Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Hulplijst wet- en regelgeving bilateraal

Overzicht van bilaterale migratieovereenkomsten of vestigingsverdragen van Nederland

en

bilaterale arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten inzake Sociale Zekerheid Nederland

over de jaren 1936-1967

 


 


Bilaterale migratieovereenkomsten of vestigingsverdragen Nederland, 1936-1967


06-09-1938      Migratieovereenkomst met Argentinië

Vindplaats: Stb. 1939, 15


Officiële naam: Besluit van 13 februari 1939, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 6 september 1938 tusschen Nederland en Argentinië gesloten immigratieovereenkomst.


Opmerkingen: tekst overeenkomst, bestaande uit 4 art.; overeenkomst voor onbepaalde duur; opzegtermijn van zes maanden; geldig voor Nederland (Rijk in Europa)


30-12-1946      Migratieovereenkomst met Australië

(op basis van vooroorlogse afspraken van 1939; niet officieel bekendgemaakt)

 

20-07-1949 Vestigingsverdrag boeren Nederland-Frankrijk

Vindplaats: Trb. 1953 no. 19; 1954, no. 70; 1955, no. 133


Officiële naam: Notawisseling tussen de Nederlandse en Franse regering houdende een overeenkomst nopens meestbegunstiging van boeren en landarbeiders op het stuk van vestiging (Parijs)


Opmerkingen: tekst notawisseling in afwachting van het te sluiten vestigingsverdrag; opschorting van toepassing artikelen per 21-5-1954; onderdeel van het arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk.


21-07-1949      Migratieprotocol Nederland-Argentinië

Vindplaats: zie Trb. 1954, no. 175-J


Opmerkingen: te Den Haag ondertekend protocol van besprekingen, door de voorzitters van een Nederlandse en een Argentijnse delegatie.


16-10-1950      Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland           

Vindplaats: Trb. 1951, no. 10; Trb. 1952, no. 164.


Officiële naam: Migratie Overeenkomst tussen Nederland en Nieuw-Zeeland, met bijlagen; Wellington, 16 0ctober 1950


Opmerkingen: tekst overeenkomst bestaande uit 18 art., notawisseling inzake aantallen en beroepscategorieën emigranten (Trb. 1951, no. 10); modelovereenkomst ILO Migration for employment recommandation (revised 1949). De considerans spreekt van ‘het gezamenlijk verlenen van bijstand aan daarvoor geschikte personen in Nederland, opdat zij zich naar Nieuw-Zeeland kunnen begeven ten einde zich daar voorgoed te vestigen.’ Overeenkomst voor onbepaalde tijd, beëindiging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.


15-12-1950      Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië            

Vindplaats: Trb. 1951, no. 9; Trb. 1952 no. 18; Stb. 1951, 500


Officiële naam: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Brazilië betreffende emigratie en kolonisatie, met Slotprotocol; Rio de Janeiro, 15 december 1950.


Opmerkingen: tekst overeenkomst bestaande uit 58 art.( Trb. 1951, no. 9); waaronder de instelling van een Gemengde Commissie tot Uitvoering van de Overeenkomst (Gemengde Commissie). Duur van de overeenkomst: onbepaalde tijd, opzegtermijn : 1 jaar van te voren. Afkondiging van goedkeuring op 21-11-1951 (Stb. 500) en bekrachtiging op 23-01-1952 (Trb. 1952, no. 18).


22-02-1951      Migratieovereenkomst Nederland-Australië         

Vindplaats: Trb. 1951 no. 158; Trb. 1957 no. 208


Officiële naam: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest van Australië betreffende gesteunde migratie, met Schema; Canberra, 22 februari 1951.


Opmerkingen: tekst overeenkomst bestaande uit 6 punten en schema (Trb. 1951, no. 158); duur van de overeenkomst: 5 jaar; met mogelijkheid van verlenging. De overeenkomst is geregistreerd bij het Secretariaat van de Verenigde Naties op 25-4-1952 (no. 1717). Op 28-4-1955 en 19-8-1955 zijn nota's gewisseld tot wijziging en aanvulling van overeenkomst. Overeenkomst en schema hebben gewerkt tot 1 april 1956 en zijn niet verlengd, maar vervangen door een nieuwe overeenkomst (Trb. 1956, no. 92).


28-07-1952      Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland

Vindplaats: Trb. 1952, no. 164.


Officiële naam: Migratie Overeenkomst tussen Nederland en Nieuw-Zeeland, met bijlagen; Wellington, 16 0ctober 1950


Opmerkingen: Notawisseling van 28-7-1952, ter vervanging van die der overeenkomst van 16-10-1950. Engelse en Nederlandse tekst van de nota's; toevoeging van lijst A van beroepsgroepen waaruit voor het jaar 1952 migranten kunnen worden aangenomen voor emigratie naar Nieuw-Zeeland.


04-05-1954      vestiging tandartsen Nederland-Monaco

Vindplaats: Trb. 1954 no. 71; Trb. 1955 no. 49


Officiële naam: Notawisseling tussen de Nederlandse en de Monegaskische regering houdende een regeling inzake de wederzijdse vestiging van tandartsen; Monte Carlo/Monaco, 4 mei 1954


Opmerkingen: tekst van de notawisseling; duur van de overeenkomst: 5 jaar, met verlenging van jaar tot jaar. Opzegtermijn van 3 maanden. De regeling geldt voor Nederland (Rijk in Europa); goedkeuring verleend op 24-01-1955 (Trb. 1955, no. 49)


06-05-1954      Handelsovereenkomst Nederland-Argentinië

Vindplaats: Trb. 1954, no. 175; Trb. 1958, nos. 10 en 11


Officiële naam: Handels- en Betalingsovereenkomst tussen Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië, met bijlagen; Buenos Aires, 6 mei 1954


Opmerkingen: tekst overeenkomst bestaande uit 41 art.; H VII, art. 37 betreft 'Emigratie en technische bijstand', waarin met verwijzing naar het Migratieprotocol van 1949 wordt besloten zo spoedig mogelijk speciale overeenkomsten te sluiten, waarin de op de emigratie vanuit Nederland naar Argentinië toe te passen richtlijnen zullen worden vastgelegd (Trb. 1954, no. 175). De overeenkomst werd vervangen door de Handels- en Betalingsovereenkomst tussen Nederland en Argentinië van 25-11-1957, waarbij het artikel inzake migratie en technische bijstand gesplitst is (artt. 16 en 17), maar qua inhoud gelijk bleef (Trb. 1958, 11).


11-11-1955      Migratieovereenkomst Rhodesia en Nyasaland

Vindplaats: Trb. 1955, no. 160; Trb. 1956, no. 52; Trb. 1967, no. 60.


Officiële naam: Overeenkomst betreffende migratie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatie van Rhodesia en Nyasaland; Salisbury/ 's-Gravenhage, 2/11 november 1955.


Opmerkingen: tekst overeenkomst bestaande uit 12 art.; overeenkomst geldt voor Nederland (Rijk in Europa); inwerkingtreding op 26-03-1956 (Trb. 1956, no. 52); registratie bij het secretariaat der Verenigde Naties op 27-03-1957 (nr. 3784). Bij briefwisseling van 06-07-1956 en 13-07-1956 werd overeengekomen dat de overeenkomst te allen tijde kon worden opgezegd, na kennisgeving van één van beide partijen; waarna de overeenkomst tot vier maanden na opzegging van kracht zou blijven voor emigranten uit Nederland. Bij kennisgeving van 29-08-1963 is de overeenkomst opgezegd per 31-12-1963 (datum ontbinding Federatie) (Trb. 1967, no. 60)


01-08-1956      Migratieovereenkomst Nederland-Australië

Vindplaats: Trb. 1956, no. 92; Trb. 1957, no. 209; Trb. 1961, no. 141; Trb. 1962, no. 59; Trb. 1963, nos. 30 en 87; Trb. 1965, no. 86


Officiële naam: Overeenkomst betreffende gesteunde migratie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest van Australië; 's-Gravenhage, 1 augustus 1956.


Opmerkingen: tekst overeenkomst (inclusief vijfjarenprogramma) (Trb. 1956, no. 92); duur van de overeenkomst: 5 jaar, met opzeggingstermijn van zes maanden; geldig voor Nederland (Rijk in Europa). Goedkeuring verleend op 22 april 1957 (Trb. 1957, no. 209). Verlenging van de overeenkomst bij notawisseling voor de periode van 1 april 1961-1 april 1962; registratie bij het secretariaat van de Verenigde Naties (no. 4047) (Trb. 1961, no. 141). Verlenging van de overeenkomst bij notawisseling voor de periode van 1 april-1 oktober 1962 (Trb. 1962, no. 59). Verlenging van de overeenkomst bij notawisseling voor de periode van 2 oktober 1962- 31 maart 1963 en van 1 april 1963-31 maart 1964 (Trb. 1963, nos. 30 en 87). Verlenging van de overeenkomst bij notawisseling tot de inwerkingtreding van de op 1 juni 1965 te Den Haag gesloten nieuwe migratieovereenkomst (Trb. 1965, no. 86).

 

28-05-1962      Migratieovereenkomst Nederland-Chili

Vindplaats: Trb. 1962, no. 89; Trb. 1968, no. 108.


Officiële naam: Migratie-Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Chili; Santiago de Chile, 28 mei 1962.


Opmerkingen: Tekst overeenkomst, bestaande uit 18 art.; bepaling van beroepsgroepen; Opzeggingstermijn 1 jaar. Goedkeuring verleend op 21-01-1963; inwerkingtreding op 30 juli 1968. De regeling geldt voor Nederland (Rijk in Europa).


01-06-1965      Migratieovereenkomst Nederland-Australië

Vindplaats: Trb. 1965, no. 87; Trb. 1966, no. 98; Trb. 1968, no. 176


Officiële naam: Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest van Australië inzake Migratie en Vestiging; 's-Gravenhage, 1 juni 1965.


Opmerkingen: tekst overeenkomst, bestaande uit 12 art. Het verdrag krijgt een wederkerig karakter (het is onderdanen van elk der partijen toegestaan zich blijvend te vestigen op het grondgebied van de andere partij) en wordt ten dele een cultureel verdrag. Duur van de overeenkomst: 5 jaar; na opzegging blijft de overeenkomst nog 1 jaar van kracht. van toepassing op Nederland (Rijk in Europa) en Staten en Territories op het vasteland van het Gemenebest. Goedkeuring verleend op 22-09-1965; bekrachtigd op 30-12-1965 (Trb. 1966, no. 98). Registratie bij het secretariaat van de Verenigde Naties op 29-03-1966 (nr. 8170). Bij notawisseling van 28-09-1968 werd het programma ter uitvoering van art. II. der overeenkomst vervangen. Het gewijzigde programma is van toepasing verklaard vanaf 1 oktober 1967 (Trb. 1968, no. 176)


 

Bilaterale Arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten inzake Sociale Zekerheid Nederland 1936-1967

 

1937    Ongevallenverdrag Nederland-Zwitserland                       (Stb. 1938, no. 38)
Verdrag tussen Nederland en Zwitserland betreffende Ongevallenverzekering
gesloten te Bern op 27 januari 1937

1947    Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-België      (Stb. 1948, no. I 220)

Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, gesloten te ’s-Gravenhage op 29 augustus 1947


1948 Arbeidsverdrag Nederland-Frankrijk                                    (Stb. 1951, no. 119)

Opmerkingen: Verdragstekst in Wet van 18 april 1951, houdende goedkeuring van het op 2 juni te Parijs tussen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag betreffende regeling der rechten en verplichtingen der beide landen ten aanzien van wederzijdse onderdanen, die zich naar een der beide landen begeven om aldaar arbeid te verrichten.             (Trb. 1954, no. 69)


1950    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Frankrijk   (Stb. 1951, no. 101)

Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid
gesloten te ’s-Gravenhage op 7 januari 1950                          (Trb. 1951, no. 156)

 

1950    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Luxemburg            (Stb. 1952, no. 30)
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid, gesloten te Luxemburg op 8 juli 1950

                                                                                                                        (Trb. 1952, no. 87)

 

1951    Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Duitsland.           (Stb. 1952, no. 161)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering, gesloten te Bonn op 29 maart 1951                              (Trb. 1951, no. 57)

                                                                                                           

1952    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Italië                       (Stb. 1954, no. 134)

Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, gesloten te ’s-Gravenhage op 28 oktober 1952        (Trb. 1952, no. 149)

 

1954    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Groot-Brittannië

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk gesloten te ’s-Gravenhage op 11 augustus 1954                         (Trb. 1954, no. 114)

1954    Verdrag inzake werkloosheidsverzekering Nederland-Duitsland 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende werkloosheidsverzekering gesloten te ’s-Gravenhage op 29 oktober 1954    (Trb. 1954, no.188)


1956    Verdrag inzake sociale verzekering Nederland-Joegoslavië        
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië inzake sociale verzekering, gesloten te Belgrado op 1 juni 1956   (Trb. 1956, no. 85)


1958    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Zwitserland

Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondstaat, gesloten te Bern op 28 maart 1958                                               (Trb. 1958, no. 65)


1962    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Spanje
Verdrag tussen de Spaanse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid
gesloten te Madrid op 17 december 1962                                                      (Trb. 1963, no. 69)

1963    Verdrag inzake pensioenen Nederland-Israël

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Staat Israël betreffende de uitbetaling van ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenen
gesloten te’s-Gravenhage op 25 april 1963                                                     (Trb. 1963, no. 84)


1966    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Turkije
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, gesloten te Ankara op 5 april 1966                                           (Trb. 1966, no. 155)


1966    Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Griekenland

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid, gesloten op 13 september 1966                                                      (Trb. 1966, no. 22)

 

1966 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Frankrijk-Polen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek en de Volksrepubliek Polen met betrekking tot de positie op het gebied der sociale zekerheid van werknemers of met hen gelijkgestelden die in Nederland, Frankrijk en Polen werkzaam zijn geweest

(Trb. 199, nr. 163)

 

1966 Verdrag inzake sociale zekerheid Nederland-Portugal

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake sociale zekerheid, 12 oktober 1966                                                                (Trb. 1966, nr. 294)

 

 

Bronnen:

  • A.M. Stuyt, Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen (’s-Gravenhage 1953)
  • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Stb)
  • Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Sedert 1951 (Trb)
  • Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode (1921) 1940-1994 (Winschoten 2003) (CAS-inventarisnummer 543)