Literatuur

 
English | Nederlands

Geraadpleegde literatuur

NB. Van de geraadpleegde literatuur zijn alleen die publicaties opgenomen, waaraan verwijzingen naar titels of uitgaven van egodocumenten zijn ontleend. Titels die gepubliceerde egodocumenten bevatten, zijn uiteraard ook in het repertorium zelf opgenomen.

 • Aerts, R., en H. te Velde
  De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen
  Kampen, 1998
 • Akveld, L.M., e.a. (red.)
  Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden
  Bussum, [1973]
 • Alink, L.
  Slavernij in Suriname, dl. II/1. Ooggetuigen in de 19de eeuw
  Leiden, 1989
 • Amerongen, M. van
  Mijn leven zijn leven. Over biografieën, autobiografieën, hagiografieën en anti-biografieën
  Amsterdam, 1993
 • Ankersmit, J.F.
  Arbeiderslevens, verzameld door J.F. Ankersmit
  Amsterdam, 1919
 • Atsma, J.J. (red.)
  Ons dorp. Schetsen en mededelingen over het negentiende eeuwse Surhuisterveen, opgetekend door enkele inwoners
  Surhuisterveen, 1976
 • Aulbers, B.J.M. e.a. (red.)
  De huisarts van toen. Een historische benadering
  Rotterdam, 1995
 • Bakker, Alexander
  ‘Schilderen met woorden: landschapsbeleving van schilders in reisverslagen, 1780-1900’, in: Loos, W., R.-J. te Rijdt, M. van Heteren (red.)
  Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de achttiende en negentiende eeuw

  Amsterdam, 1997, p. 107-114
 • Bakker, Alexander
  ‘Van paradijs tot plantage. Beeldvorming van Nederlands-Indie in reisverslagen, 1816-1900’, in: Indische lett. 13 (1998) 2 (juni) 75-85
  [Verwijst naar de doctoraalscriptie van de auteur met een repertorium van reisverslagen, ter inzage bij het KITLV te Leiden]
 • Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F., en F.J. van Rooijen (red.)
  Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813
  Rotterdam, 1995
 • Baudet, H., e.a. (red.)
  Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië
  Assen, 1961
 • Beckhoven, A. van
  ‘Schaduwen over het kinderland (W. Vermaat, 1951). Een studie over autobiografieën van Nederlandse vrouwen’
  Pedagogische Verhandelingen 10 (1987), 2, p. 366-377
 • Been, Joh. A.
  Historische fragmenten
  Den Haag/Rotterdam, 1911-1920, 3 dln.
 • Beiboer, Franke H. (ed.)
  ‘De watervloed van 1825 in Friesland. Afbeeldingen door tijdgenoten, toegelicht met verslagen van ooggetuigen’
  De Vrije Fries
  64 (1984), p. 47-67
 • Belder, A., en T.F.J. Pronker
  Het fregatschip Adriana 1891-1908 en de zeemansloopbaan van Kapt. Gerrit Bruijn, 1850-1932. Met het dagboek van de 2de stuurman Roelof Douwes 1906-1907
  Papendrecht, 2002
 • Berg, J. van den, P.L. Schram en S.L. Verheus (red.)
  Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot het Réveil-Archief
  Kampen, 1980 Berg, C.R. van den (red.)
  Abraham Capadose uw heilwenschende vriend
  Zwijndrecht, 1988
 • Berkel, K. van (red.)
  Amerika in Europese ogen. Facetten van de Europese beeldvorming van het moderne Amerika
  's-Gravenhage, 1990
 • J.A.A.M. Biemans, E. Braches, W.R.H. Koops e.a. (red.)
  Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden
  Leiden, 1983
 • Binneveld, H.
  Filantropie, repressie en medische zorg. Geschiedenis van de inrichtingspsychiatrie
  Deventer, 1985
 • Bloemgarten, Salvador
  Herinnering aan Joods Amsterdam
  Amsterdam, 1978
 • Boer, D.
  Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de negentiende eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater
  Assen, 1961
 • Boer, Jaep D. de
  De Camstra's: voorouders en nageslacht
  Grouw, 1973
 • Boersma, F.
  Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen
  Amsterdam, 1984
 • Bois-Reymond, M. du, e.a. (red.)
  Onderwijzersleven
  Nijmegen, 1981
 • Bois-Reymond, M. du, e.a. (red.)
  Volwassen worden. Generaties toen en nu: transities in de levensloop
  Houten, 1993
 • Bois-Reymond, M. du, e.a. (red.)
  Stadtgeschichte als Kindheitsgeschichte. Lebensräume von Grosstadtkindern in Deutschland und Holland um 1900
  Opladen, 1989
 • Boomgaard, P., e.a. (red.)
  God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw
  Leiden, 1997
 • Bos, F.L.
  Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't kruis
  Kampen, 1953, 223 p.
 • Bosch, Mineke
  ‘Dagboek van een 'vrij huwelijk'. Frederica van Uildriks en Vitus Bruinsma’
  Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  18(1998), p. 117-140
 • Bosmans, J.L.J.
  ‘Publieke verantwoording en katholieke schroom. Brieven en dagboeken van katholieke politici’
  Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 22 (1992), p. 88-97
 • Botke, IJ.
  ‘'Van de boer hangt âlles of'. De Groninger landbouwer in eigen en andermans ogen, 1800-1900’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.)
  Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen, 1594-1994
  Assen, 1994
 • Brandsma, J.C. (red.)
  Genealogie van het geslacht Brandsma (Oudega-Sm.)
  Groningen, 1951
 • Bremer, Jan T.
  Een zwaar leven. Leven en werken in de Anna Paulownapolder omstreeks een eeuw geleden
  Schoorl, 1986
 • Brink, P. van den
  Met kapmes en kompas. Vier eeuwen Nederlandse ontdekkingsreizen en reisverslagen
  Den Haag, 1996
 • Brinks, H.J. (red.)
  Dutch American voices. Letters from the United States, 1850-1930
  Ithaca, NY, 1995
 • Brom, G.
  De dominee in onze literatuur
  Nijmegen-Utrecht, 1924
 • Brommer, B.
  Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw
  Utrecht, 1979
 • Broomans, Petra
  ‘Nordenbilden i naagra litteraera reseskildringar’
  Tijdschrift voor Skandinavistiek 14 (1993), nr. 1, p. 147-172 Bruijn, J. de, en P. van Schaik
  Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum
  Amsterdam, 1995
 • Buskes, J.J., en N. Rost (red.)
  ‘Daar gaat een dominee voorbij’. Een bundel beschouwingen en herinneringen
  Amsterdam, 1965
 • Cahen, Joël
  De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie
  Amsterdam, 1984
 • Clancy-Smith, J., en Gouda, F. (red.)
  Domesticating the Empire. Languages of Gender, Race and Family Life in French and Dutch Colonialism 1830-1962
  Charlottesville, 1997
 • Cocheret, Ch. A., W.F. Lichtenauer, J. Mees (red.)
  Rotterdam en de Rotterdammers. Herinneringen aan een verdwenen stad
  Rotterdam, 1946
 • Coolen, A. (red.)
  Land en volk van Brabant. Bijdragen van Brabantse schrijvers, dichters en geleerden
  Amsterdam, 1950
 • Daalder, R.
  Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000)
  Amsterdam/Zuthen, 1999
 • Dag ouwe tijd
  Assen, 1972
 • De Dageraad. Geschiedenis, herinneringen en beschouwingen, 1856-1906
  Amsterdam, 1906
 • Dasberg, Lea, en Jonathan N. Cohen (red.)
  Neveh Ya'akov. Opstellen aangeboden aan dr. Jaap Meijer ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
  Assen, 1982
 • Dassen, A., e.a. (red.)
  Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes
  Zutphen, 1993
 • Dekker, R.
  Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek
  Amsterdam, 1995
 • D’haen, Th. (red.)
  Herinnering, herkomst, herschrijving. Koloniale en postkoloniale literaturen
  Leiden, 1990
 • Diepstraten, I. (red.)
  Mijn generatie. Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste eeuw
  Tilburg, 1998
 • Doekes, G. (red.)
  Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
  Nijverdal, 1914
 • Doornik, M.G.N. van (ed.)
  ‘Gij zijt niet langer pelgrims...’ Ervaringen van bekeerlingen binnen de kerk, bijeengebracht, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien door N.G.M. van Doornik
  Utrecht, 1950.
 • Doornik, M.G.N. van (ed.)
  De kerk die mij boeide. Ervaringen van bekeerlingen voor en na hun overgang, bijeengebracht, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien door N.G.M. van Doornik Utrecht, 2e druk, [1955]
 • Doornik, M.G.N. van (ed.)
  Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen, verzameld, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien door N.G.M. van Doornik
  Utrecht, 5e, herz. en verm. dr., 1950, 479 p.
  [Hieruit zijn van de 74 bekeringsverhalen alleen de langere opgenomen]
 • Dorsman, J., en M. Stavenuiter
  Nooit gehuwd, maar niet alleen. Vrijgezelle vrouwen uit de arbeidende klasse in de tweede helft van de negentiende eeuw
  Hilversum, 1993
 • Douwes, D.J. (ed.)
  De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart
  Bussum, 1979
 • Drijver, A. (red.)
  Een wereld die voorbij ging. Kinderen van de vorige eeuw vertellen over hun jeugd in Drenthe
  Zuidwolde, [1984]
 • Dijk, K. van (red.)
  Schetsen en herinneringen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25ste gedenkjaar der Friesche zending
  Sneek, 1925
 • Dijk, P.J.J. van, e.a. (red.)
  Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea
  Zutphen, 1996
 • Eekhof, A.
  Ervaringen van Nederlandsche kolonisten op hunne reis naar N.-Amerika, omstreeks 1850
  [z.pl.], 1931
  [Overdruk uit: Stemmen des Tijds, 20 (1931), p. 605 vv.]
 • Eenentwintig jeugdindrukken
  Amsterdam, 1955
 • Endt, E.
  Herman Gorter. Documentatie 1864-1897
  Amsterdam, 2e zeer vermeerderde druk, 1986
 • Essen, M. van, en M. Lunenberg (red.)
  Vrouwelijke pedagogen in Nederland
  Nijkerk, 1991
 • Facetten van Delft

  Amsterdam, 1985
 • Fasseur, C. (red.)
  Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel
  Den Haag, 1980, 2 dln.
 • Fasseur, C.
  De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
  Amsterdam, 1993, 552 p.
 • Florijn, H.
  Oud Gereformeerd in Kampen
  Kampen, 1987
 • Free, Coen (ed.)
  Te wapen! Op! Daar rolt de trom. Belevenissen der eerste compagnie van het eerste marschbataljon uit de vesting 's-Hertogenbosch tijdens den tiendaagschen veldtocht in 1831. Proza en poëzie, verzameld en ingeleid door Coen Free
  's-Hertogenbosch, 1988
 • Frieswijk, Johan
  Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914)
  Leeuwarden, 1989
 • Galema, A.
  Frisians to America, 1880-1914. With the baggage of the fatherland
  Groningen, 1996, 357 p.
  [Dit boek bevat bij de opgegeven bronnen een aantal verwijzingen naar egodocumenten van Nederlanders berustend in Amerikaanse archiefcollecties]
 • Galema, A. (red.)
  Van de Ene en de Andere kant. Noordnederlandse en Noordwestduitse migratie naar de Verenigde Staten in de negentiende eeuw = Nordniederländische und Nordwestdeutsche Amerika-auswanderung im 19. Jahrhundert
  Groningen/Oldenburg, 1993
 • Galema, A. (ed.)
  Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894-1933 = Sister, please come over. Experiences of an immigrant-family from Friesland/The Netherlands. Letters from America in the period 1894-1933
  Winsum, 1999
 • Galerie historique des contemporains, ou Nouvelle biographie, dans laquelle se trouvent réunis les hommes morts ou vivans de toutes les nations, qui se sont faits remarquer à la fin du 18me siecle et au commencement du 19me, par leurs écrits, leurs actions, leurs talens, leurs vertus ou leurs crimes
  Brussel, 1822, 8 dln.
 • Ganzevoort, H.
  A bittersweet land. The Dutch experience in Canada, 1890-1980
  Toronto, 1988
 • Ganzevoort, H.
  Dutch immigration to Canada, 1892-1940
  Toronto, 1975
  [ongepubliceerde doctoraatsthesis, aanwezig in KB]
 • Ganzevoort, H., en M. Boekelman (red.)
  Dutch immigration to North America
  Toronto, 1983
 • Gedenkboek 50-jarig bestaan Eerste H.B.S. met 5-jarigen cursus te Amsterdam
  Amsterdam, 1916
 • Gedenkboek der Societas Studiosorum Reformatorum ter gelegenheid van haar 8ste lustrum 1886-1926
  Rotterdam, [1926]
 • Gedenkboek, uitgegeven bij het eeuwfeest van het Seminarie Hageveld, 1817 - 2 mei -1917
  Amsterdam, 1917
 • J. van Gerwen
  De ontluikende verzorgingsstaat: overheid, vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 1890-1945 Amsterdam, 2000
 • Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen
  Leipzig, [ca. 1924]
 • Gewin, E.
  In den Reveilkring
  Baarn, 1920 (213 p.)
 • Gewin, E.
  Menschen en tijden
  Zeist, [1928]
 • Giele, J.
  Arbeidersleven in Nederland, 1850-1914
  Nijmegen, [1979]
 • Ginkel, R. van
  ‘Een beeld van een eiland: reizigers over de Texelse mentaliteit, ca. 1750-1875’
  Amsterdams Sociologisch Tijdschrift
  21 (1994-1995), nr. 3, p. 89-114, 155
 • Golterman, W.F., en J.C. Hoekendijk (red.)
  Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960
  Amsterdam, 1960
 • Goor, J. van
  ‘Indische reizen in de negentiende en twintigste eeuw. Van verkenning tot journalistiek toerisme’
  Tijdschrift voor Geschiedenis 105 (1992), p. 446-465
 • Gort, Derk
  Aan het veen verknocht. Geschiedenis van een veenarbeidersfamilie 1876-1922
  Groningen, 1995
 • Gouda, Frances
  Dutch culture overseas. Colonial practice in the Netherlands Indies, 1900-1942
  Amsterdam, 1995
 • Graaf, W.A.W. de
  De zaaitijd bij uitnemendheid. Jeugd en puberteit in Nederland 1900-1940
  De Lier, [1989]
 • Groeneboer, K. (ed.)
  Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk, afgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
  Leiden, 2002
 • Groenendijk, L.F.
  ‘De spirituele (auto)biografie als bron voor onze kennis van de religieuze opvoeding en ontwikkeling van Nederlandse piëtisten’, in:
  L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.), Leren geloven in de Lage Landen. Facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding /
  (Amsterdam, 1993), p. 57-90
 • Groot, E.P. de
  Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië
  Alkmaar, 1994
 • De groote daden des Heeren. Premie op den scheurkalender ‘Honigdroppels’
  Leiden, [z. j.]
 • Gulik, W.R. van, e.a. (red.) In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. Museum voor Volkenkunde Rotterdam
  Amsterdam, 1986
 • Durk Hak
  Verslag naar aanleiding van zijn kultureel-antropologisch leeronderzoek naar aspekten van de zuiderzeevisserij op de Lemmer
  Groningen, 1980
 • De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door de Redactie van De Vriend van Oud en Jong
  Leiden, 1925
 • Hardenberg, H. (ed.)
  Tussen zeerovers en christenslaven. Noordafrikaanse reisjournalen
  Leiden, 1950
 • Hazewinkel, H.C., en J.E. van der Pot
  Vier eeuwen Rotterdam. Citaten uit reisbeschrijvingen, rapporten, redvoeringen, gedichten en romans
  Rotterdam, 1942
 • Heemskerk, G. (red.)
  'Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden'. Reizen in Azie van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830
  's-Gravenhage/Amsterdam, 1992
 • Hekma, G. (red.)
  Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland
  Amsterdam, 1989
 • Hekma, G.
  Homoseksualiteit, een medische reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in negentiende-eeuws Nederland
  Amsterdam, 1987
 • Herinneringen aan de opkomst der moderne richting op het platteland in Friesland
  Amsterdam, 2e druk, [ca. 1906]
 • Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensarbeid van Dr. A. Kuyper, verzameld en toegelicht door H.S.S. Kuyper en J.H. Kuyper
  Amsterdam, 1922
 • R.H. Hesselink
  Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen Utrecht, 1984
  [bevat p. 143-147 een ‘Voorlopige bibliografie van Nederlandse ooggetuigenverslagen uit Japan 1637-1899’]
 • Hinte, J. van
  Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volkplanters in de 19e en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika
  Groningen, 1928, 2 dln.
 • Hoek, Sietse van der
  Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen
  's-Gravenhage, 1979, 2e druk
 • Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
  IJmuiden/Den Haag/Schoorl, 1990
 • Hoogenboom, A.
  De stand des kunstenaars. De positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw
  Leiden, 1993
 • Hoppen, T.
  ‘Negentiende-eeuwse Oostindische reisliteratuur: een verkenning’
  Indische letteren 8 (1993), nr. 2, p. 61-73
 • Houter, J.
  Al zwerf ik op de baren... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw
  Baarn, 1978
 • Huisman, Kerst
  Opstand in de turf. Het harde leven in een veenderijgebied
  Leeuwarden, 1981
 • Huussen, A.H.
  ‘Opmerkingen bij enkele 'noordelijke' piëtistisch-getinte autobiografieën. De dagboeken van Bakker (1807-1811) en Beijen (1844)’
  Driemaandelijkse bladen 44 (1992), p. 39-51
 • Jager, Y. de, en E. Ebing
  Batavia-Jakarta, 1600-2000. A bibliography compiled by Ewald Ebing and Youetta de Jager
  Leiden, 2000
 • Jansen, D.
  Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme
  Amsterdam, 1994
 • Janssens, M.
  ‘Notities over het Italië-beeld in de Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw ‘
  Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 61 (1991), p. 105-123
 • Jongeneel, J.A.B.
  Protestantse zendingsperiodieken uit de negentiende en twintigste eeuw in Nederland, Nederlands-Indie, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een bibliografische catalogus met inleiding
  Utrecht, 1990.
 • Kampen, A. van (red.)
  Scheepsverklaring. Een verzameling merkwaardige en kritieke ervaringen, beleefd en opgeschreven door Nederlandse kapiteins, verzameld en bewerkt door Anthony van Kampen
  Amsterdam, 1952
 • Kampen, N.G. van
  Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of Verhaal van de togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen en inrigtingen der Nederlanders in Azië, Afrika, Amerika en Australië, van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd
  Haarlem, 1831-1833, 3 dln.
 • Kerklaan, M.
  Het einde van een tijdperk. 130 jaar persoonlijke belevenissen van Nederlandse missionarissen
  Baarn, 1992
 • Kern, H.
  ‘'Met eigen ogen aanschouwd'. Drie heren in het Rusland van Nicolaas I’
  Leidschrift 5 (1988/89), nr. 2, p. 47-71
 • Klei, A.J.
  Ontbijten met droog brood. Uit weleerwaarde levensboeken
  Baarn, 1993
 • Kommers, J.
  ‘Beelden van zigeuners in Nederlandse jeugd- en reisliteratuur’, in: Hovens, P., en R. Dahler (red.), Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid
  (Nijmegen/Rijswijk, 1988), p. 53-92
 • Koster, D.
  ‘Naar 't heerlijk Griekenland, verbeelding! voer mij heen’. Reizen naar Griekenland 1488-1843
  Groningen, 1993
 • Kooij, J.A. van der (ed.)
  Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw
  Bussum, [1976]
 • Kroes, R.
  The persistence of ethnicity. Dutch Calvinist pioneers in Amsterdam, Montana
  Urbana (Illinois), 1992
 • Kroes, R. (red.)
  The Dutch in North-America. Their immigration and cultural continuity
  Amsterdam, 1991
 • Kruithof, B.
  Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding, zeventiende tot twintigste eeuw
  Groningen, [1990]
 • Kruithof, B., J. Noordman en P. de Rooy
  Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek
  Nijmegen, 1985, 3e druk
 • Kuiper, A. (red.)
  De muze in het bagagerek. Nederlandse schrijfsters in den vreemde
  Amsterdam, 1991
 • Kuiper, Y.B.
  Adel in Friesland, 1780-1880
  Groningen, 1993
 • Laan, J.E. van der
  ‘Vosmaer's reisdagboeken’
  De Nieuwe Taalgids 25 (1931), p. 293-297
 • Lagerwey, W. (red.)
  Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten
  Baarn, 1982
 • Lamme, A.
  ‘Dominee's met blinde vlekken. Enige mid-19e-eeuwse reisberichten uit de residentie Soerabaja, Oost-Java’
  Focaal 1987, afl. 5, p. 51-70
 • Lammers, A.
  De jachtvelden van het geluk. Reizen door historisch Amerika
  Amsterdam, 1998
 • Laros, C.D.
  Delft. Stad met een gouden randje
  Twello, 1999
 • Laros, C.D.
  Schiedam. Stad met een gouden randje
  Twello, 2000
 • Legêne, S.
  De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
  Amsterdam, 1998
 • Leopold, Joh. A. en L. (red.)
  Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd door Joh. A. Leopold en L. Leopold
  Groningen, 1882, 3 dln.
 • Lichtenauer, W.F.
  De ‘grand tour’ van een Amsterdamse bankierszoon
  Rotterdam, 1980
 • Lichtenauer, W.F.
  De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur
  Rotterdam, 1971
 • Lieburg, F. van (red).
  De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de negentiende eeuw
  Kampen, 1994
 • Loghem, J.J. van, H.J. Pos, K.F. Proost (red.)
  Wat het leven mij heeft geleerd
  Arnhem, 1952
 • Lucas, Henry S. (ed.)
  Dutch immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication by Henry S. Lucas. Revised edition
  Grand Rapids (Mich.), 1997, 2 dln. [Oorspronkelijke uitgave: Assen, 1955]
 • Lucas, Henry S.
  Netherlanders in America. Dutch immigration to the United States and Canada, 1789-1950
  Grand Rapids (Mich.), 1989
 • Luijdjens, A.H.
  ‘Chronologische lijst van beschrijvingen van Italië en Rome tot 1900 in de Nederlanden geschreven of verschenen, opnieuw bewerkt’
  Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, 2e reeks, 1 (1931), p. 205 vv.
 • Maas, N.
  ‘Verborgen bronnen’ [voor de geschiedenis van de 19e eeuw]
  13 afleveringen in Spiegel Historiael jaargangen 30-31 (1995-1996)
 • Mak, G.
  Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages Amsterdam, 1998
  [Oorspr. titel: Reportages uit Nederland, Amsterdam, 1991]
 • Meiden, A. van der
  Welzalig is het volk. Bijgewerkt en uitgewerk portret van de zwartekousenkerken
  Baarn, 1976
 • MemoReeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het katholiek leven, onder redactie van J.H. Roes ... [e a.]
  Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 1975-
 • Meulen, D. van der
  Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
  Amsterdam, 2002
 • Mevis, A. (ed.)
  In verloren minuten. Dagboeken en herinneringen van vrouwen, 1896-1979
  Weesp, 1985
 • Meijerink, T.
  ‘Naar het land van de paradijsvogel. Over reizen langs de kust van Nieuw Guinea in de eerste helft van de negentiende eeuw ‘
  Indische letteren 6 (1991), p. 49-55
 • Montijn, I.
  Leven op stand, 1890-1940
  Amsterdam, 1998
 • Muskens, M.P.M.
  Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging
  Rome/Hilversum, 2e uitgebr. editie, 1988
 • Naber, J.W.A.
  Onbetreden paden van ons koloniaal verleden, 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familiepapieren
  Amsterdam, 1938
 • Nater, Johan P.
  Vigelerende vrouwen, gedienstige meiden. Seksualiteit in Nederland in de negentiende eeuw
  Rotterdam, 1986
 • Natzijl, H., en H.J. van Dijk
  Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard
  Houten, 1995
 • Nieuwenhuys, R. (ed.)
  Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van de Compagniestijd tot 1870, gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys
  Amsterdam, 1975
 • Noordegraaf, J., en H. Noordegraaf (ed.)
  Herleefd verleden. Uit het Schiedamse leven rond 1900. Henri Hartog, Daan van der Zee
  Schiedam, 1988
 • Onze Mei. Een bundel jeugdherinneringen van Nederlandsche schrijfsters
  's-Gravenhage, [1927]
 • Oirschot, A. van (red.)
  ‘Heeze’, een heerlijkheid in Brabant
  Heeze, 1963
 • Ooijevaar, E.R. (red.)
  Het beschreven leven. Tentoonstelling over egodocumenten door de eeuwen heen
  Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag, 8-27 maart 1993
  [Den Haag], [1993]
 • Otterspeer, W.
  De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
  Diss. Leiden, 1992
 • Peeters, H., e.a. (red.)
  Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland
  (Nijmegen,1988)
 • Pallas Leidensis MCMXXV. Gedenkboek van het 350-jarig bestaan der Leidsche Universiteit
  Leiden, 1925
 • Polet, Th.W., A.A. de Reus-Vredenburg en J.J. Kaldenbach
  Noordhollandse schutters in de ‘Belze’ opstand van 1830. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Hollands Noorderkwartier, uitgegeven in 1990
  Alkmaar, 1990
 • Pot, J.E. van der
  Abram, Huibert en Elie van Rijckevorsel
  Rotterdam, 1957
 • Prell, A. (red.)
  Taptoe! Herinneringen van oud-soldaten en invaliden van het Indische leger te Bronbeek opgeteekend door A. Prell. Met inleiding van G. Graafland
  Amsterdam, [1904]
 • Preller, Gustav S. (red.)
  Voortrekkersmense
  Kaapstad, 1920-1938, 6 dln.
  I. 'n Vijftal oorspronkelike dokumente oor die geskiedenis van die Voortrek, met aantekeningen en bijlae. Herinneringe van Ferdinand Paulus van Gass. Herinneringe van J.H. Hatting. Herinneringe van Lourens Christian de Klerk. Geskiedenis van die Uijs-Kommissie. Losse mededelinge van Johannes Zacharias Uijs (1920)
  II. 'n Drietal oorspronklike dokumente oor die geskiedenis van die Voortrek, met aantekeningen en bijlae (1920)
  V. Behrens-dagboek, Afrikaanse vertaling en oorspronkelike Duitse teks. Slot van Herinneringe van J.H. Hattingh (1938)
  VI. 'n Versameling oorspronkelike dokumente uit die Voortrek 1838-1852 (1938)
 • Pronker, Ton F.J.
  Het barkschip ‘Amicitia’. De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip ‘Amicitia’ 1885-1903, de zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker, 1878-1903, de reederij P. van der Hoog 1877-1906, de dagboeken van 3de stuurman H.W.A. Celosse 1893-1898, het barkschip ‘Martina Johanna’ en kapt. J.J. van der Laag 1891-1905
  Baarn, 1999
 • Reeser, E., e.a. (ed.)
  Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten
  Amsterdam, 11 dln., 1962-1998
 • Reizende schrijfsters
  Speciaal nummer van Bzzlletin 22 (1993), nr. 203 (februari 1993)
 • Ritter, P.H.
  De donkere poort. Een boek, behelzende tal van persoonlijke herinneringen van vooraanstaande mannen, stemmingsbeelden, indrukken, beschouwingen, belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen, verhalen en anecdoten over Nederland in de jaren 1914-1918
  's-Gravenhage, [1931], 2 dln.
 • Romer, H.
  Het Scheepvaartkwartier. Parel aan de Maas
  Zaltbommel, 1999
  [Rotterdam in voorbije dagen, dl. 5]
 • Romer, H.
  Rotterdam voordat de bommen vielen
  Rotterdam, 1988
 • Roeper, V., en G.D.J. Wildeman
  Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers
  [Zutphen], 1996
 • M.J.F. Robijns
  Radicalen in Nederland (1840-1851)
  Leiden, 1967
 • Röling, H.Q.
  ‘'Machteloos tegenover mijn droomen'. Fantasie en dagdromen in Nederlandstalige jeugdherinneringen’
  Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs 14 (1998), p. 100-113
 • Röling, H.Q.
  Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland
  Amsterdam,1994, 253 p.
 • Röling, H.Q.
  ‘Generatieconflicten in Nederlandse en Vlaamse autobiografieen in de 19e en 20e eeuw’
  Opossum 7 (1997), nr. 24 , p. 3-11
 • Rotterdam en de Rotterdammers. Herinneringen aan een verdwenen stad
  Rotterdam, 1946
 • Rutgers, W.
  ‘Een reiziger liegt altijd wat. Negentiende-eeuwse passantenliteratuur over Aruba’, in: L. Alofs e.a. (red.), Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba vóór de komst van de olieindustrie
  (Aruba, 1997), p. 221-229
 • Rijploeg-Sietsema, A.
  Grepen uit het leven van het arbeidersvolk op het Groninger Hogeland (1840-1940)
  Groningen, [1985]
 • Scharten, K.
  Genealogie van de familie Scharten
  Zutphen, 1998
 • Scheper, J.J.F.
  ‘De visie van de Nederlandse reizigers in de V.S. (1865-1917) op het Amerikaanse onderwijs’
  Groniek 86 (1984), p. 63-70
 • Schuurman, A., en P. Spierenburg (red.)
  Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present
  Hilversum, 1996
 • Setten, H. van
  In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw
  Nijmegen, 1987
 • Singel 262. Eenentwintig jeugdindrukken
  Amsterdam, 1955
 • Slager, K.
  Landarbeiders. Verhalen om te onthouden
  Nijmegen, 1981
 • Stange, E. (red.)
  Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, dl. 1
  Leipzig, 1925
 • Stavenuiter, M.M.J.
  ‘Ouderdom in egodocumenten. De dagboeken van Gédéon Jeremie Boissevain’
  Groniek (1991), nr. 112/113, p. 177-189
 • Stekelenburg, H.A.V.M. van
  Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880
  Tilburg, 1991
 • Stellingwerff, J.
  Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873
  Amsterdam, 1975
 • Steringa, Pien
  Nederlanders op reis in Amerika 1812-1860. Reisverhalen als bron voor negentiende-eeuwse mentaliteit
  Utrecht, 1997
 • Stipriaan Luïscius, A. van
  Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie, 1759-1863
  Leiden, 1993 (tweede druk)
 • Stokvis, Benno J. (ed.)
  De homosexueelen. 35 autobiographieën
  Lochem, [1939]
  Bevat korte, anonieme autobiografieën, waarvan de chronologie niet steeds vaststaat. Vijf hiervan zijn in het titelbestand opgenomen.
 • Stokvis, Benno J. (ed.)
  Echtscheiden. 35 huwelijkstragedies
  Lochem, 1940
  Bevat korte, anonieme autobiografische fragmenten, waarvan de chronologie niet steeds vaststaat. Een hiervan is in het titelbestand opgenomen.
 • Stokvis, P.R.D.
  De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847
  Leiden, 1977
 • Stokvis, P.R.D.
  ‘Van kind tot volwassene. Overgangsrituelen in Nederland van de Franse tijd tot de eerste wereldoorlog’
  De Negentiende Eeuw 17 (1993), p. 51-66
 • Stokvis, P.R.D., en M. Mathijsen
  ‘Literatuur en maatschappij. Het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910 ‘
  De Negentiende eeuw 18 (1994), p. 145-172
 • Stolwijk, Chris
  Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw
  Leiden, 1998
 • Straten, H., van
  De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews
  Amsterdam, 1993
 • Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs, bewerkt door F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijnen, uitgegeven door [de] Vereeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Bezittingen
  Leiden, 1904
 • Suyk, K.
  Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders
  Bussum, 1978
 • Teitler, G., en W. Klinkert (red.)
  Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955
  Amsterdam, 1997
 • Terugblik met vergezicht
  Amsterdam /Antwerpen, 1960, 114 p.
  [Bevat teksten van: Hendrik de Veer, Johannes Kneppelhout, Simon Gorter, Anton Bergmann, Rosalie en Virginie Loveling, Arnold Werumeus Buning, W.R. Baron van Hoëvell en Simon Vissering]
 • Termorshuizen, G. (ed.)
  In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen
  Leiden, 1993, 104 p.
 • Termorshuizen, G.
  ‘In search of the noble savage: traveller's accounts in old Indies government journals (1816-1830)’, in: C.C. Barfoot and Theo D'haen (red.)
  Oriental prospects. Western literature and the lure of the East
  Amsterdam, 1998, p. 111-129
 • Toorn, W. van der (red.)
  Het kind dat wij waren. Nederlandse schrijfsters en schrijvers kijken terug op hun jeugd, in verhalen en gedichten, gekozen en ingeleid door Willem van Toorn
  Amsterdam, 2e herz. dr., 1982
 • Udink, B. (red.)
  Wilhelmina : een portret in herinneringen, samengesteld door en met een inleiding van Betsy Udink
  Amsterdam, 1998
 • ‘Veel tact en de noodige geschiktheid’. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht, 1814-1997
  Utrecht, 1997
 • Veenendaal, A.J.
  Slow train to paradise. How Dutch investment helped build American railroads
  Stanford (CA), 1996
 • Veer, P. van ‘t
  Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw
  Amsterdam, 1958
 • H. te Velde
  Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918
  Den Haag, 1992
 • Verhalen van voor de mast. Herinneringen aan de zeiltijd. Uitgegeven met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds door de Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders
  Hoorn, 2000
 • Verhoeff, M., e.a. (red.)
  Ochenebbisj. Verhalen en geintjes over het Amsterdamse getto (1870-1925)
  Amsterdam, 1999
 • Villiers, D.W. de
  Reisbeskrywings as bronne vir die kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse gereformeerde kerk in Suid-Afrika tot 1853
  Kampen, 1959
 • Vries, K. de (red.)
  Makkum, sier en sied fan Wunseradiel
  Bolsward, 1965
 • Vrouwenlevens 1500-1850
  Themanummer Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 8 (1987)
 • Vijselaar, J.
  Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910
  Haarlem, 1982 (152 p.)
 • Vijselaar, J.
  ‘Egodocumenten van psychiatrische patiënten uit de negentiende eeuw’
  [Amsterdams] Sociologisch Tijdschrift 14 (1988), p. 645-661
 • Waal, M. de (red.)
  Vrouwenlevens. Honderd jaar vrouwen over hun leven
  Amsterdam, 1995
 • Wal, M. van der
  Jacobus van Looy, 1885-1930, schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Schilderijen, tekeningen, pastels, boeken, manuskripten, brieven
  Haarlem, [1982]
 • Waterink, J. (red.)
  Zoo waren wij ... Schetsen uit het jeugdleven
  Nijkerk, [1939]
 • Westerbeke, Joh.
  Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden
  Middelburg, 1994
 • Westerbeke, Joh.
  Jonge zangers
  Middelburg, 1997-2000, 4 dln.
 • Willems, W. (red.)
  Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van de 2e Studiedag Indische Nederlanders
  Leiden, 1991
 • Willems, W. (red.)
  Sporen van een Indisch verleden (1600-1942)
  Leiden, 1992
 • Winkels, P.J.A.
  ‘Brieven, herinneringen en andere egodocumenten uit de Tachtigerskring in boekvorm’, in:
  Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895 ('s-Gravenhage, 1985), p. 183-184.
 • Winter, Th. de (red.)
  Human interest. 25 plus 1 detailstudies
  Amsterdam, 1975
 • Wijlen, H.J. van der (ed.)
  Toen wij nog in tenten woonden. Herinneringen uit de dagen van den schoolstrijd, gebundeld door H.J. van Wijlen
  Goes, [1934]
 • Wolke der getuigen, bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een Roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen
  Veenendaal, 1981 (fotomechanische herdruk van de uitgave Doesburg, 1897)
 • Zaal, W.
  Zo ben ik nu eenmaal. Nederlanders schrijven over zichzelf in dagboeken, autobiografieën en brieven, gekozen en toegelicht door Wim Zaal
  Amsterdam, 1962
 • Zaal, W.
  Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
  Nieuwegein, 1997
 • Zonneveld, P. van
  ‘Een grillig domein vol Doornroosjes. Indische egodocumenten, een verkenning’
  Indische letteren 8 (1993), p. 97-102
 • Zonneveld, P. van
  Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw
  Utrecht, 1991
 • Zonneveld, Peter van (red.)
  Naar de Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië
  Amsterdam, 1996. 219 p.
 • Zweden, J. van (ed.)
  Gods reddende en zorgvolle liefde omtrent enkele personen in Engeland en Noord-Amerika
  Nieuw Beijerland, 1935
 • Zijlstra, S., e.a. (red.)
  Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis
  Delft, 1996

Tijdschriften

 • De Gids
  Jg. 1 (1837) - ....
  De registers op de jaargangen 1837-1915 zijn doorgenomen
 • De Globe. Keur van reisverhalen en merkwaardigheden van vreemde landen en volken
  1841 - 1848, serie 2 dl. 1 (1849) - 28 (1862) (niet verder verschenen)
  Steekproef: 1841, 1842, 1849, totaal 4 banden. Bevat voornamelijk vertaalde reisverhalen; in de vier onderzochte banden niets van belang. Tiele (nr. 384): ‘Grotendeels vertalingen zonder wetenschappelijke waarde’.
 • Jaarboek die Haghe (1889)- (1970)
  Doorgenomen: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. Registers 1889-1970 (Den Haag, 1972)
 • Lichtstralen op den akker der wereld
  1 (1885) – 56 (1955)
  Geraadpleegd: L.J. Oosterom, Lichtstralen. Registers (Utrecht, [1986])
 • Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten. Onafhankelijk maandblad voor de beoefening van de genealogie (onderzoek naar familie-afstamming) en aanverwante gebieden
  Jrg. 1, no. 1 (apr. 1973) - jrg. 6/7, no. 10 (apr./mei/jun. 1979); niet verder verschenen
  Geraadpleegd: jg. 1-6
 • Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door bestuurders van dat genootschap, 1 (1857) - 63 (1919) [hierna voortgezet als: Mededeelingen. Tijdschrift voor Zendingswetenschap].
  Geraadpleegd: registers op dl. 1-36 (in jg. 1893) en dl. 37-66 (in jg. 1922); steekproef van 8 jaardelen: 1885, 1886, 1893, 1894, 1899, 1900, 1901, 1902
 • J.C. Lohman
  Register op de veertig eerste jaargangen van het tijdschrift ‘Nederland’ (1849-1888)
  Bussum, 1890
 • De Tijd. Merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag voor de beschaafde wereld, met platen en portretten
  Verscheen te 's-Gravenhage en Amsterdam, 1845-1865. Enkele delen met de ondertitiel: Album van novellen, reisbeschrijvingen, biographien, anecdoten enz. enz.
  Steekproef: jaargangen 1849-1851: negatief
 • Tijdschrift van het [Koninklijk Nederlandsch] Aardrijkskundig Genootschap
  Geraadpleegd: registers over de jaren 1876-1923
 • Vaderlandsche Letteroefeningen
  ‘Een steekproef in twee jaargangen leverde voor 1833 vijf titels en voor 1844 zelfs negen titels van reisverslagen op’ (P. Steringa, Nederlanders op reis in Amerika, 1812-1860, 21). Deze opmerking blijkt vooral op de opgenomen vertaalde reisverslagen te slaan. Een steekproef van jaargangen 1844 en 1872 (4 banden) leverde voor het eerste jaar niets op, voor het tweede twee reisverhalen.