Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart"

Naam Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 81
Oprichtingsdatum 30 december 1902
Doelstelling

a. De behartiging in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de Ongevallenwet 1901 en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortspruitende verplichtingen, waaronder in het bijzonder behoort het onderling dragen der daaruit voor hen voortvloeiende financieele lasten;

b. De behartiging van alle belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

23-04-1903