Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01004
07-12-1953
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Brief met als bijlage de concept-nota over het vraagstuk der arbeidsbezetting in de landbouw. De nota was o.m. bedoeld om door Mansholt in een internationaal kader aan de orde te kunnen stellen.
Behalve de arbeidsbezetting wordt de afvloeiing van werkkrachten uit de agrarische naar de industriële en tertiare sector behandeld. De reden is dat een te dichte bezetting van de agrarische sector de rationalisatie van de landbouw en hiermee de mogelijkheid tot verhoging van de arbeidsproductiviteit en de welvaart van de agrariërs, tegenwerkt.Het is daarom van belang om na te gaan, hoe de afvloeiing uit de landbouw moet worden verklaard, of deze afvloeiing steeds gunstig moet worden beoordeeld en dient te worden bevorderd en zo ja, op welke wijze.
In een land met een hoog agrarisch bevolkingpercentage en een groot aantal miniatuurbedrijfjes waarop een efficiënte productie en een behoorlijk bestaan onmogelijk is, zal sanering noodzakelijk zijn, wil een volledige economische integratie binnen het Kleine Europa tot stand komen.