Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies van de gecombineerde vergadering van de coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken en de coördinatiecommissie Europese Integratie- en Associatievraagstukken op 11-07-1973.

De EEG Ministerraad zal op 19 en 20 juli de problematiek van de internationale milieuvraagstukken bespreken a.h.v. een door de EC opgesteld communautair aktieprogramma. In de voorbereidingen hiervoor heeft Nederland steeds aangedrongen om op alle terreinen tot zo concreet mogelijke akties te geraken. De beide coördinatiecommissies bevelen aan dat Nederland het aktieprogramma zal accepteren, al dienen daarbij kanttekeningen te worden gemaakt t.a.v. de juridische vorm waarin e.e.a. is gegoten.

Bijgevoegde stukken: Nota betreffende het Aktieprogramma [S02582]; werkdocument EC d.d. 20-06-1973 met als bijlage de procedure bij uitvoering Aktieprogramma en Instructie voor de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland te Brussel d.d. 28-02-1973 [D00424] en Verslag van de 694e zitting van het Coreper aan Van der Stoel, 10-07-1973 [D00425].