Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "van Speyk"

Naam Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "van Speyk"
Alternatieve namen
  • Vereeniging van onderofficieren der zeemacht "van Speyk" (Gewijzigd bij KB van 7 September 1898 nr. 19 (Staatscourant 29-09-1898))
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 maart 1894
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Vriendschappelijk gezellig verkeer der onderofficieren te bevorderen;

2. het behartigen van de belangen van den onderofficiersstand in het algemeen en in het bijzonder der leden, zoowel gewone als buitengewone, door het verleenen zoo mogelijk van persoonlijke hulp en raad, en het ondersteunen hunner weduwen bij eventueel overlijden, voor zoverre de financieele krachten der vereeniging dit toelaten.

Staatscourant

07-04-1894, 28-09-1898