Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Agriculture

Naam archiefvormer Department of Agriculture
Periode van bestaan 1852-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Bureau of Agriculture and Statistics; Department of Agriculture and Statistics; Agriculture Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1852 werd het Bureau of Agriculture and Statistics opgericht door de United Province of the Canadas (het huidige Ontario en Quebec). Tijdens de periode voorafgaand aan de confederatie kreeg het Bureau of Agriculture naast landbouw diverse andere taken, waaronder immigratie, dat vanaf 1852 niet meer onder de zogenaamde 'imperial control' van Groot-Brittannië viel. In 1862 werd het bureau gereorganiseerd tot het Department of Agriculture and Statistics met een minister of Agriculture, die volledige zeggenschap over immigratieaangelegenheden had. In 1892 werd deze taak overgedragen aan het Department of the Interior. In 1938 werd het Departement of Agriculture gereorganiseerd en bestond uit een bureau van de minister en de deputy-minister; en daarnaast uit vijf divisions (Production, Marketing, Science, Experimental Farms, Administration). In 1959 onderging het Department of Agriculture (Agriculture Canada) opnieuw een reorganisatie. In 1994 werd het hernoemd tot Department of Agriculture and Agri-Food.

 

Het departement (HQ) bevond zich in Ottawa; daarnaast hadden de diverse divisons regionale 'buitendiensten'.

 

Zie ook: Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Agrarische beleid Canada. Tussen 1852 en 1892 immigratiebeleid in het algemeen en taken ten aanzien van quarantainebepalingen, nationale gezondheid en het zeelieden- en emigrantenhospitaal te Quebec in het bijzonder.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Agriculture and Agri-Food

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Agriculture fonds. RG 17

Het fonds bestaat uit een drietal sous-fonds en 65 series. Enkele zijn algemeen van aard; de meeste hebben betrekking op specifieke landbouwkundige onderwerpen.

Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van de volgende sous-fonds en series:

 

- Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

- Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

- Office of the Minister 1936-1951

- Duplex numeric subject file classification 1918-1953

- Dewey decimal registry 1959-1974

- Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

- Central Experimental Farm records 188-1967

- Research Branch 1906-1987

- Policy Branch 1936-1994 [Acc 95-96/191]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

642,7 m.; 25 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 17; f.a. 17-1 t/m 17-269

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn ondergebracht in Record Group 76. Zie verzamelbeschrijving Raad voor de Emigratie01RG 76 Immigration Branch# Government of Canada, Immigration BranchRaad voor de Emigratie

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of Agriculture heeft als gevolg van eigentijdse omschakelingen naar nieuwe archiveringsmethoden een ingewikkelde structuur, die in de General Inventory beschreven wordt. Aanvankelijk is het departementale archief in drie blokken onderscheiden:

- Department of Agriculture, periode 1852-1920, waarvan de Immigration Branch 1842-1893 (0,8 m.) onderdeel uitmaakt

- Department of Agriculture, post 1900, bestaande uit de archieven van de minister's office; de deputy minister's office en het departementale archief van de diverse directies

- Agriculture Canada, 1959-1974.

 

Voor het departementale archief zijn diverse eigentijdse kaartsystemen beschikbaar op geografische naam en onderwerp, waarop zeer nadrukkelijk wordt gewezen in ArchiviaNet, General Inventory. Finding aid 76-15 (en voor het latere Dewey-archiveringssysteem f.a. 17-18) zijn gedigitaliseerde lijsten op file-niveau. Zij ontsluiten hetzelfde deel van het departementale archief en zijn op trefwoord doorzoekbaar.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

Neerlandica

 

Duplex numeric subject file classification 1918-1953

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3186, file 110 Holland. Government Departments (Netherlands immigrants. Canadian government representation abroad re: agriculture - History of Trade and Commerce. Survey of Agriculture in Holland after WW II) 1927-1948*

- RG 17, Vol. 3187, file 110-1 (part 1-2) Consuls of Holland (Request forwarding of information re: agriculture in Canada) 1938-1946*

- RG 17, Vol. 3450, file 4886 Netherlands. (List of immigrants, various other matters) 1948-1952*

 

 

dossiers / series algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Office of the Minister 1936-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3590, file 4366 to 4394 [jan 1950] Office of the Minister jan 1950*

 

Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-22 Foreign consuls - (Enquiries and correspondence with - Background Notes on Canadian Farming) 1939-1949*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-31 Agricultural labour Problems - (Enquiries and correspondence- Canada and elsewhere) 1941-1949*

- RG 17, vol. 3633, file N-1-40 Post War Planning -(Summary of Wartime Agricultural Policy -listing dates, contracts, prices) 1943-1946

- RG 17, vol. 3675, file N-10-94 Interdepartmental Committee on Immigration Policy 1946-1947*

 

Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

Seriebeschrijving algemeen*


Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Experimental Farm records 1888-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

Research Branch 1906-1987

Seriebeschrijving algemeen*

 

Policy Branch 1936-1994

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De series Immigration Branch 1842-1893 en Census and Statistics Branch 1796-1873 en hun subseries vallen alle buiten de onderzoeksperiode en zijn niet verder doorgenomen.

Titel Dossierbeschrijving Department of Agriculture fonds. RG 17
Inventaristekst

Neerlandica

Duplex numeric subject file classification 1918-1953

Omvang 164 m; Openbaarheid: beperkt, verschilt per dossier

 

RG 17, Vol. 3186, file 110 Holland. Government Departments (Netherlands immigrants. Canadian government representation abroad re: agriculture - History of Trade and Commerce. Survey of Agriculture in Holland after WW II) 1927-1948

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Deputy Minister's Office (Assistant Deputy Minister). Het bevat naamlijsten van Nederlandse immigranten naar Canada (per schip/provincie) 1947-maart 1948. Daarnaast bevat het dossier correspondentie / interne notities aan en van de Deputy Minister of Agriculture met diverse correspondenten, w.o. landbouwattaché A.S. Tuinman inzake begeleiding Nederlandse immigranten en een tweetal privéverzoeken uit Nederland en Nederlands-Indië (1945-1946) over de mogelijkheid een boerenbedrijf in Canada te beginnen.

 

RG 17, Vol. 3187, file 110-1 (part 1-2) Consuls of Holland (Request forwarding of information re: agriculture in Canada) 1938-1946

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Deputy Minister Office (Assistant Deputy Minister) en bevat naast interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de DM's Office en de directies enige naoorlogse correspondentie met Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers, geen verwijzingen over emigratie.

 

RG 17, Vol. 3450, file 4886 Netherlands. (List of immigrants, various other matters) 1948-1952

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Administration Service (Deputy Minister's Office) en bevat correspondentie inkomend bij de Deputy Minister of de Special Assistant to the Minister (of staf) en de uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het dossier interne memoranda gericht aan de Deputy Minister en de daaropvolgende antwoorden. Ten aanzien van Nederland bevat het dossier maandelijkse naamlijsten van Nederlandse immigranten naar Canada (per schip/provincie) april-november 1948; 1952, met vermelding van aantal personen, plaats van herkomst en werkgever in Canada, verzonden door de landbouw-attaché A.S. Tuinman. Daarnaast bevat het dossier correspondentie / interne notities aan de Deputy Minister met diverse correspondenten (External Affairs; Trade and Commerce) o.a. ter voorbereiding van een werkbezoek van de Nederlandse ambassadeur A.H.J. Lovink en Tuinman in Alberta/Saskatchewan oktober 1951.

 

 

Dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Office of the Minister 1936-1951

Omvang 10, 6 m., Openbaarheid verschilt per dossier; papieren f.a. 17-16 prt.3; 17-17

Dit archiefonderdeel bevat correspondentie van de minister met particulieren en Canadese agrarische belangenbehartigingsorganisaties. Tot 1948 op correspondent geordend; van 1948-1951 per maand chronologisch geordend. 1947 bevat een brief van de Nederlandse minister van Landbouw (niet inzake migratie). Proefaanvraag 1950.

 

RG 17, Vol. 3590, file 4366 to 4394 [jan 1950]

Openbaar

Het dossier bevat inkomende correspondentie aan de minister of Agriculture; uitgaande antwoorden door de minister of de privésecretaris van de minister. Daarnaast bevat het dossier inkomende memoranda van de Deputy Minister en memoranda aan de Deputy Minister met het verzoek antwoorden voor te bereiden; een enkele maal bevat het dossier (meegestuurde) orginele interne memoranda gericht aan de Deputy Minister die gebruikt zijn om de antwoordmemoranda toe te lichten. Vol. 4366, oktober 1949-maart 1950 bevat geen correspondentie met Nederland(ers).

 

 

Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

Omvang: 18,4 m.; Openbaarheid: volledig

 

RG 17, vol. 3675, file N-10-94 Interdepartmental Committee on Immigration Policy 1946-1947

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division; het dossier bevat notulen van het Interdepartmental Committee on Immigration Policy, waaraan Marketing deelnam namens het Department of Agriculture. Daarnaast bevat het dossier soms bijbehorende vergaderstukken en correspondentie van Marketing met de secretaris van de Interdepartmental Committee; interne departementale correspondentie en correspondentie met de regionale kantoren van het departement. Nederland 'figureert' in de notulen als potentieel geïnteresseerd in migratiemogelijkheden naar Canada voor de agrarische beroepsbevolking.

 

RG 17, vol. 3632, file N-1-22 Foreign consuls - (Enquiries and correspondence with - Background Notes on Canadian Farming) 1939-1949

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division. Het bevat inkomende correspondentie, m.n. van buitenlandse diensten/landbouw-attaché's en de uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het enkele interne beleidsmemoranda gericht aan de Deputy Minister en v.v. Dit dossier bevat enkele verzoeken van A.S. Tuinman om informatie over Canadese landbouw-activiteiten en de daaropvolgende antwoorden; tevens bevat het een particulier verzoek om arbeidsbemiddeling van een Nederlandse aspirant-emigrant, dat werd terugverwezen naar Tuinman en de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

RG 17, vol. 3632, file N-1-31 Agricultural labour Problems - (Enquiries and correspondence- Canada and elsewhere) 1941-1949

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division. Het bevat inkomende correspondentie, m.n. van Canadese provinciale regeringen; agrarische belangenbehartigingsorganisaties en particulieren en de uitgaande antwoorden. Dit dossier bevat o.a. een verzoek van een Canadese landeigenaar (1948), die advies vraagt inzake de salariëring van Nederlandse arbeidskrachten; de antwoorden van Marketing en de doorverwijzing naar A.S. Tuinman.

 


Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

Omvang 3 m., Openbaarheid verschilt per dossier; papieren f.a. 17-16 prt. 1

Het naoorlogse materiaal bevat m.n. dossiers met notulen van vergaderingen inzake de Combined Food Boards en de UN Food and Agriculture Organization FAO.


Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

Omvang : 15,4 m. ; openbaarheid: beperkt

De inventarissen geven geen aanleiding materiaal over Nederland te verwachten.


Central Experimental Farm records 1888-1967

Omvang: 7.0 m.; Openbaarheid: volledig

Hoewel de Nederlandse regering in 1946 schapen heeft geschonken aan de Experimental Farm Service bevat de papieren plaatsingslijst f.a. 17-7 geen aanwijzingen over hoe deze farms bemand werden en of daar eventuele Nederlandse immigranten bij betrokken werden. De onderwerpen in de plaatsingslijst zijn specifiek agrarisch / geografisch.

 

Research Branch 1906-1987

Omvang 1,2 m; Openbaarheid: beperkt; papieren f.a.17-14

De dossiertitels zijn technisch-agrarisch van aard. Ze betreffen tevens de wereldtentoonstelling Expo 1967 Montreal.

 

Policy Branch 1936-1994

Omvang: niet gespecificeerd; Openbaarheid: beperkt

De serie bestaat o.m. uit een lange lijst aanwinsten (accessions). Daarvan vallen alleen de Administrative and operational files of the Policy Branch 1967-1990 nog binnen de onderzoeksperiode. In het veld [other control numbers] wordt nog een accession van eerdere datum genoemd: Acc 95-96/191. Deze aanwinst betreft de periode 1936-1980, omvang 5 m. en volgens de papieren f.a. 17-74 bevat dit archiefonderdeel onderwerpen als: 'landsettlement possibilities'; 'farm population factors' etc. Het materiaal kon niet voor autopsie worden aangevraagd tijdens de onderzoeksperiode 2005.

Algemeen

Naam, varianten

Bureau of Agriculture and Statistics; Department of Agriculture and Statistics; Agriculture Canada

Organisatie en inrichting

In 1852 werd het Bureau of Agriculture and Statistics opgericht door de United Province of the Canadas (het huidige Ontario en Quebec). Tijdens de periode voorafgaand aan de confederatie kreeg het Bureau of Agriculture naast landbouw diverse andere taken, waaronder immigratie, dat vanaf 1852 niet meer onder de zogenaamde 'imperial control' van Groot-Brittannië viel. In 1862 werd het bureau gereorganiseerd tot het Department of Agriculture and Statistics met een minister of Agriculture, die volledige zeggenschap over immigratieaangelegenheden had. In 1892 werd deze taak overgedragen aan het Department of the Interior. In 1938 werd het Departement of Agriculture gereorganiseerd en bestond uit een bureau van de minister en de deputy-minister; en daarnaast uit vijf divisions (Production, Marketing, Science, Experimental Farms, Administration). In 1959 onderging het Department of Agriculture (Agriculture Canada) opnieuw een reorganisatie. In 1994 werd het hernoemd tot Department of Agriculture and Agri-Food.

 

Het departement (HQ) bevond zich in Ottawa; daarnaast hadden de diverse divisons regionale 'buitendiensten'.

 

Zie ook: Government of Canada, Immigration Branch 1865-1988. RG 76

Taak, activiteiten

Agrarische beleid Canada. Tussen 1852 en 1892 immigratiebeleid in het algemeen en taken ten aanzien van quarantainebepalingen, nationale gezondheid en het zeelieden- en emigrantenhospitaal te Quebec in het bijzonder.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Agriculture and Agri-Food

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

Doorgenomen archieven / series

Department of Agriculture fonds. RG 17

Het fonds bestaat uit een drietal sous-fonds en 65 series. Enkele zijn algemeen van aard; de meeste hebben betrekking op specifieke landbouwkundige onderwerpen.

Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van de volgende sous-fonds en series:

 

- Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

- Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

- Office of the Minister 1936-1951

- Duplex numeric subject file classification 1918-1953

- Dewey decimal registry 1959-1974

- Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

- Central Experimental Farm records 188-1967

- Research Branch 1906-1987

- Policy Branch 1936-1994 [Acc 95-96/191]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

642,7 m.; 25 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 17; f.a. 17-1 t/m 17-269

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn ondergebracht in Record Group 76. Zie verzamelbeschrijving Raad voor de Emigratie01RG 76 Immigration Branch# Government of Canada, Immigration BranchRaad voor de Emigratie

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of Agriculture heeft als gevolg van eigentijdse omschakelingen naar nieuwe archiveringsmethoden een ingewikkelde structuur, die in de General Inventory beschreven wordt. Aanvankelijk is het departementale archief in drie blokken onderscheiden:

- Department of Agriculture, periode 1852-1920, waarvan de Immigration Branch 1842-1893 (0,8 m.) onderdeel uitmaakt

- Department of Agriculture, post 1900, bestaande uit de archieven van de minister's office; de deputy minister's office en het departementale archief van de diverse directies

- Agriculture Canada, 1959-1974.

 

Voor het departementale archief zijn diverse eigentijdse kaartsystemen beschikbaar op geografische naam en onderwerp, waarop zeer nadrukkelijk wordt gewezen in ArchiviaNet, General Inventory. Finding aid 76-15 (en voor het latere Dewey-archiveringssysteem f.a. 17-18) zijn gedigitaliseerde lijsten op file-niveau. Zij ontsluiten hetzelfde deel van het departementale archief en zijn op trefwoord doorzoekbaar.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

Neerlandica

 

Duplex numeric subject file classification 1918-1953

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3186, file 110 Holland. Government Departments (Netherlands immigrants. Canadian government representation abroad re: agriculture - History of Trade and Commerce. Survey of Agriculture in Holland after WW II) 1927-1948*

- RG 17, Vol. 3187, file 110-1 (part 1-2) Consuls of Holland (Request forwarding of information re: agriculture in Canada) 1938-1946*

- RG 17, Vol. 3450, file 4886 Netherlands. (List of immigrants, various other matters) 1948-1952*

 

 

dossiers / series algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Office of the Minister 1936-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3590, file 4366 to 4394 [jan 1950] Office of the Minister jan 1950*

 

Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-22 Foreign consuls - (Enquiries and correspondence with - Background Notes on Canadian Farming) 1939-1949*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-31 Agricultural labour Problems - (Enquiries and correspondence- Canada and elsewhere) 1941-1949*

- RG 17, vol. 3633, file N-1-40 Post War Planning -(Summary of Wartime Agricultural Policy -listing dates, contracts, prices) 1943-1946

- RG 17, vol. 3675, file N-10-94 Interdepartmental Committee on Immigration Policy 1946-1947*

 

Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

Seriebeschrijving algemeen*


Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Experimental Farm records 1888-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

Research Branch 1906-1987

Seriebeschrijving algemeen*

 

Policy Branch 1936-1994

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De series Immigration Branch 1842-1893 en Census and Statistics Branch 1796-1873 en hun subseries vallen alle buiten de onderzoeksperiode en zijn niet verder doorgenomen.


Doorgenomen archieven / series

Department of Agriculture fonds. RG 17

Het fonds bestaat uit een drietal sous-fonds en 65 series. Enkele zijn algemeen van aard; de meeste hebben betrekking op specifieke landbouwkundige onderwerpen.

Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van de volgende sous-fonds en series:

 

- Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

- Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

- Office of the Minister 1936-1951

- Duplex numeric subject file classification 1918-1953

- Dewey decimal registry 1959-1974

- Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

- Central Experimental Farm records 188-1967

- Research Branch 1906-1987

- Policy Branch 1936-1994 [Acc 95-96/191]

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

642,7 m.; 25 microfilms

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 17; f.a. 17-1 t/m 17-269

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn ondergebracht in Record Group 76. Zie verzamelbeschrijving Raad voor de Emigratie01RG 76 Immigration Branch# Government of Canada, Immigration BranchRaad voor de Emigratie

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het Department of Agriculture heeft als gevolg van eigentijdse omschakelingen naar nieuwe archiveringsmethoden een ingewikkelde structuur, die in de General Inventory beschreven wordt. Aanvankelijk is het departementale archief in drie blokken onderscheiden:

- Department of Agriculture, periode 1852-1920, waarvan de Immigration Branch 1842-1893 (0,8 m.) onderdeel uitmaakt

- Department of Agriculture, post 1900, bestaande uit de archieven van de minister's office; de deputy minister's office en het departementale archief van de diverse directies

- Agriculture Canada, 1959-1974.

 

Voor het departementale archief zijn diverse eigentijdse kaartsystemen beschikbaar op geografische naam en onderwerp, waarop zeer nadrukkelijk wordt gewezen in ArchiviaNet, General Inventory. Finding aid 76-15 (en voor het latere Dewey-archiveringssysteem f.a. 17-18) zijn gedigitaliseerde lijsten op file-niveau. Zij ontsluiten hetzelfde deel van het departementale archief en zijn op trefwoord doorzoekbaar.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Inhoud overig

Neerlandica

 

Duplex numeric subject file classification 1918-1953

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3186, file 110 Holland. Government Departments (Netherlands immigrants. Canadian government representation abroad re: agriculture - History of Trade and Commerce. Survey of Agriculture in Holland after WW II) 1927-1948*

- RG 17, Vol. 3187, file 110-1 (part 1-2) Consuls of Holland (Request forwarding of information re: agriculture in Canada) 1938-1946*

- RG 17, Vol. 3450, file 4886 Netherlands. (List of immigrants, various other matters) 1948-1952*

 

 

dossiers / series algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Office of the Minister 1936-1951

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, Vol. 3590, file 4366 to 4394 [jan 1950] Office of the Minister jan 1950*

 

Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

Seriebeschrijving algemeen*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-22 Foreign consuls - (Enquiries and correspondence with - Background Notes on Canadian Farming) 1939-1949*

- RG 17, vol. 3632, file N-1-31 Agricultural labour Problems - (Enquiries and correspondence- Canada and elsewhere) 1941-1949*

- RG 17, vol. 3633, file N-1-40 Post War Planning -(Summary of Wartime Agricultural Policy -listing dates, contracts, prices) 1943-1946

- RG 17, vol. 3675, file N-10-94 Interdepartmental Committee on Immigration Policy 1946-1947*

 

Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

Seriebeschrijving algemeen*


Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

Seriebeschrijving algemeen*

 

Central Experimental Farm records 1888-1967

Seriebeschrijving algemeen*

 

Research Branch 1906-1987

Seriebeschrijving algemeen*

 

Policy Branch 1936-1994

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De series Immigration Branch 1842-1893 en Census and Statistics Branch 1796-1873 en hun subseries vallen alle buiten de onderzoeksperiode en zijn niet verder doorgenomen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Agriculture fonds. RG 17
Inventaristekst

Neerlandica

Duplex numeric subject file classification 1918-1953

Omvang 164 m; Openbaarheid: beperkt, verschilt per dossier

 

RG 17, Vol. 3186, file 110 Holland. Government Departments (Netherlands immigrants. Canadian government representation abroad re: agriculture - History of Trade and Commerce. Survey of Agriculture in Holland after WW II) 1927-1948

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Deputy Minister's Office (Assistant Deputy Minister). Het bevat naamlijsten van Nederlandse immigranten naar Canada (per schip/provincie) 1947-maart 1948. Daarnaast bevat het dossier correspondentie / interne notities aan en van de Deputy Minister of Agriculture met diverse correspondenten, w.o. landbouwattaché A.S. Tuinman inzake begeleiding Nederlandse immigranten en een tweetal privéverzoeken uit Nederland en Nederlands-Indië (1945-1946) over de mogelijkheid een boerenbedrijf in Canada te beginnen.

 

RG 17, Vol. 3187, file 110-1 (part 1-2) Consuls of Holland (Request forwarding of information re: agriculture in Canada) 1938-1946

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Deputy Minister Office (Assistant Deputy Minister) en bevat naast interne beleidsmemoranda gewisseld tussen de DM's Office en de directies enige naoorlogse correspondentie met Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers, geen verwijzingen over emigratie.

 

RG 17, Vol. 3450, file 4886 Netherlands. (List of immigrants, various other matters) 1948-1952

Openbaar

Het dossier is gevormd door de Administration Service (Deputy Minister's Office) en bevat correspondentie inkomend bij de Deputy Minister of de Special Assistant to the Minister (of staf) en de uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het dossier interne memoranda gericht aan de Deputy Minister en de daaropvolgende antwoorden. Ten aanzien van Nederland bevat het dossier maandelijkse naamlijsten van Nederlandse immigranten naar Canada (per schip/provincie) april-november 1948; 1952, met vermelding van aantal personen, plaats van herkomst en werkgever in Canada, verzonden door de landbouw-attaché A.S. Tuinman. Daarnaast bevat het dossier correspondentie / interne notities aan de Deputy Minister met diverse correspondenten (External Affairs; Trade and Commerce) o.a. ter voorbereiding van een werkbezoek van de Nederlandse ambassadeur A.H.J. Lovink en Tuinman in Alberta/Saskatchewan oktober 1951.

 

 

Dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

Office of the Minister 1936-1951

Omvang 10, 6 m., Openbaarheid verschilt per dossier; papieren f.a. 17-16 prt.3; 17-17

Dit archiefonderdeel bevat correspondentie van de minister met particulieren en Canadese agrarische belangenbehartigingsorganisaties. Tot 1948 op correspondent geordend; van 1948-1951 per maand chronologisch geordend. 1947 bevat een brief van de Nederlandse minister van Landbouw (niet inzake migratie). Proefaanvraag 1950.

 

RG 17, Vol. 3590, file 4366 to 4394 [jan 1950]

Openbaar

Het dossier bevat inkomende correspondentie aan de minister of Agriculture; uitgaande antwoorden door de minister of de privésecretaris van de minister. Daarnaast bevat het dossier inkomende memoranda van de Deputy Minister en memoranda aan de Deputy Minister met het verzoek antwoorden voor te bereiden; een enkele maal bevat het dossier (meegestuurde) orginele interne memoranda gericht aan de Deputy Minister die gebruikt zijn om de antwoordmemoranda toe te lichten. Vol. 4366, oktober 1949-maart 1950 bevat geen correspondentie met Nederland(ers).

 

 

Records relating to war boards and war administrators, N-files 1939-1952

Omvang: 18,4 m.; Openbaarheid: volledig

 

RG 17, vol. 3675, file N-10-94 Interdepartmental Committee on Immigration Policy 1946-1947

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division; het dossier bevat notulen van het Interdepartmental Committee on Immigration Policy, waaraan Marketing deelnam namens het Department of Agriculture. Daarnaast bevat het dossier soms bijbehorende vergaderstukken en correspondentie van Marketing met de secretaris van de Interdepartmental Committee; interne departementale correspondentie en correspondentie met de regionale kantoren van het departement. Nederland 'figureert' in de notulen als potentieel geïnteresseerd in migratiemogelijkheden naar Canada voor de agrarische beroepsbevolking.

 

RG 17, vol. 3632, file N-1-22 Foreign consuls - (Enquiries and correspondence with - Background Notes on Canadian Farming) 1939-1949

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division. Het bevat inkomende correspondentie, m.n. van buitenlandse diensten/landbouw-attaché's en de uitgaande antwoorden. Daarnaast bevat het enkele interne beleidsmemoranda gericht aan de Deputy Minister en v.v. Dit dossier bevat enkele verzoeken van A.S. Tuinman om informatie over Canadese landbouw-activiteiten en de daaropvolgende antwoorden; tevens bevat het een particulier verzoek om arbeidsbemiddeling van een Nederlandse aspirant-emigrant, dat werd terugverwezen naar Tuinman en de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

RG 17, vol. 3632, file N-1-31 Agricultural labour Problems - (Enquiries and correspondence- Canada and elsewhere) 1941-1949

Dossier is gevormd door Marketing, Agriculture Economics Division. Het bevat inkomende correspondentie, m.n. van Canadese provinciale regeringen; agrarische belangenbehartigingsorganisaties en particulieren en de uitgaande antwoorden. Dit dossier bevat o.a. een verzoek van een Canadese landeigenaar (1948), die advies vraagt inzake de salariëring van Nederlandse arbeidskrachten; de antwoorden van Marketing en de doorverwijzing naar A.S. Tuinman.

 


Office of the Deputy Minister of Agriculture 1923-1949

Omvang 3 m., Openbaarheid verschilt per dossier; papieren f.a. 17-16 prt. 1

Het naoorlogse materiaal bevat m.n. dossiers met notulen van vergaderingen inzake de Combined Food Boards en de UN Food and Agriculture Organization FAO.


Canadian Grain Commission sous-fonds 1912-1978

Omvang : 15,4 m. ; openbaarheid: beperkt

De inventarissen geven geen aanleiding materiaal over Nederland te verwachten.


Central Experimental Farm records 1888-1967

Omvang: 7.0 m.; Openbaarheid: volledig

Hoewel de Nederlandse regering in 1946 schapen heeft geschonken aan de Experimental Farm Service bevat de papieren plaatsingslijst f.a. 17-7 geen aanwijzingen over hoe deze farms bemand werden en of daar eventuele Nederlandse immigranten bij betrokken werden. De onderwerpen in de plaatsingslijst zijn specifiek agrarisch / geografisch.

 

Research Branch 1906-1987

Omvang 1,2 m; Openbaarheid: beperkt; papieren f.a.17-14

De dossiertitels zijn technisch-agrarisch van aard. Ze betreffen tevens de wereldtentoonstelling Expo 1967 Montreal.

 

Policy Branch 1936-1994

Omvang: niet gespecificeerd; Openbaarheid: beperkt

De serie bestaat o.m. uit een lange lijst aanwinsten (accessions). Daarvan vallen alleen de Administrative and operational files of the Policy Branch 1967-1990 nog binnen de onderzoeksperiode. In het veld [other control numbers] wordt nog een accession van eerdere datum genoemd: Acc 95-96/191. Deze aanwinst betreft de periode 1936-1980, omvang 5 m. en volgens de papieren f.a. 17-74 bevat dit archiefonderdeel onderwerpen als: 'landsettlement possibilities'; 'farm population factors' etc. Het materiaal kon niet voor autopsie worden aangevraagd tijdens de onderzoeksperiode 2005.