Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlandse deelname aan besprekingen Schuman-plan.
Op 24 mei heeft de Franse regering aan enkele Benelux-ministers nadere toelichtingen verstrekt. De nadruk werd gelegd op het politieke belang van de voorstellen, die enerzijds een begin maken met het wijzigen van de geestelijke instelling van de Duitsers, terwijl zij anderzijds de Franse publieke opinie de nog steeds aanwezige vrees voor een nieuw Duits gevaar ontnemen. Bovendien werd het tegenover de Amerikanen noodzakelijk geacht met een constructief voorstel te komen, waaruit blijkt dat Europa geneigd is offers te brengen voor het tot standbrengen van de Europese integratie.
Het stuk bevat een verslag van de bijeenkomst op 24 mei.
Met bijlagen: Franse verklaring 09-05-1950; bericht aan Franse regering; perscommuniqué; commissie en Nederlandse delegatie; instructie voor delegatie.
Hierin wordt gesteld dat de Nederlandse regering gaarne bereid is deel te nemen aan de besprekingen over de uitwerking van het Plan Schuman. Belangrijk argument is het belang, de beraadslagingen van het begin af aan te kunnen meemaken en daardoor een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het plan en de beweegredenen der verschillende deelnemende landen. De delegatie wordt opgedragen bijzondere aandacht te schenken aan de volgende punten: 1) concretisering van beginselen en doelstellingen van het plan-Schuman, 2) Hoge Autoriteit, 3) prijsniveau, qoutaregeling, investeringen, 4) loonregelingen.
Zie ook