Literatuur

 
English | Nederlands

Geraadpleegde elektronische bestanden en catalogi

Een aantal elektronische bestanden en catalogi zijn doorzocht om de titels van gedrukte egodocumenten op te sporen. Daarbij zijn in totaal ca. 300.000 titels on-screen bekeken.
Voor de algemene bestanden, zoals de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), is gebruik gemaakt van een lijst van woorden en woorddelen, opgesteld op basis van een frequentielijst van woorden voorkomend in een titelbestand van ca. 1000 eerder opgespoorde gedrukte egodocumenten, gegenereerd door text retrieval. Deze techniek is later opnieuw gebruikt om aan een bestand van ca. 4000 titels nog enkele nieuwe termen te ontlenen.
In gespecialiseerde catalogi en databanken, zoals Online Contents of de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap, is voornamelijk gezocht met genre-woorden, zoals "dagboek?"
Enkele andere hieronder vermelde databanken zijn vooral geraadpleegd voor biografische gegevens.
De elektronische bestanden zijn voor het grootste deel geraadpleegd in de periode 1999-2002; enkele zijn in 2003-2004 nogmaals geraadpleegd.

  Bibliografische bestanden

 • Nederlandse Centrale Catalogus [PICA]
  De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) bevat de bibliografische gegevens en de vindplaatsen van miljoenen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland. De database wordt direct en voortdurend bijgewerkt.
 • Online contents [PICA]
  Het bestand Online Contents bevat de inhoudsopgaven van ruim 12.500 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden. Dit bestand bevat vooral wetenschappelijke, maar ook algemene en populair-wetenschappelijke tijdschriften uit de collecties van Nederlandse bibliotheken. Het bestand wordt sinds september 1992 opgebouwd en groeit jaarlijks met meer dan 2 miljoen artikelbeschrijvingen. Als basis voor Online Contents dienen de inhoudsopgaven van de afzonderlijke afleveringen. Van sommige tijdschriften loopt de opgave terug tot het begin van de twintigste eeuw.
 • Repertorium-on line [ING]
  Het Repertorium Geschiedenis Nederland, elektronisch gepubliceerd door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, is de nationaal-historische bibliografie van Nederlandse en buitenlandse publicaties over de geschiedenis van Nederland, de voormalige koloniën en de huidige Rijksdelen overzee. De databank bevat publicaties verschenen in de jaren 1940-heden. Hiervan zijn de titels uit de periode 1940-1991, afkomstig uit eerder gedrukte delen, via retrodigitalisering aan de databank toegevoegd.
 • Historie in Titels [PICA]
  HinT is een (inmiddels afgesloten) bibliografie over Westeuropese geschiedenis vanaf ca. 1500 en bestrijkt de geschiedfilosofie, geschiedtheorie en historiografie. Het bestand heeft een omvang van ongeveer 78.000 titels (2003). In de databank worden titels opgenomen van boeken, tijdschriftartikelen en artikelen uit bundels, in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans verschenen vanaf 1984. Titels in HinT zijn voorzien van trefwoorden, persoonsnamen, geografische namen, systematische rubriekscodes en tijdvakken.
 • Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap [PICA]
  De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) bevat beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Naast Nederlandse en Vlaamse worden ook buitenlandse publicaties opgenomen. De perioden 1940-1945 en 1960-2001 zijn geheel ontsloten; de perioden 1946-1959 en 2002-2003 waren ten tijde van het onderzoek nog in bewerking. Het online bestand bevat ruim 210.000 beschrijvingen.
 • Grijze literatuur in Nederland [PICA]
  Het bestand Grijze literatuur in Nederland (GLIN) bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties met daaraan toegekende trefwoorden. De titelgegevens worden ontleend aan de publicaties ontvangen door het Depot van Nederlandse Publikaties van de Koninklijke Bibliotheek. Het bestand wordt samengesteld door de redactie van de Nederlandse Bibliografie, een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten is de periode 1982 - heden. De GLIN-database bevat ruim 110.000 titels.
 • Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, publiekscatalogus [KDC]
  Deze publiekscatalogus [OPAC] ontsluit bibliotheek, documentatie en archieven van het KDC.
 • Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam [IIAV]
  De elektronische catalogus is geraadpleegd op de thesaurusterm: ‘egodocument’.
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam [IISG]
  De on-line elektronische catalogus bevat beschrijvingen van alle boeken, brochures en tijdschriften uit de bibliotheek van het IISG, het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) en het Persmuseum (totaal ruim 600.000 boeken en 100.000 delen periodieken).
 • LITEROM
  CD-rom met boekrecensies, interviews met auteurs en artikelen over Nederlandse en Vlaamse literatuur uit Nederlandstalige dag- en weekbladen en andere periodieken. De knipsels zijn afkomstig uit de archieven van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het NLBC. De CD bevat recensies van literaire werken teruggaand tot het begin van de 20e eeuw. Geraadpleegd is de editie 1998 op ‘woorden uit de recensie’.
 • De Navorscher, 1851-1960 (Naarden, 2000)
  Elektronisch gedeeltelijk doorzoekbare versie van het tijdschrift De Navorscher op 3 CD-rom's
 • Aa, A.J. van der
  Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, dl. 1-21 in 27 bdn.
  Haarlem, 1852-1878
  Elektronisch gedeeltelijk doorzoekbare versie op CD-rom
 • ANTIQBOOK
  Doorzoekbare databases en on-line catalogi ‘Antiquarian booksellers online’ (www.antiqbook.nl).

  Biografische bestanden

 • Parlementair Documentatie Centrum, Leiden [PDC]
  Databank van biografische gegevens over Nederlandse politici, toegankelijk via de website www.parlement.com.
 • Nederlands Theater Instituut, Amsterdam
  Biografische gegevens over personen betrokken bij Nederlands toneel en kleinkunst in het verleden, toegankelijk via de catalogus van het Nederlands Theatermuseum (zie de website www.tin.nl).
 • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag [RKD]
  Database RKDArtists, toegankelijk via de website www.rkd.nl.
 • (Auto)biografieën van en over journalisten
  Lijst samengesteld door Piet Hagen, toegankelijk via de website van De Journalist (http://www.villamedia.nl/journalist/n/boeken/autobio.shtm).