Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Kerkelijke Kas

Naam De Kerkelijke Kas
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 november 1887
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te dezer plaatse, door het verleenen van stoffelijke hulp, voorzoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften, en voor het onderwijs der jeugd, een en ander door het bijeenbrengen en als haar bizonder eigendom beheeren van roerende en onroerende goederen, van welken aard ook die haar tot dat einde worden verstrekt.

Staatscourant

01-02-1888

Goossens van Eyndhove nr. 46