Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniƫn

Naam Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniƫn
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 november 1890
Koninklijk Besluit nr. 77
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De uitbreiding der kennis van land en volk in de overzeesche bezittingen en koloniën van Nederland, zoowel met het oog op de belangen der wetenschap als op die van landbouw en nijverheid; meer bepaaldelijk zich bewegende op het gebied der zoölogie, botanie, geologie, anthropologie en ethnographie, vervult de Maatschappij hare taak: ten eerste, door het toekennen van geldelijke hulp aan Nederlandsche of in Nederlandschen dienst staande natuuronderzoekers; ten tweede door het verleenen van steun aan bovenbedoelde personen, bij hunne voorbereidende studiën of het verstrekken van instrumenten voor hun onderzoek noodig; ten derde, door het subsidieeren en verspreiden van gedrukte mededeelingen; ten vierde, door het toekennen, zoo daartoe aanleiding is, om de drie jaren van eene gouden medaille, ter waarde van hoogstens driehonderd gulden, onder den naam van Valentijn-medaille, aan hem, die door persoonlijk onderzoek in loco de belangrijkste bijdrage geleverd heeft tot de natuurkundige of technische kennis van de Nederlandsche koloniën of van een deel daarvan; ten vijfde, door alleen of in vereeniging met na te noemen commissie bij de Regeering of bij genootschappen al zoodanige adviezen of verzoeken in te dienen, als aan het natuurkundig of technisch onderzoek van de Nederlandsche koloniën kunnen geacht worden bevorderlijk te zijn.

Staatscourant

20-01-1891, 06/07-09-1896, 27/28-10-1901

Goossens van Eyndhove nr. 607