geboren vóór 1901.

 • Aa, A.J. van der
  Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, 21 dln. in 27 bdn.
  Haarlem, 1852-1878
  [er zijn verscheidene uitgaven en fotografische herdrukken in wisselende aantallen banden; daarom geciteerd als ‘Aa, van der, Biographisch Woordenboek’ zonder nadere deelaanduiding (de persoonsnamen zijn alfabetisch gerangschikt, met in het laatste deel een supplement)]
 • Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 1-10
  Weesp, 1970-1984
 • Balen-Chavannes, A.E. van
  Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966
  Delft, 1972
 • *Berkel, K. van, A. van Helden, L. Palm (red.)
  A history of science in the Netherlands. Survey, Themes and Reference Leiden/Boston/Keulen, 1999
  [‘Part Three: Biographies’, p. 407-614; geciteerd als ‘History of Science: Biographies’]
 • *Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, dl. 1-5
  Kampen, 1978-2001
  [geciteerd als ‘Biogr. Lexicon Gesch. Nederl. Protestantisme’]
 • *Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, dl. 1-3
  Hilversum, 1998-2002
  [geciteerd als ‘Biografisch Woordenboek van Gelderland’]
 • *Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 1-5
  Den Haag, 1979-2001
  [geciteerd als ‘BWN’; ook elektronisch beschikbaar via www.inghist.nl, waar ook een aantal lemmata bestemd voor deel 6 te raadplegen zijn]
 • *Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, onder redactie van J.P. de Bie en J. Loosjes, dl. 1-6
  's-Gravenhage, [1919]-1949
  [verschenen zijn. 5 delen en 1 aflevering van deel 6; geciteerd als ‘Biograph. Woord. Prot. Godgel.’]
 • *Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, dl. 1-9
  Amsterdam, 1986-2003
  [geciteerd als: ‘Biogr. Woord. Soc. Arb.’]
 • Bos, Th.S.H., e.a. (red.)
  Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969
  Den Haag, 1989
 • *Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord-Brabanders, dl. 1-5
  's-Hertogenbosch/Amsterdam, 1992-1999 [geciteerd als: ‘Brabantse Biografieën’]
 • *Brink, Jan ten, en Taco H. de Beer
  Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw, in biographieën en bibliographieën, 1830-1900, dl. 1-3
  Rotterdam, 1904
  [geciteerd als: ‘Ten Brink, Geschiedenis Noord-Ned. Letteren’]
 • Buck, H. de
  Bibliografie der geschiedenis van Nederland
  Leiden, 1968
 • Coffeng, J.M.
  Lexicon van Nederlandse tonelisten
  Amsterdam, 1965
  [geciteerd als: ‘Coffeng, Lexicon van tonelisten’]
 • Does, J.C. van der
  Biografisch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs
  Zeist, z.j.
  [geciteerd als: ‘Van der Does, Biografisch Woord. Prot.-Chr. Ond.’]
 • *Drentse Biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten, dl. 1-5
  Meppel/Groningen, 1989-1997
  [geciteerd als: ‘Drentse Biografieën’]
 • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, dl. 1-4
  Den Haag, 1917-1921
 • 102

 • *Frederiks, J.G., en F.J. van den Branden
  Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
  Amsterdam, 1881-1891 [geciteerd als: ‘Frederiks, Biografisch Woordenboek Letterkunde’]
 • *Glasius, B.
  Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, dl. 1-3
  's-Hertogenbosch, 1851-1856
  [geciteerd als: ‘Glasius, Godgeleerd Nederland’]
 • Goossens, J.
  Huisarts en huisartsgeneeskunde, historie en ontwikkeling. Een geannoteerde bibliografie over de geschiedenis van de huisarts en de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in Nederland vanaf 1865, samengesteld uit herinneringen en verhalen van huisartsen verschenen na 1900 en wetenschappelijke publicaties verschenen na 1945
  Utrecht, 1988
 • *Haas, Joh. de
  Gedenkt uw voorgangers, dl. 1-5
  Haarlem, 1984-1989
  [geciteerd als: ‘Gedenkt uw voorgangers’]
 • *Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Levensberichten, 1849-1999
  [Geciteerd als: ‘Levensberichten MNL’]
 • Hartmann, A.
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken. I. Oost-Indie 1866-1893, II. West-Indie 1840-1893
  Den Haag, 1895
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt.]
 • Hartmann, A.
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken. Eerste vervolg (1894-1900)
  Den Haag, 1901
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt; vervolg: zie Schalker, Repertorium.]
 • Hartmann, A.
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en mengelwerken. Tweede vervolg (1901-1905)
  Den Haag, 1906
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt.]
 • *Hermus, J.
  101 markante Groningers van de twintigste eeuw
  z.pl., 2001
  [geciteerd als: ‘101 markante Groningers’]
 • *Hilbrandie-Meijer, M.R.
  101 markante Drenten van de twintigste eeuw
  z.pl., 2001
 • Hooykaas, J.C.
  Repertorium op de koloniale litteratuur of systematische inhoudsopgaaf van hetgeen voorkomt over de koloniën (beoosten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Ter perse bezorgd door W.N. du Rieu
  Amsterdam, 1877-1880, 4 dln.
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt. Vervolg: zie A. Hartmann, Repertorium.]
 • Jacobs, P.M.J.E.
  Beeldend Benelux. Biografisch handboek
  Tilburg, 2000, 6 delen
  [Geciteerd als: ‘Jacobs, Beeldend Benelux’]
 • Knuttel, W.P.
  Catalogus der Pamflettenverzameling (dln. VI-VIII)
  [Niet alle afdelingen zijn nagezien; geciteerd als: ‘Knuttel’]
 • Meulenaere, Philippe de
  Bibliographie analytique des témoignages oculaires imprimés de la campagne de Waterloo en 1815
  Parijs, 2004
 • *Nagtglas, F.
  Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, dln. I-II
  Middelburg, 1890-1893
  [geciteerd als: ‘Nagtglas, Levensberichten Zeeuwen’]
 • *Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl. 1-10
  Leiden, 1911-1937
  [geciteerd als: ‘NNBW’]
 • 201

 • Nieuwenhuys, R.
  Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden
  Amsterdam, 1972
  [geciteerd als ‘Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel’]
 • *Overijsselse Biografieën
  Amsterdam/Meppel, 1990-1993, 3 delen
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
  Amsterdam, 1938
  [geciteerd als ‘Persoonlijkheden koninkrijk’]
 • *Predikanten en oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis
  Houten, 1988-1998, 4 delen
  [geciteerd als: ‘Predikanten en oefenaars’]
 • Petit, L.D., e.a.
  Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 [1910; 1920; 1930; 1940] verschenen (5 dln.)
  Leiden, 1907-1953
  [Hieruit zijn doorgezien de afdelingen: ‘Geschiedenis van het volk in zijne lotgevallen’ voor de periode vanaf 1795; ‘Aardrijkskunde; reizen en ontdekkingen’; ‘Geschiedenis van bijzondere personen en geslachten’. De overige onderdelen, met name de omvangrijke bibliografie betreffende regionale en locale geschiedenis, zijn niet geraadpleegd.]
 • Rooses, M. (red.)
  Het schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenooten, uitgegeven onder toezicht van Max Rooses
  Amsterdam, 1898-1900, 4 dln.
 • Querido's letterkundige reisgids van Nederland, onder redactie van Willem van Toorn
  Amsterdam, 1982
 • Saakes, A.B.
  Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentwerken, enz. Amsterdam, 1794-1855 [jaarlijks verschijnend]
  [Geciteerd als: ‘Saakes’; niet systematisch geraadpleegd; gegevens zijn overgenomen indien vermeld bij opgespoorde titels.]
 • Schalker, W.J.P.J., en W.C. Muller
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften en periodieken. Derde vervolg (1906-1910)
  Den Haag, 1912
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt.]
 • Schalker, W.J.P.J., en W.C. Muller
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Vierde vervolg (1911-1915)
  Den Haag, 1917
  [Hieruit is vooral wat betreft de reisverslagen slechts een bescheiden keuze gemaakt.]
 • Schalker, W.J.P.J., en W.C. Muller
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Vijfde vervolg (1916-1920)
  Den Haag, 1923
  [Hieruit is alleen het onderdeel ‘Geschiedenis’ doorgenomen.]
 • Schalker, W.J.P.J., en W.C. Muller
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Zesde vervolg (1921-1925)
  Den Haag, 1928
  [Hieruit is alleen het onderdeel ‘Geschiedenis’ doorgenomen. Voor het vervolg, zie: Sepp, Repertorium]
 • Scheen, P.A
  . Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880
  Den Haag, 1981
  [Geciteerd als: ‘Scheen, Lexicon beeldende kunstenaars’]
 • Schioetz, E.H. (red.)
  Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi = Iterinaria norvegica. A bibliography on foreigners' travels in Norway until 1900
  Oslo, 1970-1986, 2 dln.
 • Sepp, D.
  Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Zevende vervolg (1926-1930)
  Den Haag, 1935
  [Hieruit is alleen het onderdeel ‘Geschiedenis’ doorgenomen.]
 • Sepp, D. Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën, voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Achtste vervolg (1931 en 1932)
  Den Haag, 1934
  [Hieruit is alleen het onderdeel ‘Geschiedenis’ doorgenomen.]
 • G. Teitler en W. Klinkert
  Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren, 1815-1955
  Amsterdam, 1997
 • *Termorshuizen, G.
  Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers, 1744-1905
  Amsterdam/Leiden, 2001
  [geciteerd als: ‘Termorshuizen, Journalisten en heethoofden’]
 • Tiele, P.A.
  Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde
  Amsterdam, 1884
  [geciteerd als ‘Tiele’]
 • *Troostenburg de Bruijn, C.A.L. van
  Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten
  Nijmegen, 1893
  [geciteerd als: ‘Troostenburg Biographisch Woord. Oostind. Pred.’]
 • *Utrechtse Biografieën, dl. 1-5
  Utrecht 1994-1998
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën’]
 • *Utrechtse Biografieën. Het Eemland. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Eemlanders, dl. 1-2
  Utrecht 1998-1999
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën, Eemland’]
 • *Utrechtse Biografieën. Langs de Oude Rijn. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Vleuten De Meern, Harmelen en Woerden
  Utrecht, 1999
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën, Oude Rijn’]
 • *Utrechtse Biografieën. De Vechtstreek
  Utrecht, 1997
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën, Vechtstreek’]
 • *Utrechtse Biografieën. Van Angstel tot Kromme Mijdrecht. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Abcoude, Baambrugge en De Ronde Venen
  Utrecht, 2001
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën, Angstel’]
 • *Utrechtse Biografieën. Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied
  Utrecht, 2002
  [geciteerd als: ‘Utrechtse Biografieën, Kromme Rijn’]
 • Veth, P.J., en C.M. Kan
  ‘Bibliographie van Nederlandsche boeken, brochures, kaarten enz. over Afrika’
  Tijdschrift van het Koninkijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1 (1876), p. 300-311, 358-385