Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt macht"

Naam Rotterdamsche steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt macht"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 26 augustus 1897
Koninklijk Besluit nr. 52
Oprichtingsdatum 19 mei 1897
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen der leden te bevorderen, eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden, de bijzondere en algmeene belangen van iederen steenhouwer en alle vakgezellen te bespreken, opdat zijn toestand door hemzelve beter wordt begrepen, hem te wijzen op de vele misbruiken welke een zeer nadeeligen invloed op zijn vak uitoefenen.

Staatscourant

14-09-1897