Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Nederlandsche patroons "Boaz"

Naam Vereeniging van Nederlandsche patroons "Boaz"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 september 1893
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum 11 november 1891
Doelstelling

Voor de patroons in Nederland de gelegenheid te openen om zich, met het oog op de onderscheidene inrichtingen waarvan zij aan het hoofd staan, rekenschap te geven van de verplichtingen, die naar den eisch van Gods Woord op hen rusten, ook jegens hunne onderhoorigen. En zulks niet alleen voor wat aangaat hunne rechtstreeksche verplichtingen bij de regeling van hun bedrijf, maar evenzoo met het oog op de verplichting, waaronder zij als de natuurlijke patroons of beschermheeren van hun dienstpersoneel liggen, en tevens om den godsdienstigen, zedelijken of stoffelijken toestand van hare leden en hunne onderhoorigen krachtelijk te helpen bevorderen.

De vereeniging tracht het bewustzijn van deze verplichtingen te bevorderen en is bevoegd, ook buiten haar kring, voor de belangen van de loontrekkenden op te komen.

Staatscourant

03-11-1893