Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: Z.

Er zijn 66 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten
Naam Document
Zaaijer, M.J. [Miep] de W.M. Moll (ed.)
"Een Haagsch dagboek uit de oorlogsjaren 1914-1918 (oorlogsagenda van M.J. de Zaaijer), fragmenten"
Jaarboek Die Haghe 1931, p. 17-113
Zaaijer, Teunis (1837-1902) 1866-1891. Toespraak tot mijne leerlingen gehouden op den 12den Maart 1891 door Teunis Zaaijer
Leiden, 1891, 31 p.
Zaalberg, Frans Hendrik Karel (1873-1928) Een vacantie in Noord Madoera
[Batavia], [ca.1906], 31 p.
"Dertig jaar 'aan de krant'"
De Locomotief. Samarangsch Handels- en Advertentieblad, 7, 8, 9, 16 en 18.11.1918
Zadelhoff, Johannes Hendrikus Fransiscus van (1868-1946) Vijf en twintig jaar lid van het hoofdbestuur. Herinneringen
Amsterdam, 1927
Zagers, Evert "Evert Zager's account", in:
Henry S. Lucas (ed.)
Dutch Immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication, vol. I
Assen, 1955, p. 73-89
Zandstra, Lourens F. (1848-1923) "Oude herinneringen", I-V
Leeuwarder Courant 2.12.1921-23.12.1921, 12.5.1922
Zandstra, Evert (1897-1974) De liefde van Nanda Azinga
Amsterdam, [1975]
Zandt, Martinus Antonius van de (1877-1970) J.P.P. van den Berg (ed.)
Streken-roman. (Tinus neemt ons mee)
Delft, 1998, 160 p.
Zanoli, Carlo (1886-) "Herinneringen van bejaarde Zwitserse schoorsteenveger", I-III
Kleine Krantsje 21.5.1969-16.7.1969
Zee, Fokke Jans de (1874-1950) Op de âlde pleats by pake en beppe. In populaire biskôging oer in alde greidpleats, it boerebidriuw, de boerehúshâlding en it doarpslibben yn de tachtiger jierren to Boarn
Sneek, 1949, 68 p.
Zee, Daniël [Daan] van der (1880-1969) "Herleefd verleden", in:
J. en H. Noordegraaf (ed.)
Herleefd verleden. Uit het Schiedamse leven rond 1900 [door] Henri Hartog, Daan van der Zee. Geredigeerd en ingeleid door Jan en Herman Noordegraaf
Schiedam, 1988, p. 129-160
"Uit de nalatenschap van Daan van der Zee, ingeleid door H. Noordegraaf"
Scyedam 12 (1986), p. 135-146; 13 (1987), p. 4-11, 48-52, 76-80
Zegers, Jan Lambrecht (1845-1919) M. Lindenborn (ed.)
Jan Lambrecht Zegers, zendeling van Indramajoe 1870-1890. Uit zijn dagboek geteekend
Rotterdam, 1922
Zeilstra, Minze (1877-1953) Lemmer om 1880 hinne, byelkoar fandele en skreaun troch Minze Zeilstra
[Lemmer], [ca. 1953], 2 dln.
Zeldam Ganswijk, D.J. ten "Uit het dagboek van D.J. ten Zeldam Ganswijk"
Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 2 (1858), p. 99 vv.
Zelle, A. Mata-Hari, Mevr. M. G. Mac Leod-Zelle. De levensgeschiedenis mijner dochter en mijne grieven tegen hare vroegeren echtgenoot
Amsterdam, [1906], xii, 223 p.
Zengerink, Bets H.J. Asma (ed.)
"Bets Zengerink vertelt"
't Onderschoer. Officieel driemaandelijks contactorgaan van Heemkunde Denekamp 8 (1986), afl. 4, p. 25-30; 9 (1987), afl. 1, p. 53-58
Zernike, Elisabeth (1891-1982) "Het onbewuste leven", in:
Jo van Ammers-Küller e.a.
Onze Mei
Baarn, 1927, p. 227-244
Zeylmans van Emmichoven, Frederik Willem (1893-1961) Mijn kinderjaren
Zeist, 1993, 60 p.
Zietsman, P.H. [dagboek]
in:
J. Stuart
De Hollandsche Afrikanen en hunne Republiek in Zuid-Afrika
Amsterdam, 1854, p. 141 vv.
Zijderveld-Menalda, Albertina Geertruida (1893-) Herinneringen van een honderdjarige
Amsterdam, 2e druk, 1997, 48 p.
"Herinneringen van een vijfennegentig-jarige", I-XI
Kleine Krantsje juni 1988 - april 1989
Zijlker, Jan Freerks (1805-1868) W.J. Formsma (ed.)
"Het dagboek van Jan Freerks Zijlker"
Groninger Volksalmanak, 1948, p. 87-221
Zijlstra, Hein Klazes (1834-1913) Eenige trekken uit de levensgeschiedenis van H. K. Zijlstra, Bedienaar des Goddelijken Woords bij de Gereformeerde Kerk te Kooten (Friesland)
Leeuwarden, 1903, iv, 184 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download