Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Naam Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 januari 1864
Koninklijk Besluit nr. 72
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, daarbij uitgaande van de volgende hoofdgedachten: a. De inrichting der openbare school voor Roomschgezinde en Protestant, voor Israëliet en Christen, gelijk de wet van 12 augustus 1857 (art. 16 en 23) ze voorschrijft, is voor de behoeften van eene Christelijke natie, en althans van den Protestantschen Christen, geheel onvoldoende. b. Zondag- en bijbelsche leerscholen, hoe wenschelijk ook, kunnen niet anders dan een tijdelijk en gebrekkig hulpmiddel zijn. c. Geen wezenlijk redmiddel dan in de bijzondere school, gelijk ze burgerlijk en godsdienstig onderwijs zamen omvat. d. Verplichting van elke Christelijke, en dus ook van de Hervormde Kerk, om hierin te voorzien. e. Verplichting der gemeenteleden, in overleg, zoveel doenlijk, met herders en leeraars, om die taak over te nemen, waar de Kerk, in haar reglementairen vorm, werkeloos blijft. f. Oprichting van scholen, waarin, bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schrift en trouwe voorstelling der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundigheden aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt. g. Verleenen van geldeijke tegemoetkoming, inzonderheid waar eigen belangstelling en veerkracht openbaar zijn.

Staatscourant

13-02-1864, 24-06-1875, 01-08-1880, 02-09-1883, 06-02-1890, 21-10-1898

Goossens van Eyndhove nr. 117