Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds)

Naam A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 november 1902
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum 01 januari 1896
Doelstelling

a. leden van het Genootschap "Onderling Verzorgd" te Amsterdam en van andere in Nederland gevestigde handelsreizigersvereenigingen, welke hunne zedelijke en maatschappelijke belangen beoogen, te steunen door het geven van een renteloos voorschot om de contributiën dier vereenigingen te voldoen, wanneer zij buiten eigen schuld tijdelijk niet in staat zijn uit eigen middelen daaraan gevolg te geven;

b. het bijeenbrengen van gelden en het vormen van een vast fonds om aan het bepaalde bij a uitvoering te geven.

Staatscourant

22-11-1902