Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond

Naam Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 58
Oprichtingsdatum 22 januari 1903
Doelstelling

a. de behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortvloeiende verplichtingen, waaronder in het bijzonder behoort, het onderling dragen der daaruit voor hen voortvloeiende financieele lasten;

b. de behartiging van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

12-05-1903