Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond

Naam Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 juni 1873
Koninklijk Besluit nr. 2
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. langs ordelijke en wettige wegen alles aan te wenden wat strekken kan tot verheffing van den werkman in zedelijke waarde, verhooging van zijn stoffelijke welvaart, verkrijging zijner staatsburgerlijke rechten en gelijkheid, en bevordering zijner maatschappelijke vrijheid; 2. naast het begrip van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, het rechts- en gemeenschapsgevoel aan te kweeken bij de werklieden, en tusschen hen en de overige groepen der maatschappij; 3. te streven naar betere verdeeling van de vruchten die den arbeid afwerpt, in 't algemeen: door het bevorderen van algemeene ontwikkeling en van hervormingen op het gebied van Staat en Maatschappij, in 't bizonder: door het bevorderen van vereenigingen en verbonden van werklieden in hetzelfde vak, en door het bevorderen van coöperatie en associatie onder alle vormen, zoowel ter ondersteuning in ziekte en ongeval, als ter besparing en verkrijging van bezit en ter gemeenschappelijke uitoefening van het bedrijf; 4. het inroepen der tusschenkomst van Staat en Gemeente, voor zoover dit noodig wordt geacht in gevallen waar ter regeling van een of andere aangelegenheid particuliere krachten te kort schieten; 5. mede te werken tot afschaffing van den oorlog en tot beslechting van geschillen tusschen verschillende staten, door scheidsrechterlijke tusschenkomst, en de onzedelijke strekking van den oorlog in ruimer kringen bekend te maken; 6. het besef te verlevendigen, dat het bizonder belang slechts zoo ver mag strekken, dat het niet met het algemeen belang in botsing komt.

Staatscourant

21-08-1873, 07-07-1876, 02-09-1879, 06-11-1885, 11-02-1890, 12-10-1901

Goossens van Eyndhove nr. 203