Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00984
07-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Opmerkingen naar aanleiding van de door de drie groepen van deskundigen uitgebrachte voorlopige rapporten.

Per productencommissie worden de voorstellen tot organisatie van de markt, met betrekking op de internationale handel en ten aanzien van productie uitgelicht.

In de productencommissie Graan is er een voorstel gedaan tot de afspraak dat de importerende landen het exportoverschot van de exporterende landen over zullen nemen tegen een vooraf jaarlijks afgesproken prijs. De kritiek hierop is dat een dergelijke multilaterale afspraak tot de koop en verkoop van graan het doel van integratie niet ten goede komt.

In de productencommissie groente en fruit is besloten een systeem van minimumprijzen in te voeren. Er moet een keuze gemaakt worden tussen twee systemen.

De productencommissie zuivel bespreekt twee voorstellen; een stelsel van verruiming van contingenten en het stelsel van minimumprijzen, waarin elk land om de eigen markt te beschermen minimumprijzen kan vaststellen.