Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam

Naam Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 augustus 1903
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 29 maart 1903
Doelstelling

a. de belangen van het personeel der Wester suiker-raffinaderij te bevorderen door te streven naar verbetering, waardeering en verheffing harer werkzaamheden eenerzijds, en anderzijds door alle geoorloofde middelen, onderlinge hulp en steun, bij onvoorziene omstandigheden zien te verkrijgen;

b. het aankweeken van het verantwoordelijksgevoel onder het personeel;

c. door bij voorkomende geschillen of dreigende werkstakingen welke den geregelden gang der fabriek kunnen belemmeren, te trachten eene minnelijke schikking tot stand te brengen, als ook om te beletten, dat het personeel welke als leden tot de vereeniging behooren, door derden in dezelve kan betrokken worden buiten inmenging van het bestuur;

d. te bevorderen dat de directie der Wester suiker-raffinaderij te allen tijde kan rekenen op de trouwe medewerking van haar personeel;

e. te erkennen dat alle werkzaamheden, welke door het vaste personeel verricht worden ten dienste der fabriek, als geen onderkruiperij kan worden beschouwd en te constateeren, dat zulks alleen het geval kan zijn indien iemand in eens anders plaats treedt en tegen verminderd loon.

Staatscourant

28-08-1903