Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Toelichting op de velden

Naam vereniging.

De naam van de vereniging, gespeld zoals in de statuten.

Alternatieve namen.

Eventuele alternatieve namen en formele naamswijzigingen zijn hier vermeld. De spelling is zoals in de statuten.

Plaats.

De vestigingsplaats van de vereniging, zoals vermeld in de statuten. Wanneer de statuten twee of meer plaatsen vermelden zonder dat duidelijk wordt of er een hoofdvestiging is, zijn alle plaatsnamen overgenomen. De spelling van de plaatsnamen is genormaliseerd.

Provincie.

De provincie waarin de vestigingsplaats ligt. Deze werd niet in de statuten vermeld, maar is door de bewerkers van de database toegevoegd. De provinciegrenzen zijn bepaald met behulp van Van der Meer en Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten. Wanneer provinciegrenzen in de negentiende of twintigste eeuw gewijzigd zijn, is uitgegaan van de situatie in 1940.

Datum van erkenning.

Datum van het Koninklijk Besluit waarmee de statuten goedgekeurd zijn en de vereniging dus erkend.

Koninklijk Besluit.

Nummer van het Koninklijk Besluit waarmee de statuten goedgekeurd zijn.

Oprichtingsdatum.

De datum waarop de vereniging is opgericht, zoals meegedeeld in de statuten. Aanvankelijk werd in de statuten bijna nooit een oprichtingsdatum genoemd, maar na 1895 werd het steeds gebruikelijker om melding te maken van de oprichtingsdatum. Het was echter niet verplicht. Het veld kon bij circa 55 procent van de verenigingen worden ingevuld.

Doelstelling.

De doelstelling van de vereniging zoals verwoord in de statuten, doorgaans in artikel 2. Omslachtige formuleringen zijn soms samengevat. Dit geldt met name voor de statuten uit de periode 1855-1890.

Staatscourant.

De datum van de Nederlandsche Staatscourant waarin de statuten zijn gepubliceerd. In geval er meerdere data genoemd worden, is er sprake van wijziging van de statuten, dan wel verlenging of heroprichting van de vereniging. Dergelijke wijzigingen, verlengingen en heroprichtingen zijn tot en met 1903 opgenomen.

NA, Justitie/Verenigingenregister.

Het nummer van het verenigingsdossier in het Verenigingenregister 1874-1976. Dit register wordt bewaard in het Nationaal Archief, nummer toegang 2.09.12.01. Omdat dit archief slechts in uitzonderingsgevallen geraadpleegd hoefde te worden, is dit veld zelden ingevuld.

Nr. Goossens van Eyndhove.

Het nummer waaronder deze vereniging is opgenomen in A.E.G. Goossens van Eyndhove, De Vereenigingen erkend krachtens de Wet van 22 April 1855 (Stbl. 32) 1855-1890 (’s-Gravenhage 1891). Zie over dit repertorium Bronnen en verantwoording

Opmerkingen.

Eventuele opmerkingen die voor de gebruiker van belang kunnen zijn, zoals een wijziging van de vestigingsplaats of heroprichting van de vereniging. Het kwam regelmatig voor dat een bestuur vergat om tijdig verlenging aan te vragen, zodat de termijn waarvoor de statuten goedgekeurd waren (meestal 29 jaar of 29 jaar en 11 maanden) verliep. Hoewel de meeste verenigingen vermoedelijk gewoon bleven functioneren, ging het in deze gevallen formeel om een heroprichting. De statuten verschenen in de Staatscourant als nieuwe erkenning.