Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Musici

Naam Rotterdamsche Musici
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 4 oktober 1897
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum 01 oktober 1895
Doelstelling

a. De muzikale kunst ernstig te beoefenen en te onderwijzen, de nationale kunstvoortbrengselen op muzikaal gebied in breeden kring bekend te maken; b. de belangen der in Rotterdam gevestigde toonkunstenaren in het algemeen en die der leden van de vereeniging in het bijzonder te behartigen; c. aan leden die door ziekte worden verhinderd hunne beroepsbezigheden uit te oefenen, zooveel mogelijk geldelijke hulp te verleenen.

Staatscourant

23-10-1897