Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 e. Sociaal beleid in de EEG (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 29 november 1966, nr. 205841)
Volgens minister Veldkamp heeft er de afgelopen jaren veel verschil van mening bestaan over de vraag in hoeverre binnen de EEG een harmonisatie dient plaats te vinden op sociaal terrein. Nederland neemt het standpunt in dat de sociale zekerheid wordt bepaald door de economische situatie in een land en dat er geen aanvullende sociale maatregelen nodig zijn op EEG-niveau.
Vanuit het Europese parlement is de klacht gekomen dat er sprake is van stilstand in de discussie over de sociale zekerheid.
In het Nederlandse memorandum over sociale zekerheid staat dat men niet over moet gaan tot harmonisatie van de stelsels van de afzonderlijke landen. Bakker voegt hier aan toe dat de hoogte van lonen en sociale verzekeringspremies door de gemeenschappelijke markt naar elkaar toe zullen groeien.