Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Algemeene Rotterdamsche Bestuurdersbond

Naam De Algemeene Rotterdamsche Bestuurdersbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 september 1902
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 23 februari 1902
Doelstelling

a. de besturen en commissarissen van te Rotterdam gevestigde vak- en algemeene werkliedenvereenigingen (welke erkend zijn volgens de wet van 22 April 1855, Staatsblad nr. 32) met elkander in verbinding te brengen en te houden, ter algemeene ontwikkeling van het vereenigingsleven en tot bevordering der stoffelijke belangen en zedelijke verheffing der leden;

b. het vormen van vakvereenigingen en tot den vooruitgang daarvan mede te werken;

c. het voeren van gedachtenwisseling over algemeene belangen in bijeenkomsten of vergaderingen, echter onder bepaling, dat over politieke vraagstukken (zoals o.m. het kiesrecht), en godsdienstige leerstellingen geene discussiën mogen worden gevoerd.

Staatscourant

30-09-1902