Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Eenheid en trouw" Amsterdam 1872-05-29 nr. 24

20-06-1872

Diamantsnijders-Vereeniging Amsterdam 1872-06-04 nr. 14

21-06-1872
21-03-1874
17-09-1874
30-01-1879
04-03-1883

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872-08-30 nr. 69

08/09-09-1872
21/22-07-1901

Landbouw-Societeit "Ceres" Obdam 1872-09-18 nr. 30

19-10-1872

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

Vereeniging ter bevordering van het houden en instandhouden eener Christelijke Bewaar-, Brei- en Naaischool op het eiland Urk Urk 1872-10-12 nr. 23

09-11-1872

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht" Amsterdam 1872-10-19 nr. 24

17/18-11-1872
18-05-1898

Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt" Amsterdam 1872-10-31 nr. 15

08/09-12-1872

Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

De Katholieke Vereeniging Amsterdam 1872-11-17 nr. 17

25-02-1873
30-01-1880
16-03-1888

Diamantklovers-Vereeniging Amsterdam 1872-11-17 nr. 22

04-01-1873

Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind" Amsterdam 1872-11-19 nr. 23

03-01-1873

Vereeniging "Loco et tempore" Amsterdam 1872-12-13 nr. 18

11-03-1873

Nederlandsche Nationale Werkliedenvereeniging "Door Orde en Spaarzaamheid tot Welvaart" Den Helder 1872-12-15 nr. 19

04-03-1873
24-01-1903

1872-01-29
Werkmansvereeniging "Door Eendracht sterk" Hoorn 1872-12-27 nr. 22

29-01-1873
06/07-12-1896

Bouwvereeniging Wormerveer 1873-01-10 nr. 13

21-03-1873
16-11-1901

1872-12-23
Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius" Amsterdam 1873-01-19 nr. 17

20-02-1873
07-03-1878

Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht" Amsterdam 1873-02-07 nr. 19

06/07-04-1873

Diamant-slijperschijvenschuurders-Vereeniging Amsterdam 1873-02-07 nr. 25

02-04-1873

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Vereeniging "Museum in het Paleis voor Volksvlijt" Amsterdam 1873-03-20 nr. 18

28-06-1873

Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
Vereeniging "Het Kruis voor krijgsverrigtingen" onder de zinspreuk "Helpt elkander" Den Helder 1873-04-16 nr. 19

13-07-1873

Amsterdamsche Photographen-Vereeniging Amsterdam 1873-04-28 nr. 23

30-07-1873

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending Amsterdam 1873-05-31 nr. 25

30-07-1873
13-09-1892
11-07-1902

1872-11-06
Vereeniging "Barnabas" tot steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke Onderwijzers in Nederland Amsterdam 1873-05-31 nr. 28

01-08-1873
04-11-1884
13-03-1887
07-01-1902

Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt" Amsterdam 1873-06-28 nr. 33

10-09-1873
11-11-1898

Kuipersvereeniging onder den naam van: "Regt na Pligt" Amsterdam 1873-07-05 nr. 30

06-09-1873

Vereeniging "Hulpbetoon" Assendelft 1873-07-16 nr. 37

07-08-1873
06-08-1902

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

St. Josephs-gezellen-Vereeniging Amsterdam 1873-09-06 nr. 19

08/09-02-1874
26-08-1903

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Krabbendam 1873-09-19 nr. 6

17-02-1874
31-08-1902/01/02-09-1902

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Vereeniging ter bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs Amsterdam 1873-10-03 nr. 17

01/02-02-1874
30-01-1880
23-01-1891
02-07-1902

Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1873-10-30 nr. 30

12-02-1874

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Amsterdam 1873-10-31 nr. 15

04/05-01-1874

Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging Amsterdam 1873-11-15 nr. 28

21-02-1874
11-09-1884
14-07-1903

"Floralia", vereeniging tot volksontwikkeling door het kweeken van planten Amsterdam 1873-11-16 nr. 23

17-02-1874
26-08-1903

Evangelisatie-Vereeniging, genaamd "Eben Haezer" Amsterdam 1873-11-25 nr. 13

01/02-03-1874

Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs Amsterdam 1873-12-13 nr. 8

26-02-1874
10-06-1880
09-12-1899

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.