Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Afkortingen en Engelstalige archiefbegrippen

Afkortingen
ABTB Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond
acc. accession
AEC Algemene Emigratie Centrale
AKWV Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging
ALEC Algemeen Landbouw-Emigratie Comité
ANLB/ANAB Algemene Nederlandse Landarbeidersbond / Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond
ANV Algemeen Nederlands Verbond
ARP Anti-Revolutionaire Partij
art. / artt. artikel / artikelen
BEGI Bureau voor Emigratie van Gerepatrieerden uit Indonesië
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum (Den Bosch)
BuZa (ministerie van) Buitenlandse Zaken
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
CA Commonwealth Agency
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBTB Christelijke Boeren- en Tuindersbond
CdK Commissaris der Koningin
CEC Christelijke Emigratie Centrale
CHU Christelijk Historische Unie
CJVF / YWCA Christen Jonge Vrouwen Federatie / Young Women's Christian Association
CNIC Canadian-Netherlands Immigration Council
CNKV Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CP Commonwealth Person
CPB Centraal Plan Bureau
CSLE Centrale Stichting Landbouw Emigratie
CSV Centrum voor Staatkundige Vorming
CSWV Central Sociaal Werkgeversverbond
CV Curriculum Vitae
CvO Commissie van Overleg
DB dagelijks bestuur
DG Directoraat-Generaal, Directeur-Generaal
DM Deputy Minister
doc(s). document(s)
EB Emigratie Bestuur
ECH Emigratie Centrale Holland
ECOSOC Economic and Social Council of the United Nations
E(E)G Europese (Economische) Gemeenschap
EMC Emigratiecommissariaat
EMICO European Migration Committee / Comité International de Coordination pour les Mouvements Migratoires Europeéns
ETI Economisch Technologisch Instituut
EZ (ministerie van) Economische Zaken
f.a. finding aid
FAO Food and Agricultural Organization
GAB Gewestelijke Arbeidsbureau
Geref. Gem. / GG Gereformeerde Gemeenten
GEV Gereformeerde Emigratie Vereniging
GKV Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
GSBEG / GES Gereformeerde Stichting tot bijstand van Emigranten en Gereformeerde Stichting tot bijstand van Emigranten en
HAL Holland Amerika Lijn
HCO Historisch Centrum Overijssel (Zwolle)
HDNP Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme (Amsterdam)
HEC Hervormde Emigratie Commissie
Heidemij Nederlandse Heidemaatschappij
HEK Handelingen Eerste Kamer
HTK Handelingen Tweede Kamer
HV Humanistisch Verbond
IC(E)M Intergouvernementele Commissie voor (Europese) Migratie/Intergovernmental Committee for (European) Migration
IISG International Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)
ILO International Labour Organization
inv.nr(s). inventaris nummer(s)
i.o. in oprichting
IOM International Organization for Migration
IRO International Refugee Organization
JMW stichting Joods Maatschappelijk Werk
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KB Koninklijk Besluit
KCES Katholieke Centrale Emigratiestichting
KDC Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen)
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KNBTB Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
KNLC Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité
KNMB Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond
KVP Katholieke Volks Partij
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
LVV (ministerie van) Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
MG Manuscript Group
MR ministerraad
MS Manuscript
MvA Memorie van Antwoord
MvT Memorie van Toelichting
NAA National Archives of Australia (Canberra)
NA Nationaal Archief (Den Haag)
NAC Library and Archives Canada, voorheen National Archives Canada (Ottowa)
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCB Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
NED Nederlandse Emigratie Dienst
NEI Netherlands East Indies
NH Kerk Nederlandse Hervormde Kerk
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (Amsterdam)
NIPO Nederlands Instituut voor Publieke Opinie
NKMB /NKOV Nederlandse Katholieke Middenstand Bond / Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NLA National Library Australia
no(s). / nr(s). nummer(s)
NRC Nieuwe Rotterdamse Courant
NVC het Nederlandse Vrouwen Comité
NVL Nederlandse Vereniging Landverhuizing
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
NVvH Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
NZAV Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging
OEES / OEEC Organisatie voor Europese Economische Samenwerking / Organization for European Economic Co-operation
OESO /OECD Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling / Organization for European Co-operation and Development
PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
PICMME Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe
PKN, PLD Protestantse Kerk Nederland, Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht, Wierden)
plv. plaatsvervangend
prot. protestants
prt. part
PvdA Partij van de Arbeid
PTT Posterijen, Telefonie, Telegrafie
RAB Rijksarbeidsbureau
RCE Regeringscommissaris voor de Emigratie
REA Raad voor Economische Aangelegenheden
RG Record Group
rk rooms-katholiek
RKEV Rooms-Katholieke Emigratie Vereniging
RLD Rijks Luchtvaartdienst
RSC Roosevelt Study Centrum (Middelburg)
RvE Raad voor de Emigratie
secr. / Secr. secretaris / Secretary
SER Sociaal-Economische Raad
SG Secretaris-Generaal
SLN Stichting Landverhuizing Nederland
SoZa / SZ(W) (ministerie van) Sociale Zaken / Sociale Zaken (en Werkgelegenheid)
Stb. Staatsblad
SvdA Stichting van de Arbeid
TK Tweede Kamer
Trb. Tractatenblad
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
USA United States of America
ver. vereniging
VN/UNO Verenigde Naties / United Nations Organization
VNW Verbond van Nederlandse Werkgevers
vol. volume
VPCW Vereniging van Protestants-Christelijke Werkgevers
VU Vrije Universiteit
VV Voorlopig Verslag
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
V&W (ministerie van) Verkeer en Waterstaat
vz / voorz. voorzitter
weth. wethouder
WHO World Health Organization
wnd. waarnemend
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
zbo zelfstandig bestuursorgaan
Archiefbegrippen1
accession verwerven van archiefdocumenten / aanwinstenlijst
agency organisatie(onderdeel) dat met grote mate van zelfstandigheid handelt en verantwoordelijk is voor zijn eigen archief
finding aid toegang, hulpmiddel om archiefbestanddelen te vinden
fonds archief (conceptueel begrip: het geheel van archiefbescheiden van een archiefvormer behoeft niet fysiek op een plaats te zijn)
record archiefstuk / archiefbescheiden
record group / manuscript group Een geheel van archiefstukken die functioneel bij elkaar horen en afkomstig zijn van een zelfde organisatie / persoon; de record group is vastgesteld op basis van herkomst (provenance) , met speciale aandacht voor de administratieve geschiedenis, de complexiteit en hoeveelheid van de betrokken archiefvormende organisatie. In Canada spreekt men tegenwoordig van fonds; in het Nederlands benadert de term archiefblok het meest de record group. Australie heeft de term afgewezen en gebruikt het series sytem
series reeks (serie, rubriek). Archiefbescheiden die op grond van zes nader bepaalde criteria geordend of bij elkaar gehouden kunnen zijn
series system klassering en ordening van archiefstukken naar administratieve functies. De series vormt in Australie het hoogste niveau van ordening, in plaats van het archief, fonds of record group

De verklaring van Engelstalige archieftermen is - meestal letterlijk - overgenomen uit: Peter Horsman, 'Engelstalige archieftermen in het Nederlands verklaard', in: Theo Thomassen, Bert Looper, Jaap Kloosterman, Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven (Den Haag 2001) 259-267. Zie voor de Australische situatie: het Commonwealth Record Series System.