Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig"

Naam Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 februari 1881
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Door gemeenschappelijke samenkomsten der leden en door gedachtenwisseling elkander op het gebied van stoom- en machinewezen voor te lichten en te ontwikkelen en elkander met de jongste uitvindingen en verbeteringen bekend te maken; b. het verleenen van onderlinge hulp bij verhindering van een der leden om zijne werkzaamheden waar te nemen; c. het verschaffen van geldelijken onderstand, wanneer de behoefte daartoe blijkt, aan ieder lid der Vereeniging wien een ongeluk overkomt of aan zijne Weduwe of Kinderen, indien hij komt te overlijden.

Staatscourant

27-02-1881, 11/12-03-1894

Goossens van Eyndhove nr. 330