Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke bestuurdersbond

Naam Christelijke bestuurdersbond
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 21 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 82
Oprichtingsdatum 17 juni 1903
Doelstelling

a. de sociale actie te versterken der organisatiën welker bestuursleden lid van den bond zijn, en om het aantal Christelijke vereenigingen uit te breiden;

b. door behandeling van actueele en andere onderwerpen de algemeene kennis der leden te bevorderen;

c. bij voorkomende geschillen tusschen patroons en arbeiders tot eene vreedzame oplossing mede te werken;

d. petitiën te richten in zake arbeids- en arbeidersbelangen aan de besturen van gemeenten, gewest en Staat;

e. deel te nemen aan de verkiezingen voor de Kamer van arbeid en beroepsraden, invloed uit te oefenen op de samenstelling dier lichamen en elkander te steunen in de uitvoering der wetten op den arbeid.

Staatscourant

16-12-1903