Literatuur

 
English | Nederlands

Gespecialiseerde literatuur en andere bestanden

 • Aerts, R., J. de Jong en H. te Velde (red.)
  Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur
  Hilversum, 2002
 • Amerongen, M. van
  Mijn leven zijn leven. Over biografieën, autobiografieën, hagiografieën en anti-biografieën
  Amsterdam, 1993
 • Autobiografieën
  Speciaal nummer van Maatstaf 36 (1988), nr. 9/10
  Amsterdam, 1988
 • Baay, R. (red.)
  Indische egodocumenten
  Speciaal nummer van: Indische letteren. Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, nr. 3-4, 1993
  Oude Wetering, 1993

 • Boekholt, P.Th.F.M. (red.)
  Egodocumenten. Een bundel studies
  Groningen, 1992 [speciaal nr. van: Driemaandelijkse bladen 44 (1992), 1-2]
 • Blom, Gosse
  Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslân
  Leeuwarden, 1992
  [Hieruit zijn alle in aanmerking komende gedrukte egodocumenten overgenomen, ook wanneer zij in krant of weekblad zijn afgedrukt. Naar dit repertorium wordt verwezen met de aanduiding: ‘Repertorium-Blom, nr. ...’]
 • Bosch, M., en A. Kloosterman
  Egodocumenten van vrouwen
  Amsterdam, 1984
  [Themanummer van: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Overzicht van nieuwe aanwinsten in de bibliotheek]
 • Bos, J.
  ‘Feiten, fictie en narratie. Over autobiografieën als bron voor historisch-pedagogisch onderzoek’
  Tijdschrift voor vrouwenstudies 8 (1987), 2, p. 188-202
 • Brands, M.C., e.a. (red.)
  Ego-documenten: een bijzonder genre van historische bronnen. Een bundel studies Oorspronkelijk verschenen als speciale aflevering van het Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 83/2
  Groningen, 1970
 • Buur, D.
  Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie
  Leiden, 1973
  [Geciteerd als: ‘Buur’. Uit deze bibliografie zijn zijn bij de titels het nummer en de bibliotheek vermeld. Indien de genre-aanduiding afweek van de door ons toebedeelde, is deze toegevoegd. Titels die in deze bibliografie vermeld staan als ‘V’ (=verhaal, roman, novelle) zijn niet opgenomen; wel is deze genre-opgave vermeld indien de titels al uit andere bronnen in de databank waren opgenomen.]
 • Chorus, A.
  Vormen van zelfkennis in de autobiografie
  Den Haag, [1966]
 • Dekker, R.
  Bibliografie egodocumenten en geschiedenis [update juni 2004] via www.egodocument.net/
 • Dekker, R., R. Lindeman, Y. Scherf
  Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst Rotterdam, 1993
  [Naar dit repertorium wordt verwezen als ‘Repertorium-Dekker, nr. ...’]
 • Dekker, R.
  ‘Egodocumenten in Nederland van de zestiende tot de negentiende eeuw’
  Driemaandelijkse Bladen 44 (1992), p. 5-23
 • Dekker, R.
  ‘Egodocumenten’
  Biografie bulletin, 1993, p.102-157
 • Dekker, R.
  ‘Van manuscript tot drukwerk, van prive tot publiek: dagboek en autobiografie’
  Biografie bulletin, 1997, p. 107-112
 • Egodocumenten
  Themanummer van: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 8 (1987), nr. 2
 • Eyking, J.
  Namen noemen. Bibliografie van Indische bellettrie, memoires, dagboeken en brievenboeken door Nederlanders in het Nederlands geschreven en gepubliceerd 1940-1968
  Amsterdam, 1969
  [Werkstuk 3e cyclus Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam]
 • Hilhorst-Haars, J.E.
  Egodocumenten-lijst voornamelijk tot 1986
  Den Dolder, 1994
  [geciteerd als: ‘Lijst-Hilhorst’]
 • Jongeneel, E. (red.)
  Over de autobiografie
  Utrecht, 1989
 • Kalff jr., G.
  Het Dietsche Dagboek
  Groningen/Batavia 1935
  [geciteerd als: ‘Kalff’]
 • Lieburg, F. van
  [Bestand van bekeringsgeschiedenissen en andere ‘bevindelijke’ autobiografieën, vriendelijk ter beschikking gesteld door dr. F. van Lieburg (Vrije Universiteit)]
 • Paasman, H.
  Levens in letters. Autobiografieën van Nederlandse schrijfsters
  [z.pl.], 1996
 • Pienbroek, B. van
  ‘Ik schrijf om te zeggen wat ik denk’. Autobiografieën van Nederlandse vrouwen tot 1900 [z.pl.], 1994
 • Röling, H.Q.
  [Lijst van potentiële autobiografieën, vriendelijk ter beschikking gesteld door dr. H.Q. Röling (Universiteit van Amsterdam)]
 • Ros, M.
  Schrijvers over zichzelf. De autobiografie in de literatuur
  Den Haag, 1978
 • Ros, M.
  ‘Het dagboek als literair genre’
  Jaarboek Maatschappij Nederlandse Letterkunde Leiden, 1984-1985, p. 27-39
 • Schott, H.
  Niederländische Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts. Geschichte, Umfeld und Vielfalt einer Literaturgattung
  Keulen, 1990
 • Snoek, K.
  ‘Lijst van reisverhalen 1834-1844’
  De Negentiende Eeuw. Documentatieblad 2 (1978), 105-117
 • Spigt, P.
  Het ontstaan van de autobiografie in Nederland Amsterdam, 1985
  [Geciteerd als: ‘Lijst-Spigt’, ter verwijzing naar een door hem p. 211-214 opgenomen lijst van ruim 250 personen, geboren tussen 1800 en 1900 die een autobiografie zouden hebben gepubliceerd. Niet alle autobiografieën gepubliceerd door de hier opgesomde personen konden worden geïdentificeerd.]
 • Warren, H.
  Binnenste buiten.Over dagboeken Amsterdam, 1989