Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Diamant-slijperschijvenschuurders-Vereeniging

Naam Diamant-slijperschijvenschuurders-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 februari 1873
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

A. door onderlinge verbroedering en samenwerking betrffende de werkzaamheden, die door de leden dezer Vereeniging als diamantslijpersschijvenschuurders worden verricht een voor ieder lid gelijkmatig en eender loon te verkrijgen, waardoor geen enkel diamantslijper ten nadeele van den ander zal worden bevoordeeld, zullende het loon dat door den diamantslijper aan de leden dezer Vereeniging moet worden betaald voor ieder hunner volkomen hetzelfde zijn; b. door elkander wederkeerig hulp en bijstand te verleenen bij ziekte en sterfgeval en door de uitkeering van een klein pensioen wanneer de leden den leeftijd van 65 jaren zullen hebben bereikt c. door aan minderjarige wezen, kinderen van overleden leden, als ook aan weduwen van overleden leden ondersteuning te verschaffen.

Staatscourant

02-04-1873

Goossens van Eyndhove nr. 195