Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Het Vischnet"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Het Vischnet"
Plaats Marken
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 februari 1892
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Jongelingen in de gelegenheid te stellen om, onder biddend opzien tot den Heere, zich te oefenen in alles, wat bijdragen kan tot de vorming, welke zij behoeven om hunne toekomstige roeping als leden der Gereformeerde Kerk als burgers van den Staat en als leden der maatschappij, overeenkomstig den eisch van Gods Woord, te vervullen.

Staatscourant

12-03-1892