Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland"

Naam Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 mei 1903
Koninklijk Besluit nr. 73
Oprichtingsdatum 12 januari 1903
Doelstelling

A. De behartiging, in den ruimsten zin, van de belangen harer leden-werkgevers ten aanzien hunner uit de "Ongevallenwet 1901" en daarmede verband houdende wetten en wettelijke voorschriften voortspruitende verplichtingen, waaronder in het bijzonder behoort het onderling dragen der daaruit voor hen voortvloeiende financieele lasten;

B. De behartiging van alle belangen harer leden-werkgevers ten aanzien van alle andere maatregelen op sociaal gebied, hetzij deze voortvloeien uit de wet of wettelijk voorschrift, of uit particulier initiatief.

Staatscourant

30-05-1903