Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00463
15-12-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekeningen voor Kabinetszitting Kiesinger ter voorbereiding EEG-ministerraad van 18/19 dec. 1967.

Lahr heeft op het laatste moment enkele wezenlijke zaken veranderd weten te krijgen in het Duitse standpunt. Het betreft een lichte wijziging van het eerder door Brandt ingenomen standpunt de onderhandelingen met Londen desnoods zonder de Fransen te openen. In Lahrs opvatting moet het mogelijk zijn dat de Vijf (zonder Frankrijk) de deur openzetten voor een groep van kandidaat-landen, aangevoerd door Groot-Brittannië. Op termijn kunnen beide groepen opgaan in een gemeenschap van 10 staten. Lahr gooit daarmee eerder geopperde juridische en institutionele bezwaren tegen zo'n opstelling de deur uit. Daarmee wordt de mogelijkheid geschapen dat de uitgebreide EEG minder zal zijn dan de volledige economische unie die tot dusverre steeds streefdoel is geweest. Prass is het hier niet mee eens en adviseert in ieder geval een botsing met Frankrijk te vermijden. Duitsland dient een bemiddelende rol te ambiëren.
Zie ook