Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien"

Naam Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 januari 1892
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De kuipersgezellen nader tot elkander te brengen; de onderlinge eensgezindheid te bevorderen; met alle geoorloofde middelen en langs wettigen wegen den stoffelijken en algemeenen toestand der vakgenooten te verbeteren en te verzekeren; bij ziekte of bij ongeval den leden dezer vereeniging stoffelijken en zedelijken bijstand te verleenen; en door bespreking der vakbelangen op vergaderingen het stoffelijk en maatschappelijk welzijn der vakgenooten te bevorderen en de leden opmerkzaam te maken op misbruiken, welke een nadeeligen invloed op hun stand uitoefenen.

Staatscourant

25-02-1892