Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Algemeen Belang"

Naam Vereeniging "Algemeen Belang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 juli 1888
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de werklieden en daarmede gelijkstaande aan te kweeken door gepaste en gewettigde middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen en de algemeene maatschappelijke en staatkundige belangen der leden te behartigen.

Staatscourant

18-10-1888

Goossens van Eyndhove nr. 539