Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland

Naam "Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 januari 1876
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. te verkrijgen dat in werkelijkheid overal in het Rijk van overheidswege gegeven worde voldoend openbaar lager onderwijs, voor alle gezindten gelijkelijk toegankelijk; b. de volksovertuiging te versterken dat goed lager onderwijs voor allen noodig is, het schoolverzuim te bestrijden, het tot stand komen van eene wet op den leerplicht te bevorderen en in het algemeen den tijd voor te bereiden dat de denkbeelden der Vereeniging in de wetgeving volledige toepassing vinden zullen; c. de nadeelige gevolgen van de werking der wet van 8 December 1889, Staatsblad nr. 175, zooveel mogelijk tegen te gaan en het goede in de bestaande wetgeving tot volledige uitvoering te helpen brengen; d. de belangstelling in de openbare school zooveel doenlijk te bevorderen; e. door haren invloed het opvoedend karakter der school te handhaven en samenwerking van huisgezin en school aan te kweeken; f. de inrichting en verbetering van voorbereidend-, herhalings-, landbouw- en ambachtsonderwijs en van industriescholen, als noodzakelijke aanvulling van de volksschool, te helpen bevorderen.

Staatscourant

08-03-1876, 19-08-1876, 11-06-1880, 13-10-1887, 18/19-11-1888, 23-12-1890, 01-06-1898, 06-09-1901

Goossens van Eyndhove nr. 250